جایگاه پیامبر اکرم در بین شیعیان!...
نویسنده: حسن نقوی ـ قم
اضافه شده در تاریخ: 8/28/2010 4:24:36 PM
Bookmark and Share              Balatarin

 

سنی نیوز: از بخت قضا در جلسهای شرکت داشتم که شیخی به نام عبدالغفور خاطرات خود را در مورد انقلاب اسلامی ایران (!) تعریف میکرد. ایشان میگفتند:

اوائل انقلاب بود که برخی از سران حرکات اسلامی را بهجایگاه پیامبر اکرم در بین شیعیان!... ایران دعوت کرده بودند. که من سرگروه اسلامگرایان پاکستان بودم. قرار بود ما را به ملاقات آیت الله خمینی ببرند. ظاهرا به بهانه کسالت ایشان، ما را نزد یکی از آیات بزرگ دیگر بردند.

از جمله مواردی که این آیت مطرح کرد، قضیه وحدت بود. که از ما پرسیدند چگونه میتوان بین شیعیان و سنیها وحدت ایجاد کرد.

من گفتم: شما لطف کنید بفرمائید اساس وحدت چیست، و بر چه اصول و قواعدی باید اتحاد صورت گیرد؟ تا من بگویم چگونه وحدت ایجاد میشود.

ایشان گفتند: من پرسیدم، و شما جواب دهید!

من گفتم: اعتراف و گواهی به ( محمد رسول الله و الذین معه...) ـ محمد فرستاده و رسول خداست و آنان که با او بودند.. ـ این همان چیزی است که قرآن پاک آنرا در سوره فتح ثبت کرده است!

ایشان مغرورانه پوزخندی زده گفتند: ولی شما آل بیت را قبول ندارید!

من با تعجب از این ساده لوح گری او گفتم: نه عزیز! ما چون رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) را پذیرفتهایم، پس اهل بیت ایشان روی سر و چشمانمان قرار دارند!

او پرخاش کرده گفت: پس فرق ما و شما چیست؟

گفتم: اجازه بدهید با یک مثال یا داستان رمزی قضیه را برایتان روشنتر کنم:

آوردهاند که روزی در مجلس مسیحیان ندا زده شد: خداوند تشریف میآورند! کسی از مسیحیان از جای خود برنخواست. و گویا هیچ ندایی داده نشده باشد، و قضیه برایشان هیچ اهمیتی نداشت!جایگاه پیامبر اکرم در بین شیعیان!...

سپس ندا آمد که؛ عیسی فرزند خدا ـ العیاذ بالله ـ تشریف میآورد!

همه از جای خود برخواسته سر تعظیم فرود آورده ادای احترامات کردند!

یعنی اینکه مسیحیان خدا را چون به گمان آنها پدر عیسی است میشناسند و به خاطر عیسی برایش احترام و تعظیم و ارزش قائل هستند. اما خدائی و عظمت او برایشان هیچ اهمیتی ندارد!

و همچنین در بین شیعیان ندا آمد که: رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) تشریف میآورند!

پیام برایشان بسیار بیمحتوا و پوچ بود، هیچ کسی از جای خود برنخواست. گویا رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) شخصی گمنام در بین  آنهاست که هیچ ارزش و اهمیتی برایشان ندارد.

سپس صدا آمد که امام حسین نوهی رسول خدا تشریف میآورند.

شیعیان جملگی از جای برخواسته سر تعظیم فرود آورده شروع کردند به ناله و زاری و شیون و روضه خوانی و به سر و صورت خود کوبیدن و ادای هزار ادا و احترام!...

جناب آیت الله، شما پیامبر را به خاطر چند نفر از اهل بیتش که آنها را با ذوق و سلیقه خود اختیار کردهاید میشناسید. اما ما پیامبر را بخاطر اینکه رسول خداست میشناسیم. و سپس همه اهل بیت ایشان را احترام گذاشته در جایی که شایسته آنهاست قرار میدهیم!

سخنان این شیخ پاکستانی لحظهای مرا بخود آورد: از خود پرسیدم؛ آیا واقعا ما ایرانیها چنین از راه بدر شدهایم.

رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) را رها کرده، تنها به چند تن از خویشان او روی آوردهایم؟!

کمی به خود آمده اندیشیدم. دیدم از فرزندان پیامبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) ما تنها حضرت فاطمه زهراء را میشناسیم!

پس نام و نشان سایر دختران و پسران آن حضرت را چرا زنده بگور کردهایم؟!

از همسران آن حضرت تنها خدیجه را ـ چون مادر فاطمه است ـ میشناسیم، پس سایر همسران آن حضرت کجا رفتند؟!

از فرزندان فاطمه تنها حضرت امام حسن و امام حسین را میشناسیم، پس دخترشان ام کلثوم چی شد؟!

