نگاهی به شیعیان افغانستان
The Writer: موفق افغان
Added Date: 4/20/2010 2:16:55 PM
Bookmark and Share              Balatarin

سنی نیوز: افغانستان کشوري است که اقوام ونژادهای مختلف را در خود جا داده است ودر طول سالهای قبل از اشغال شوروی و زمان جهاد و هجرت همهء این اقوام شانه به شانهء با یکدیگر میزیستند ودر غم وشادی یکدیگر شریک بودند.

دوری افغانستان از فرهنگ وتمدن اسلامی در جریان چهل سال حکومت سیکولر شاهی ونا بسامانی‌های اشغال شوروی مردم ما را وا داشت که اساسات دینی و مذهبی خودرا فراموش کرده و به اصطلاح عام هندو را نیز برادر گویند. به همین شکل، شیعیان را که دارای دین و عقاید خاص بجز از عقاید اسلام اند برادر خواندند و تفکیک میان شیعه و سنی را اعتبار ندادند.

شاید هم یکی از اسباب این مشکل همانا ناچیز شمردن شیعه در افغانستان بوده باشد، زیرا آنان در آن زمان بیشتر از یک در صد نفوذمحسنی و مجموعه ای از نوکران ایران افغانستان را تشکیل نمیدادند وبجز حمالی و باربری نقش مهمی در کشور ایفاء نمیکردند که نمایانگر موجودیت آنان در جامعه و انحرافات عقیدوی آنان گردد، چنانچه آنان برخلاف امروز نه بر حکومت و نه بر اقتصاد کشور حاکم بودند و نه عقاید باطل خودرا آنقدر ساز و سازمان بخشیده بودند که عقاید و شعایر دینی سنیان را تحت شعاع قرار دهند و یا هم هرگز همچو نویسندهء کتاب تاريخ تشيع در افغانستان (از آغاز تا قرن هفتم هجري) مدعی شده بودند که شیعه بیشتر از ده ملیون (یعنی بیشتر از 30%) نفوذ افغانستان را تشکیل میدهد.

جهت دور ساختن شبهه باید یاد آور شوم که منظور ما درینجا از شیعه تنها هزاره‌ها نیستند، زیرا این قوم مانند سایر اقوام دارای افراد با شرافت و صاحب عقیدهء راسخ اسلامی نیز میباشند. منظور از شیعه متمسکین اعمال شرکی شیعیان افغانستانبه مذهب باطل رافضی است و برابر است که معتقد به این دین هزاره باشد، یا تاجک و یا هم پشتون، زیرا ما به این معتقدیم که هر سنی اگرچه پشتون باشد، و یا تاجک و یا هم هزاره و ازبک برادر ماست و هر آن شیعه دشمن دین ماست اگرچه برادر نسبی ما باشد.

اگر نظری به تاریخ شیعه در افغانستان انداخته شود در می‌یابیم که تاریخ این دین نیز مانند عقاید آن همیشه دست‌خور تحریفات و تغییرات بوده است. بعضی از مورخین شیعه موجودیت این دین را به صدها سال قبل در افغانستان می‌پیوندند، اما حقیقت اینست که این دین از جمله صادرات همسایه بوده و اصلیت تاریخی در افغانستان ندارد.

برای اولین بار شیعیان به طور علنی و چشمگیر در سالهای 1298 هجری در افغانستان قد علم کردند. نسخه‌های قرآن کریم را بي‌حرمتي كرده و به این شکل عقاید باطل، عداوت و کینه‌توزی خود با اسلام را ظاهر کردند. امیر عبد الرحمن خان چون جرأت شیعیان را در مقابل دین در کشوری مشاهده کرد که در آن زمان بیشتر از 99 در صد آن را مسلمانان تشکیل می‌دادند غیرت و حمیت دینی سرا پای وی را فرا گرفت و از علمای آن زمان فتوا خواست تا در لابلای آن آینده این گروه گمراه را تعیین نماید. علمای افغانستان بعد از بررسی دقیق عقاید و اعمال شیعیان فتوای کفر آنان را صادر کردند، و بناءً امیر عبد الرحمن خان آنان را برای مدت چند روز مهلت توبه و بازگشت به دین اسلام را داد چون آنان با گذشت مهلت اسلام را نپذیرفتند لشکر اسلام با سرعت برق بر آنان تاخت و با باز کردن چشم فاتحانه برگشت. از آن زمان به بعد شیعیان نتوانستند در افغانستان قد علم نمایند و یا جرأتمندانه به عبادات و مزخرفات عقیدوی خود و توهین به مقدسات و شعایر اسلامی  بپردازند.