و چرا امام حسن بسیار کم رنگ و امام حسین خیلی پر رنگ است؟!

سپس از خویشان و پسر عموهای آن حضرت تنها حضرت علی را میشناسیم، سایرین کجا رفتهاند؟

و چرا از فرزندان حضرت علی تنها امام حسین؟! بقیه کجا شدند؟!

آیا پیامبر فقط برای همین یک دختر و دو نوهاش برانگیخته شده بود؟!

دیدم که واقعا ما خیلی کم لطف و بیوفا و شاید هم خائن و جنایتکار هستیم!

و وقتی به کتابخانه فارسی مراجعه کردم تا کتابی در زندگینامه پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) بیابم، دریافتم که ما را با رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) هیچ نزدیکی و قرابت و دوستی و مهری نیست!

در کتابخانه فارسی که میبایستی یکی از پر رونق ترین کتابخانههای اسلامی باشد، جز چند کتابی که سنیها از عربی ترجمه کردهاند و رویشان مهر "ویژه اهل سنت" ـ به نشانه تنگ نظری و کوته فکری ما ـ زده شده و پس از سانسورهای متعدد وزارت ارشاد با تیراژهای بسیار پایین چاپ شدهاند، ویکی دو کتاب که غربیهای کافر از رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) نوشتهاند و به فارسی ترجمه شده چیزی نمییابی!!!..

ولی اگر کتابی در مورد امام حسین (ع) بخواهی صدها کتاب در کتابخانه ما هست!

در مورد امام علی (ع) هم همچنین! در مورد امام سجاد، و امام باقر، و امام جعفر، و امام رضا نیز کتابخانه ما پر است!

ولی رسول و فرستاده خدا را در کتابخانه و خانهها و مسجدها و حسینیههای ما جایی نیست؟!.. ما در هر شهر صد تا حسینیه برای گریستن بر امام حسین (ع) داریم، ولی یک "محمدیه" برای شناختن حضرت رسول پاک نداریم!

اینجا بود که این واقعیت تلخ مرا شوکه کرد. و با کمی اندیشیدن در واقع تلخ، و حقیقت تلختر دریافتم که؛ واقعا ما شیعیان گول خوردهایم! ما را با دین حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) و با اسلام ناب محمدی که شعار ماست هیچ رابطهای نیست! دین ما یک دین ساختگی و یک مرامی است سیاسی که چند آخوند دنیا پرست شهوتران آنرا ساختهاند!

و دریافتم که تنها راه نجات چنگ زدن به قرآن ؛ کلام پاک خداوند رحمان، است که به شکرانه حق از چپاول آخوندها در امان مانده است. سپس در سایه قرآن باید رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) که پیک وحی و مفسر قرآن، و نمونه و اسوه و مثال زنده قرآن در شکل بشر بود را شناخت. و با چنگ زدن به قرآن و راه و روش و سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) میتوان بندهای مؤمن و نیکو برای خداوند متعال، آنچنان که او خواسته، بود!

به امید روزی که ملت ما با چشم و گوش باز مهار خود را از دست آخوندهای دروغین دنیا پرست گرفته ، عقلهای خود را به کار اندازد تا راه را از چاه تشخیص دهد. و به قرآن و راه وروش و زندگی پیامبر خدا چنگ زند...

نمایش تعداد بازديد
6301

Bookmark and Share              Balatarin
 
جمعه 17 دسامبر 2010 - 26 آذر 1389 - 04:12:52 به وقت تهران
رهین از کابل 
سلام بعزیزان هر که هستند!
بجواب آقای رضا باید بگویم که:
ایران در زمان یزد جرد سوم بسیستم ملوک طوایفی اداره میشد وتیول داران شاه ظالم ترین قشر در باری را تشکیل میدادند که ایشان را بنام دهقان یاد میکردند و از ملت باج میگرفتن و با مغ ودستوریکجائی جامعه را غارت میکردند؛سایرین در حکم برده گانشان میزیستند.
من یک گوشه ازحقایق موجوددرآنزمان رابروایت طبری برایت بازگومیکنم که حین گفتگوی رستم سپهسالار یزد جرد در قادسیه,باسفیرسعدبن وقاس برده گان در میان خو میگفتند:بخدا دین این اعراب از دین ما بهترست.
دلیلش نیزآنبودکه گماشته اسلام بعد ازتوحیدونبوت ,نکات برادری وبرابری را در اسلام بگوش رستم میرساند.
وصحنه ظالمانه ای را که طبری از جنایت
دهاقین دربار ساسانی برشته تحریر در آورده به این عبارتکه:
شصت هزار,از بردگان را را رستم با هم دیگر بزنجیر کشیده بود یعنی که پاهای آنهارا بهم بسته بودند تاازمیدان فرار نکنند؛پس اینچه صلح وسلمی بوده که در جامعه آن زمان ایرا جاکم بود؟
معلومست که شما خلف همان دهاقین در باری وظالم هستید که از اجداد تبهکار خود دفاع میکنید!!
ورنه اظهرو من الشمس است که اکثر نقاط ایران دین اسلام را به طیب خاطر از دین سابق که داشتند پسندیده وبدان داخل شدند.
لطفا اگر دروغ میگوئید بگویپئید ولی نه شاخ دار.
جمعه 17 دسامبر 2010 - 26 آذر 1389 - 03:12:35 به وقت تهران
به اقا رضا 
تو گفتي شيعيان چند قرن كه شيعه شده اند و قبل از اون سني بوده اند . من هم قبول دارم ولي يادت نره كه ايرانيها اصلا به زور شمشير اسلام را قبول كردند مگر غير از اينه. ما ملتي بوديم كه در كنار هم با صلح و صفا زندگي ميكرديم ولي امروزمون رو ببين كه چه بلايي به سرمون اومده.
سه شنبه 19 اکتبر 2010 - 27 مهر 1389 - 02:10:31 به وقت تهران
سکننه 
تمام سخنان اهل سنت دروع است زیرا فاطمه پاره تن حضرت محمد (ص) است
دوشنبه 4 اکتبر 2010 - 12 مهر 1389 - 11:10:47 به وقت تهران
مومن بالله عز وجل 
رسول الله بهترین بشر است تاکنون مانند او خلق نشده و نخواهد شد.الحمدلله که روز به روز مردم دارند بیدار میشوند و اگاه میشوند و دیگه فتوای سابق امثال حیدری (حرمت خریدن تلویزیون) کم رنگ شده است...
سه شنبه 28 سپتامبر 2010 - 6 مهر 1389 - 08:09:14 به وقت تهران
محسن اصفهانی 
و من به عنوان شیعه بعد از خواندن این موضوع و رفتن به کتابخانه های شهرمان اصفهان به این نتیجه رسیدم که واقعا ما پرت مهلکه هستیم. از دنیا و حقیقت خیلی بدور. خدا به داد ما برسد. ما واقعا امام پرست شده ایم و از پیامبر (ص) خدا به کلی بیگانه.
برادران به جای به جان هم پریدن و انکار حقایق بیایید کمی از عقلمان نیز کار بگیریم. واقعا دست نویسنده درد نکند که مرا از خواب غفلت بیدار کرد..
یکشنبه 19 سپتامبر 2010 - 28 شهریور 1389 - 04:09:16 به وقت تهران
یحیی 
جناب بلوچ
سلام
من به عنوان یک شیعه صراحتا چنین مطلبی را تکذیب می کنم، این سخنان ساخته و پرداخته ی دشمنان اسلام(وهابیون) است. ما حضرت محمد(ص) را پیامبر برحق و سید مرسلین، و علی (ع) را جانشین برحق ایشان می دانیم.
سه شنبه 7 سپتامبر 2010 - 16 شهریور 1389 - 02:09:43 به وقت تهران
ایت الله یزدی 
جناب این حرفی است که آیت الله یزدی در تلویزیون ایران گفته بود. می توانی آنرا به راحتی بیابی... و البته در کتابهای شیعه به صراحت ذکر شده است.
چهار شنبه 1 سپتامبر 2010 - 10 شهریور 1389 - 07:09:13 به وقت تهران
سوپرمن مهدی 
توصیه می کنم برای درک درست مذهبیت این موضوع را حتما ببینید:
http://www.sunni-news.net/ar/articles.aspx?selected_article_no=7835
چهار شنبه 1 سپتامبر 2010 - 10 شهریور 1389 - 05:09:09 به وقت تهران
بلوچ 
سلام
میخواستم بپرسم جریانیکه اقایون شیعه میگن حضرت محمدمصطفی(ص) به اشتباه به رسالت رسیده اند و بعداز وفات ایشون شخصا بخواب حضرت علی کرم (الله وجه) امده و به حضرت علی فرموده اند که شمابایداخرین رسول خدا میشدید چیه!!!؟
ایا شیعه واقعابه این حرف اعتقاد داره؟
لطفا راهنمایی کنید
ممنون
حق نگهدار
دوشنبه 30 اوت 2010 - 8 شهریور 1389 - 06:08:19 به وقت تهران
shie irani(siavash 
من مبخواستم از آزادي بياني كه تو سايتتون هست تشكر كنم
دوشنبه 30 اوت 2010 - 8 شهریور 1389 - 02:08:27 به وقت تهران
علی 
هههههههههه
ببخشيد هرکی این بخونه و خودش شیعه باشه خندش می گیره
یکشنبه 29 اوت 2010 - 7 شهریور 1389 - 10:08:09 به وقت تهران
رضا 
مؤلف، ناشر، سال نشر. مثلا می شود1000 کتاب. همین کار را با کتابهای منتشر شده در مورد ائمه کن مثلا می شود 20 کتاب. آنوقت می توان گفت کار مفیدی کرده ای. اما دشنام دادن اینرا را از پدرت آموخته ای! آیا بهتر نیست راه و روش پدر بزرگت را انتخاب کنی؟!!
با عرض معذرت و التماس دعا. رمضانت مبارک
یکشنبه 29 اوت 2010 - 7 شهریور 1389 - 10:08:58 به وقت تهران
رضا 
بچه شیعه عزیز.
اولا ای کاش همانطور که می د انی پدرت شیعه است و به آن افتخار می کنی. ای کاش می دانستی که پدر بزرگت اهل ایمان و توحید و سنی بود!!! آیا بهتر نیست بروی ببینی از کی شما شیعه شده اید؟!
پس ای نوه سنی!!
عزیز... فحش و ناسزا گفتن هنر نیست. اگر واقعا راست می گویید کمی منطقی باش. ببین بنده خدا اگر راست گفته حرفش را بگیر . و اگر واقعا دروغ گفته حرفت را با دلیل و برهان ثابت کن. مثلا برو تمام کتابهای فارسی که در مورد سیرت پیامبر (ص) در 30 سال انقلاب نگاشته شده را لیست بندی کن. نام کتاب،
یکشنبه 29 اوت 2010 - 7 شهریور 1389 - 08:08:43 به وقت تهران
علی 
بله شما درست مي فرمابد این سنی ها هستند
که هر وقت نام پامیر ص می شنوند و به هر بهانه دیگر صلوات بلند می فرستند
یکشنبه 29 اوت 2010 - 7 شهریور 1389 - 03:08:41 به وقت تهران
hbibulla 
اينك داستان ذيل را كه علي اردبيلي در كتابش كشف الغمه نقل كرده ملاحظه فرمائيد، از امام زين العابدين علي ابن حسين عليهم السلام روايت است كه فرمود: (‌عده اي از مردم عراق خدمت حضرت آمدند، و از ابوبكر و عثمان در محضر ايشان نكوهش كردند،‌ وقتي صحبتشان تمام شد، فرمود ممكن است به من بگوئيد كه آيا شما از مهاجرين اولين هستيد؟كه خداوند دربارة آنان فرموده:

( الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ )

گفتند خير. فرمود: پس شما از آنهايي هستيدكه خداوند در بارة آنان فرموده:

( والَّذين تبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) .

گفتند:خير. ‌فرمود: پس وقتي اعتراف كرديد كه از دو گروه اولي نيستيد من گواهي مي دهم كه شما از كساني هم نيستيد كه خداوند درباره آنان ميفرمايد:

( وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْأِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ )

بلند شويد از پيش من بيرون برويد خداوند شما را به سزايتان برساند». (اخرُجوا عَنِّي فَعَلَ اللهُ بِكُمْ).

اين است دانش و درك امام زين العابدين عليه السلام و موضع ايشان نسبت به صحابه و ياران رسول خدا صلي الله عليه وآله وسلم و ايشان جزو تابعين بشمار مي آيند،‌ در مورد ستايش صحابه از يكديگر كتابها، اعم از كتب شيعه و سني فراوان است.

یکشنبه 29 اوت 2010 - 7 شهریور 1389 - 03:08:38 به وقت تهران
hbibulla 
(لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

«كساني از شما كه پيش از فتحِ (مكه) انفاق كردند و (باكافران) جنگيدند (با انفاق كنندگان و جهادگران پس از فتح مكه) يكسان نيستند. آنان در منزلت، از كساني كه پس از(فتح مكه) انفاق كردند و (باكافران) جنگيدند، بزرگترند، و خداوند به هر يك (از آنان سرانجامِ) نيك(بهشت) را وعده داده است. و خداوند از آنچه مي كنيد با خبر است».

آري همه آنان فضيلت و منزلت خود شان را دارند، و ما بايد اين عظمت را درك كنيم، و اينكه اين صحبت، خود منزلت و افتخار مستقلي است، و علاوه بر آن درجات آنان به اعتبار اعمالشان متفاوت است.

(وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)

« و پيشروان نخستين از مهاجرين و انصار و كساني كه به نيكوكاري از آنان پيروي كردند، خداوند از آنان خشنود شد و (آنان نيز) از او خشنود شدند. و برايشان باغهايي كه فرودستِ آن جويباران روان است آماده ساخت كه درآنجا هميشه جاودانه اند. اين كاميابي بزرگ است».