در زمان جهاد برعلیه قشون سرخ عده‌یی از افغانان به کشورهای همسایه هجرت کردند و به اساس آمار آن زمان در حدود یک ملیون افغان در ایران پناهگزین گردیدند. ایران که یک کشور صفوی بوده و حکومت آن بر مبنای عقاید ضد سنی و دشمنی با صحابهء کرام رضوان الله علیه اجمعین، خصوصا ابوبکر صدیق –رضی  الله عنه- یار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در غار، عمر فاروق –رضی  الله عنه- خلیفهء دوم رسول الله صلی الله علیه وسلم، عثمان ذو النورین –رضی  الله عنه- خلیفه و داماد آنحضرت صلی الله علیه وسلم وبی بی عائشهء صدیقه–رضی  الله عنها- مادر مومنان ومحبوب‌ترین زوجات رسول الله صلی الله علیه وسلم نزد وی، استوار می‌باشد از چنین موقعی استفاده سوء بعمل آورد وعده‌یی از شیعیان را در آغوش گرفت و برای آنان زمینهء تعلیم و تربیت و فعالیت‌های سیاسی در آن کشور را فراهم ساخت.

در آنسوی مرز نیز ایران با شیعه‌های کمونست که در صف شوروی قرار داشتند روابط برقرار کرد و از آنان خواست تا بدون در نظر داشت صف جهاد و کفر شیعیان باید با هم یکجا باشند و صفحات جدیدی در تاریخ خود قلم زنند.

سلطان علی کشتمند معاون داکتر نجیب (رئیس جمهور وقت) به این ندای ایران لبیک گفت و همهء شیعیان افغاني را تا به دندان مسلح ساخت و بالاخره به اساس معاهدهء ننگین جبل السراج شورای نظار، شیعیان و بقایای کمونستان به پشتوانهء فرانسه، هندوستان، شوروی و ایران بر اریکهء قدرت تکیه زدند و حکومت افغانستان را به سه حصه تقسیم نمودند.

شیعیان چون روز نادیدهء خودرا به چشم سر دیدند شعار «لحظهء غفلت یک عمر باربری» را سر دادند و از همه شیعیان خواستند که از این موقع استفاده نهايي کرده و نگذارند که دیگر تحت فرمان سنیان قرار گیرند.

ایران با سرازیر کردن پول و اسلحه این جریان را کمک کرد و با پاشیدن پترول بر آتش شعلهء آنرا قوت بخشید. عده‌یی از جوانانتظاهرات شیعیان افغانستان شیعه را در سنگرها وعده‌یی دیگر را تحت تربیت قرار داد.

درین زمان، سیاف نیز چون بازار خودرا از دست داده بود و خریداری نداشت، با هیزم انداختن به این آتش در افروختن آن سهم فعال ادا کرد و چنان وانمود کرد که شیعیان دشمنان اسلام اند لهذا با آنان باید جهاد کرد. سیاف افراد خودرا به صوب جبهات شیعیان فرستاد و آنان بی‌درنگ بر خانه‌های شیعیان ریختند و علاوه بر تاراج بردن اموال، زنان، دختران و حتی پسران آنانرا مورد تاخت و تاز و تجاوز جنسی و غیر اخلاقی قرار دادند.