پس اينها در بالاترين درجه هستند، و كساني كه هر دو افتخار را داشته اند، يعني صحابة آل اطهار رضي الله عنهم اجمعين كه هم مقام صحبت و هم مقام قرابت را دارند، درجات آنان نيز به اعتبار اعمالشان متفاوت است.

سنی نیوز: اگر لطف نمایید نام سوره و شماره آیه را نیز ذکر نمایید بسیار ممنون خواهیم شد.
یکشنبه 29 اوت 2010 - 7 شهریور 1389 - 03:08:14 به وقت تهران
hbibulla 
هدف از آفرينش اين جهان پهناور اعم از آسمان، زمين، ستاره، خورشيد، مهتاب، کهکشانها، ابر، باد، آب، خاک، گياه، درخت، ميوه، انسان، فرشته، جن، شياطين، بهشت و دوزخ همه اين است که پروردگار بزرگ کائنات به يکتايى مورد ستايش و پرستش قرار گيرد.
ذات متعال او با اينکه از هر گونه مدح و ثنايى بى نياز است همه را برای آزمايش در خدمت انسان قرار داده و انسان را مکلف به پرستش کرده است، بنابراين آنچه در اين جهان از ما خواسته شده فقط پرستش ذات الله متعال نيست بلکه يکتا پرستی آن يگانه معبود کائنات است، لذا همه ى پيامبران خصوصاً سرور جهان هستی، رسول گرامى ص، همواره تلاش کرده اند مردم را از توجه به غير الله باز دارند و بسوی خدا متوجه کنند، بنابراين عجيب نيست که خداوند خطاب به شخص رسول الله ص بفرمايد: وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۶۵ زمر﴾
«و قطعا به تو و به كسانى (پیامبران پیشین) كه پيش از تو بودند وحى شده است اگر شرك ورزى حتما كردارت تباه و مسلما از زيانكاران خواهى شد».
لذا رسول الله ص هم همواره سعی داشته اند از تمام مظاهر شرک جلوگيری بعمل آورند، و يکی از بزرگترين مظاهر شرک افراط در اظهار محبت نسبت به قبور پيامبران و اولياء، صالحان است، البته هر قبری ممکن است مورد محبت و توجه افراد ناآگاه قرار گيرد، اما علت اين است كه چون احساس محبت و ارادت نسبت به اينها بيشتر است، لذا احتمال خطرهم دربارهء آنان قوى تر می باشد. چون انگيزهء منع ساخت گنبد و بارگاه و ضريح، جلوگيرى از خرافات و خداى نكرده شرك است، لذا چنين احتمالى به دليل تقدس مقام و منزلت ايشان و محبت فوق العاده اى كه مردم نسبت به اينها دارند، خيلى بيشتر است.
اصولاً قبر افراد عادى خيلى مورد توجه مردم قرار نمى گيرد به اندازه اى كه قبر يك پيامبر و امام و امامزاده مورد توجه قرار ميگيرد، بنابراين امروز در هرجايى كه قبر يا مزارى محل رفت و آمد مردم و ارادتمندانِ متأسفانه جاهل قرار ميگيرد يا منسوب به پيامبرى است يا به امام و امامزاده اى و يا به شخص صالح و نيكو كارى.
قابل تذکر است که زيارت قبور، سنت رسول گرامی ص است، ايشان فرمودند: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة))( ).
«من شما را از زيارت قبور نهى كرده بودم اکنون می گويم قبرها را زيارت کنيد زيرا که انسان را به ياد آخرت می اندازد».
پس زيارت قبرها يک سنت نبوی است لازم است که هر انسان بويژه مؤمنان گاهی به قبرستان سر بزنند و زندگی پس از مرگشان را به ياد بياورند تا اينکه از خدا و آخرت غافل نمانند.
اما زيارت قبور آدابى دارد که در سنت صحيح ثبت شده است، اول اينکه دعای زيارت قبور را بخواند، ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا و لكم العافية))( ).
«سلام بر شما باد ای مؤمنان آرميده، شما از ما سبقت گرفتيد ما هم إنشاءالله بزودی به شما ملحق خواهيم شد».
از ديگر آداب زيارت قبور اين است که روی قبر ننشيند، قبر را لگدمال نکند، در قبرستان نماز نخواند، از خداوند غافل نشود، از مردگان کمک و نياز نخواهد و غيره.
با بررسى تاريخ شرك در قرآن مى بينيم كه در زمان نوح ؛ خداوند جهان را با طوفان از هرگونه كفر و شرك و خرافات پاك كرد، اما ظهور مجدد شرك بوسيلهء ارادتمندان جاهل به شخصيتهاى صالح و محبوب و محترم صورت گرفت و شيطان از نام پاك آنان سوء استفاده كرد و توجه مردم را به سوى آنان جلب نمود و در ابتدا فقط محبت و ارادت مطرح بود و نه چيزى بيش از اين، كم كم چنين وانمود كرد كه براى اينكه اين افراد صالح فراموش نشوند بهتر است برايشان مجسمه هايى بسازيم تا با ديدن اين مجسمه ها به ياد آنان بيفتيم، همين جهل مفرط بود كه كم كم راه را براى پرستش و كمك خواستن و شفيع و وسيلهِ قرار دادن آنان، هموار كرد.