چون شیعیان آن شیعیان صدهء دوازده هجری نبودند و نه هم شجاعی چون امیر عبد الرحمان خان وجود داشت، با کمک و معاونت بادار خود در دفاع از خود برخاسته و هر آن سنی‌یی را که بر آن دست یافتند ذبح کردند، و یا بر سر آن میخ کوبیدند، و یا هم سر وی را قلم کرده و روغن داغ بر آن ریختند و تماشای رقص مرده کردند. اما با زنان سنی چنان معامله کردند که پدران شان در زمان چنگیز نیز نکرده بود. سینه‌های زنان را بریدند، بر آنان تجاوز جنسی کردند و حتی اطفال معصوم وبی گناه را نیز از این وحشت در امان نگذاشتند.

از سوی دیگر، شیعیان چنگال خودرا بر ولایات مرکزی افغانستان فرو بردند و در راه از بین بردن اسلام و سنیان خدمات پر بهایی برای ایران و دین شیعی تقدیم کردند. مساجد را به تکیه خانه‌ها، مکاتب و مدارس را به نام‌های امامان خود، دفاتر و مراکز حکومتی را بنام باداران خود نامیدند که از آنجمله می‌توان به نامگذاری میدان هوایی بامیان به نام شیطان بزرگ (خمینی) اشاره کرد که تصاویر آن حین فتح بامیان توسط طالبان در تمام جهان نشر گردید.

شیعیان در جنگ با طالبان نیز با پس پا انداختن روش‌های انسانی (به دور از روش‌های اسلامی و حتی انسانی) چنان چنگیزانه عمل کردند که در گذشته‌ها تاریخ شاهد آن نبوده است. آنان برعلاوه جنایاتی که در بالا ذکر شد اسیران طالبان را با ماشین های اره پارچه کرده و گوشت آنان را به سگ‌ها انداختند. این عملکرد شاید از تصور هر انسان خارج باشد و بجز شیطان کینه‌توز هیچ انسانی که به اساس لطوفت و مرحمت خلق شده است به چنین عمل وحشیانه اقدام کرده نتواند و نه هم تاریخ شاهد چنین ظلم و ستمی بوده است.

بعد از سقوط حکومت طالبان توسط امریکائیان و اتحادیان آن، شیعیان به اساس تعهدات باداران ایرانی خود در خدمت امریکا قرار گرفتند. آنان همه دار و ندار خودرا در راه پیروزی امریکا به خرچ دادند. به اساس تعهداتی که ایران و امریکا با هم داشتند، ایران وعده سپرده است که در صورتیکه امریکا بر هر کشور سنی نشین تجاوز کند و شیعیان را سهم فعال در حکومت دست نشانده دهد ایران آماده هر نوع همکاری با امریکا خواهد بود. واین حقیقت وقتی برملا شد که امریکا بر افغانستان و عراق تجاوز کرد و شیعیان که نسبت ناچیزی در این کشورها نسبت به سنیان داشتند توانستند بیشتر از نصف کرسی‌ها، مناصب حکومتی و اقتصاد کشور را بدست گیرند.

از سوی دیگر، در لبنان درامه‌یی بنام جنگ حزب الله با اسرائیل به روی پرده‌ها آشکار شد که هدف از آن شهرت‌دهی حزب الله و پارچه ساختن لبنان و بالاخره تطبیق برنامه تعهد شده بود، که آن هم لله الحمد به ناکامی گرائید. وپرده حقیقت این درامه وقتی بالا شد که ملاحظه گردید که درین جنگ گرچه به ظاهر با حزب اللهء شیعه بود اما در جامهء عمل تنها مناطق سنی نشین مورد اصابت راکت‌ها و شلیک‌های اسرائیلی قرار گرفت و اماکن شیعه‌نشین بدون آسیب و در امن باقی ماند، چنانچه در آنسوی مرز راکت‌های حزب الله به دشت‌ها وصحراها اصابت کرد و هیچ یک از آنان به شهرهای اسرائیلی نرسید حالانکه این راکتها توان رسیدن به پایتخت حتی بر ریاست جمهوری اسرائیل را دارا می‌باشد.

به هر حال با اشغال افغانستان توسط امریکائیان شیعیان با تمام امکانات دست داشته که از جانب امریکا و ایران برایشان تهیه گردیده بود وارد صحنه شدند. تقریبا نصف کرسی‌ها و مناصب حکومتی را بدست آوردند. مطبوعات را (اعم از سمعی و بصری) بطور کلی در انحصار خود قرار دادند. اقتصاد کشور را چنان محاصره کردند که هر لحظه توان از بین بردن آنرا دارند. جوانان خودرا بسوی اردوگاه‌ها سوق دادند، و فعلا به اساس بعضی احصائیه‌ها بیشتر از نصف افراد عالی رتبه (صاحب‌منصبان) اردوی افغانستان را شیعیان تشکیل می‌دهند چنانچه در میان عساکر پائین رتبه نیز از نسبت کافی برخوردار هستند.

از سوی دیگر، فعالیت‌های تربیوی و فرهنگی آنان چنان با سرعت در حال شایع شدن است که شعایر اسلامی را تحت شعاع قرار داده است. کسانیکه در کابل و یا شهر های بزرگ افغانستان زندگی می‌کنند در عاشورای گذشته شاهد این تحول بودند. در و دیوارهای این شهرها همه چنان در سوگ عاشوراء قرار گرفته بودند که بیننده گمان می‌کرد که در افغانستان نه بلکه در «قم» قرار دارد. تلویزیون‌ها و اخبارات چنان مصروف پخش مستقیم محافل عاشوراء و برنامه‌های آن بودند که گویا مطبوعات ایران و صفویان است.

علاوه بر این، عادات و تقالید انحرافی شیعه آنقدر عام گردیده است که بیشتر سنیان ناآگاه به دام آن افتیده اند. لعنت صیغه (زن موقت) در بعضی شهرها همچو مزار، هرات، بامیان، سرپل وحتی کابل دامنگیر جوانان شده است. سنیان مراسم عاشوراء، نوروز و مراسم دیگر شیعیان را چنان تجلیل میکنند گویا که هزاران احادیث در فضیلت آن روایت شده است. سوگواری ده روز محرم، توزیع برنج شیرین، برتن کردن لباس سیاه، سینه زدن، نداء دادن یا علی، یا حسن و یا حسین و یا ابو الفضل و لعن و طعن گفتن به یزید و حتی معاویه رضی الله عنه از جمله آفت‌های شایع شده شیعه در جامعه اهل سنت میباشد. مساجد نیز از این مصیبت‌ها در امان نمانده اند. ملا امامان مساجد در روزهای محرم چنان  با آب و تاب قصه‌های دروغین و افتراءات شیعیان را برای نمازگزاران بیان میکنند که گویا وحی منزل بوده و همه مسلمانان باید به آن ایمان داشته باشند.

شاید خواننده بپرسد که امروز سیاف کجاست که به زعم خودش با این مشرکین بجنگد؟ جواب واضح اما خیلی دردناک است، سیاف امروز در صف امریکا با شیعیان هم کیش است. سیاف و محقق هردو شانه به شانه در پارلمان نشسته و یکدیگر را برادر می‌پندارند و همیشه وقتی امریکا طبل جدیدی بنوازد هردو کوشش میکنند که در رقص و پای‌کوبی از همدیگر پیشی کنند.

خلاصه اینکه این لعنت تشیع را نمی‌توان در صفحات چند بیان کرد و منظور از این نوشتار بیان همه فجایع و بطلان این دین نبوده بلکه هدف اینست که این نوشتار مقدمه‌یی برای ذهن‌سازی جوانان و روشن کردن اذهان شان گردد تا دوست را از دشمن تفکیک نمایند و ان شاء الله اگر توفیق الله سبحانه و تعالی همراه بود در نوشته‌های آینده موضوعات مهم این دین و دشمنی آنان را با اسلام، پیامبر اسلام، اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و صحابهء کرام یک یک بررسی نموده و بطلان آنرا با دلایل واضح و قاطع بیان خواهیم نمود.