اين يک واقعيت است که در طول تاريخ هرگاه شيطان خواسته به مقصود اصلى اش برسد، از نام مقدس بزرگان استفاده كرده است. عيسى ؛ و عزير ؛ كه تقصيرى نداشتند، يا عيسى پرستان و عزير پرستان كه دشمن آنها نبودند، بهانه آن ها دوستي و محبت بود. اما افراط و تفريط همواره انسان را هلاک می کند، دوستى بيش از حد, انسانهاى مؤمن و بسيار مخلص و ارادتمند را به ورطهء هلاكت می کشد و در هر عصر و زمانى كه شما ملاحظه كنيد مى بينيد بزرگترين سبب گمراهى مردم، شخصيت هاى مورد احترام آنان بوده اند.
نه از راه دشمنى بلكه به بهانهء دوستى و محبت، مگر همين بتهايى كه مشركين مكه داشتند چه بود؟ همهء آنان عبارت از مجسمه هاى افراد صالح و نيكو كارى بودند كه تمام جامعه نسبت به آنان محبت و ارادت داشتند، لذا مشركين نمى گفتند: ما اينها را مى پرستيم بلكه آنها را وسيلهء نزديكى به خدا مى دانستند، همين منطقى كه متأسفانه امروز ما داريم. نعوذ بالله خداى قادر و توانا را به انسان عاجز و ناتوانى تشبيه مى كنيم كه هيچ قدرتى ندارد مى گوييم همچنانكه شخصى براى رسيدن به يك رئيس جمهور از افراد نزديك به او كمك مى گيرد، ما هم كه گنهكار و روسياه هستيم و پيش خدا آبرو و اعتبارى نداريم براى رسيدن به خدا بايد از دوستانش كمك بخواهيم ؛ چون اينها افراد محبوب در نزد خدا هستند و مي توانند مشكل ما را به خدا بگويند! چه منطق جاهلانه اى! مگر خدا نعوذ بالله مثل رئيس جمهور يا هر مخلوق ديگرى عاجز است!؟ خداوند عالم الغيب است هر پنهان و آشكار را مى داند، و از رگ گردن به ما نزديك تر است. خداوند میفرمايد: "و نحن اقرب اليه من حبل الوريد" ق 16_ « و ما از رگ گردن به او(انسان) نزديکتريم».
"أدعوني أستجب لكم" ( ).
«مرا بخوانيد تا خواسته ى شما را اجابت كنم».
ما در هر ركعت نماز با خدا عهد مي بنديم كه:
"اياك نعبد و اياك نستعين" ( الفاتحه 5).
«خدايا تنها ترا مى پرستيم و تنها از تو كمك مى خواهيم».
ما چگونه خدا را به يكتايى مى پرستيم و غير او را پرستش نمى كنيم، ما چگونه فقط از او كمك ميخواهيم و از غير او كمك نمى طلبيم، كه نمى توانيم مشكلات خود را خودمان با او در ميان بگذاريم، عجب جهلى دامن ما را گرفته است! چه وقت مى خواهيم بيدار شويم؟ چه وقت مي خواهيم بفهميم؟ چه وقت مي خواهيم از اين ذلت و خوارى نجات بيابيم؟ تا چه وقت مي خواهيم همچنان مانع نزول رحمت و نصرت خدا باشيم؟! خداوند كه با ما شوخى ندارد، دين خدا كه شوخى پذير نيست، بهشت و دوزخ كه افسانه نيست، مرگ و حساب و كتاب كه توهّم و خيال نيست.
اگر ما به همه ى اين ها ايمان داريم، قرآن را كتاب آسمانى و دستور زندگى مى دانيم، و خداوند را يگانه معبود و كارساز و مشكل گشا مى دانيم پس چـرا خـود را از چنگ اين خرافات نمي رهانيم؟ چرا آنگونه كه رسول الله ص و صحابه اخيار و اهل بيت اطهارش ن خدا را مي پرستيدند، خدا را نمي پرستيم؟ دين يكى است, كتاب يكى است, آيات و نصوص و دلائل يكى است، پس چرا حاضر نمى شويم دست از اين خرافات برداريم و مانند صحابه و اهل بيت به ريسمان خدا چنگ بزنيم و دين را همچنان كه آنان فهميده اند بفهميم! پس بياييم اسلام را از اين بدنامى نجات بخشيم و لكه هاى ننگى را كه بر دامن پاك آن ماليده ايم شستشو دهيم تا دشمنان بهانه پيدا نكنند واسلام را به باد تمسخر نگيرند. شما تصور كنيد يك دانشمند غربى بيايد و فلان ضريح و بارگاه و مزار فلان امام و امامزاده را ببيند، يا صحنه هاى تكان دهنده ى عزادارى را مشاهده كند چه حالتى به او دست خواهد داد، فرض كنيد كنار يكى از ما نشسته باشد و راز و نياز ما را با فلان امام و امامزاده گوش كند چه تصورى خواهد داشت، فرض كنيد خواسته هاى ما را از فلان امام و بزرگ بشنود چه برداشتى از اسلام خواهد داشت؟ پس بياييم و اسلام را آنچنانكه هست بشناسيم و خرافات را از دامن پاك آن بزدائيم. إن شاء الله. پيروز باشيد.

با تشكر از شما برادر گرامی بخاطر مطالب مستدلتان ، فقط خواهشمندیم بار دیگر از فونتهای عادی برای نوشتن آیه های قرآن استفاده نمایید تا واضح باشد زیرا آیه ها مبهم بود و ما بر اساس ترجمه ها آیه های مذکور را نوشتیم.
یکشنبه 29 اوت 2010 - 7 شهریور 1389 - 02:08:25 به وقت تهران
پیرمرد  
سوال .بیاید ای شیعه ها عاقلانه قضاوت کنید .شما {{اسم الله}} را که درقرآن کریم آمده هست می گوید {{خدا}}که به تمام زبان های دنیا می گویند {{الله }}1
تواصل شدن به امام آن برای برقراری بالله این خود یه کفر بزرگ هست خداوند که شما را وتمام امام ها وانسان ها موجودات را افریده ندای شما را نمی شنود ندای امام را می شنود همه در نزد خدا فرقی ندارید چرا نمی گید یا رسول الله اگه شما را ست می گوید فقط به امامان تان متوسل می شوید 2
یکشنبه 29 اوت 2010 - 7 شهریور 1389 - 08:08:15 به وقت تهران
میرویس 
آقای بچه شیعه
تو حدیثی را نقل کردی و دها حدیث و روایت دیگر را که بزرگی و مقام دیگران را نشان میدهند منکر هستی! شما آنچه را که خوشتان می آید قبول و انچه را که نیاید رد می کنید.