Reader Count
11115

Bookmark and Share              Balatarin
 
Tuesday 17 February 2015 10:02:23 GMT
مسلمان 
بسیار جای تاسف است که این دوست چنین نکاتی را بیان کرده البته باید بدانیم که دست منافقین از ایجاد تفرقه در بین سنی و شیعه مبرا نیست. این شخص هنوز نمی داند که شیعه دین است یا مذهب اما بسیار نادان بوده و نظر به آیه قران مجید ما باید با هرکس مطابق با ظرفیت شان صحبت کنیم و در مقابل این فرد باید گفت سلام.
Tuesday 17 February 2015 10:02:07 GMT
عاشق اسلام 
بسیار جای تاسف است که این دوست چنین نکاتی را بیان کرده البته باید بدانیم که دست منافقین از ایجاد تفرقه در بین سنی و شیعه مبرا نیست. این شخص هنوز نمی داند که شیعه دین است یا مذهب اما بسیار نادان بوده و نظر به آیه قران مجید ما باید با هرکس مطابق با ظرفیت شان صحبت کنیم و در مقابل این فرد باید گفت سلام.
Wednesday 12 March 2014 06:03:27 GMT
طاهری 
لعنت به تو نویسنده که چنین نظری را درمورد شیعه ها دادی، لعنت بر تو که لعنت به یزید را دشمنی با اسلام می دانی.
تو که از یزید و معاویه پشتبانی می کنید پس مسلمانی تو کجاست؟ یزید کسی بود که به کرسی نشسته و توهین به اسلام و پیامبر بزرگوار اسلام می کرد. یزید کسی بود که می گفت: نعوذ باالله نه اسلامی است و نه وحی و نه جبرئیلی.(به گفته سیوطی عالم بزرگ اهل سنت)
شیعیان به جزء از یزید و پیروان یزید به هیچ کسی دیگر لعنت نمی فرستند. گر لعنت نکنی براین قوم شرمت باد=لعن الله علی الیزید و علی آل یرید ( سنایی )

Tuesday 22 October 2013 10:10:46 GMT
Abdolhamed 
شناخت ما بر اساس عقل وبر داشت ازاسلام معلوم می شود که این مردم هیچ گونه شناهت از اسلام ندارند و آله دست غیر دین قرار می گرندولی در مقابل شیعه مبارزه میکنند
Sunday 16 June 2013 10:06:41 GMT
بشیر متفکر  
ازیزید پست کسی که جگر گوشه حضرت فاطمه دختر رسول مکرم السلام را به شهادت رساند
شما به راسمی منطق ندارید چون همه زندگی را فقط فقط در سنی بون می دانید
موسی به دینش وعیسی به دینش اما انشالله دیگر مردم ما به این مزخرفات گوش نخواهند داد
Wednesday 6 March 2013 08:03:24 GMT
علی 
من به عنوان یک شیعه هرگز از برادران سنی خود هیچ گونه بغض نداشته ام و همیشه فکر می کردم عده ای تندرو باعث نفاق میان برادران مسلمان شده است با خواندن این مطلب متاسفانه یقین پیدا کردم گمراهان بسیارند
Tuesday 25 October 2011 02:10:19 GMT
ساحل 
من به نظرخود گمراترین مردم دردنیا این اشخاص رامیدانم که چنیین عمل غیرانسانی رابرای مردم افغانستان بازگومی می کند تفریقه گرای می کند شیعه از دوران حضرت محمد )بوده وهست وخواهم بود شما کثافات های نجس چرا این حرف هارا دنبال می کنید شما هیچ مسلمان نیستی چه رسد به اهل سنت عبدالرحمن پلید را تعریف نموده ای واقعا خجالت نمی کشی شما یکتعداد وهابی های پست بیش نیستی ه
Saturday 29 January 2011 06:01:42 GMT
رحمت الله - کابل 
من تا قبل از مطالعه مطالب این سایت فکر میکردم که گردانندگان این سایت واقعا برای دفاع از حقوق اهل سنت در ایران جور شده است که تا آنوقت برایم تمام مطالبش دلپسند و عقلانی بود اما متاسفانه فعلا میبینم که اینها مشتی جیره خوار هستند که توسط آمریکا و اسراییل و شاید هم پاکستان و عربستان برای اختلاف پراکنی در بین مردم مسلمان فعالیت میکنند، با خواندن مقاله احمقانه بالا من به این نتیجه رسیدم که گردانندگان این سایت مشتی جیره خوار هستند که هدفشان انداختن نفاق بین اقوام افغانستان و فراهم کردن ضمینه بود و باش آمریکاییها در افغانستان هست، دوستان سنی نیوز امیدوارم که مطلب مرا نشر کنید.
واعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا
Thursday 18 November 2010 03:11:11 GMT
هلمندی 
آقای hach !!!
می دانیم که از افشا گری های سایت وزین وپر افتخار سنی نیوز آتش گرفته اید زیراکه شما شیعه هستید.
والا این یک خدمت بزرگ بمذهب اهل سنت وجماعت ویک اصلی از اصول قرآنی بنام " رد فرق باطله " است .
شیعه ها محرف دین، ساتم اصحاب وناموس رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند.
راستی اگر شیعه به زن تو ویا برادر زن ویا خواهرت زانی می گفتند چه حالی می خواهی داشت!!!
خوب بی وجدان پست این شیعه به زوج پیغمبر چناب عایشه صدیقه افترای زنا می بنندند !!! مگر قرآن حضرت صدیقه را پاک نگفت ومگر نفرمود که عایشه ودیگر همسران پیامبر مادران مومنان اند؟
شاید که مادر شما نباشند ویا اینکه غیرت دفاع از مادرت را نداری !!
وای براین عقل ودانش بباید گریست .....
Thursday 11 November 2010 04:11:29 GMT
hich 
وای بر ما که وخت خود برای خواندن ای دروغ هاهدر میدهیم و وای بر ای سایت کی ای دروغ ها را بین مردم تید میکن خوب است قبل از ای کی روی web گزاشته شو یک باراز طرف مسولین سایت خوانده شود تا کیفیت سایت کم نشه وهم دروغ به مردم تحویل داده نشه وهم موجب نفاق شیعه(نه رافضی)وسنی نشودبه نظر من که ای نوشته جز نفاق چیز دیگه ای نداشت با تشکر
لطفآٌروی سایت بانید
Tuesday 2 November 2010 08:11:03 GMT
moein shakori 
khodavand baraye har afghani akhel dade ta bebinad az in akle khod che khadr estefade mikonad agar sunni bashad in emkan nadarad ke shie shavad ta ke in ra tahdid konad
Tuesday 2 November 2010 07:11:28 GMT
safir mohammadi 
ba arze salam khedmate hami moslmanane afghani ma ke az zaman hazrate osman aliheslam moslman shodehim va mazhabe asli ma sunni ast va shoma shiayan ke bishtar ast 60 sal tarich darid shoma khodetan ra bala tar az sunni midanid shoma bayad javabgoh mardom dar in donya va acert bashid ke mardom ra be rahe birahe mikashanid man safir 14 sale az alman
Thursday 30 September 2010 06:09:02 GMT
karim 
shoma chikadar bisawad hastee ki durogh tabligh mekuni khak dasari shia wa bsunni.
Wednesday 1 September 2010 07:09:00 GMT
محمد کا بل 
راهای رسید ن بخداوند مختلف است هر انسان میتواند از راهی که برایش قا بل قبو ل است بخداوند بر سد چه مسلما ن با شد چه پیرو سا ئیر ادیان الهی.
Wednesday 1 September 2010 06:09:20 GMT
hbibulla 
سلام برای همه
عمر از پنجشیر
کسی که بجه بازی کند چور کند تجاوز به مردم کند قتل نا حق کند وغيره فجايات وداد از اسلام بزند شما