جایگاه دیگران را نیز بدان تا بتوانی این بزرگان را مقایسه کرده بتوانی در غیر این بعصی ها را تا حد افراط و بعضی ها را فراموش خواهی کرد. خود را محدود به چوکات شیعه نکن.
یکشنبه 29 اوت 2010 - 7 شهریور 1389 - 07:08:40 به وقت تهران
بچه هرات افغانستان 
اساس مذهب مزخرف شیعه بر اساس زنا صیغه، فخش، دروغ ، منافقت، لواط ، فتنه و فساد گمراهی ، ناسزا وغیره استوار است حالا ما اهلسنت وجماعت چه توقعی از نسل های ابن سبای یهودی داشته باشیم اگر سیره پیامبر وسیره خلفای راشیدین رامطالعه کنید درمیابید که خلفا کی بود که حتی در قرآن عظیم الشان خداوند سبحان از ابوبکر صدیق بنام صاحب در غار ثور یا کرده است وهمچنان خداوند پاک در قرآن فرموده که مه از صحابه جلیل قدر راضی ام وآنها از ماراضی است.
ببنید که خمینی دجال چقدر نسل های ابن سبای یهودی را حساس تربیه کرده است.
یکشنبه 29 اوت 2010 - 7 شهریور 1389 - 06:08:47 به وقت تهران
ضحی  
ای بچه شیعه که باید بگم بچه آخوند اگه واقعا می دونستی قرآن چیه و چی گفته این طور احمقانه ، امیر المومنین عمر رضی الله تعالی عنه رو که خداوند در قرآن کریم از اون اعلام رضایت کرده رو با خون خواری مثل فرعون مقایسه نمی کردی.
به نظرم اون آدم یهودی از توی بچه آخوند مسلمون تره.
راستی لطفا دست از تقیه هم بردار همه می دونن شما سنی ها رو به اسم برادران صدا نمی زنید.
یکشنبه 29 اوت 2010 - 7 شهریور 1389 - 01:08:17 به وقت تهران
ali  
ha ha ha ha ha ha ha aye ahmak diwanaha kojaye kareen
شنبه 28 اوت 2010 - 6 شهریور 1389 - 12:08:23 به وقت تهران
بچه شیعه 
با سلام خدمت برادران اهل سنت گوش به این مضخرفات بالا ندهید این که در بالا می گوید رسول اکرم(ص)که جان ما به فدای او در خانه های ما جای ندارد دروغ محض است کتاب ها نشیریاتی بسیار بسیار زیاد در مورد حضرت رسول اکرم در خانه ها کتبخانه ها وحسینیه ها ....است حال که می گوید چرا شیعه از فرزندان و همسران رسول اکرم بیش تر حضرت زهرا (س)و حضرت خدیجه(س) دوست دارد دلیلش واضح است در اینجا چند روایت که در کتب اهل سنت هست بیان می کنم فاطمه (س ) پاره تن رسول خدا است
بخاری نقل می كند كه پیامبر اسلام (ص ) فرمود : فاطمه بضعه منی فمن اغضبها اغضبنی ،فاطمه پاره تن من است پس هركه او را غضبناك كند مرا به غضب درآورده است .
دوستی و دشمنی با فاطمه (س ) دوستی و دشمنی با پیامبر(ص)است
ما شیعیان احترام به خاندان رسول خدا را احترام به رسول اکرم می دانیم به این روایت توجه کنید
بسیاری از بزرگان اهل سنت نوشته اند كه پیامبر اسلام (ص ) به علی (ع ) ، فاطمه (س ) ،حسن (ع ) و حسین (ع ) نگاه كرد و فرمود : انا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم ،من با دشمنان شما دشمن و با دوستان شما دوستم . بله ام الکلثوم دختر حضرت امیر است اهل سنت می گوید که ازدواجی صورت گرفته میان خلیفه دوم و ایشان که ان را فضیلتی برای وی می داند ما شیعیان قبول نداریم بر فزض که این طور باشه در تاریخ هست می توانید مراجعه کنید :مگراسیه زن فرعون نبود؟؟؟ایا باید برای فرعون فضیلتی دارا بود؟؟؟
حال می گوید چرا بیشتر برای حسین (ع) گریه می کنید بخاطره اینکه مصاءب او از همه بیشتر است اینو هر ادم عقلی می داند منظورم به این ادم یهودی بود که این مطلب نوشته بود...جواب شما را ایهای از قران می دهم:(و گمان می کنند کاری می توانند انجام بدهند .بدانید که انها دروغگیانند)مجادله ایه 18 (ذکر علی احلا منالعسل)
 
نام:  
متن: 
 
      
 
 
 
لغو عضویت
عضویت
 
  بحث اتحاد شیعه و سنی تا زمانی مطرح بود که ما نیاز به وحدت و اقتدار در برابر ابر قدرت امریکا داشتیم اما اکنون که غرب را در برجام ویران کردیم نیاز به وحدت نیدانیم و مذهب تسنن را منحرف و غیر قابل قبول میدانیم و شک نکنید که در اینده اثری از اهل سنت برجا نخواهد ماند


  تا چشمتون دربیاد این مملکت برای تشیع هست شما رو ول کنن مثل اربابتون ایران رو غارت میکنید وایران رو ویرانه میکنید نمونش همین داعش که هر جا رفته ویرانی به بار اورده نکنه داعش هم شیعه هستن خدا رو شکر که تاریخ توحش شما را با داعش به ما نشان داد


  زمان تولد پیغمبر بت های کعبه دمر افتادند و کاخ کسری ویران شد اتشکده یزد خاموش شد ولی زمانی که امام علی متولد شد کعبه نماد اتحاد و همبستگی مسلمانان ترک برداشت ؟ و این ترک و انشقاق تا الان هم در دنیای اسلام به میراث مانده است . ؟!!!! ایا این یک معجزه است که خانه خدا که بدست پیغمبر بازسازی و مرمت شد و حجر الاسود بدست ایشان در دیوار کعبه قرار گرفت با تولد حضرت علی ویران و ترک بر دارد ؟؟؟این ترک چی را باید ثابت کند؟؟؟


  با سلام و احترام .بنده با احترام به هم میهنان محترم و عزیز اهل تسنن ایرانی سر تعظیم فرود میاورم ..ازدین و ایینم نپرسید .واعظان کز هر سلاحی فتنه و شر میکنند....از عبا هنگامه وز عمامه محشر میکنند ....یک سخن کز دل براید بر لب این قوم نیست گرچه از بانگ اذان گوش فلک کر میکنند


  موضع ظاهرا منطقی و ملایم خا منه ای نسبت به اهل سنت در برابر سوال مولوی عبدالحمیدبا هدف جلب اعتماد عربستان است اما سعودیها هرگز نباید فریب بخورند .


 
 
 
2012 © Sunni-news.net .همۀ حقوق ویژه سنی نیوز است، استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد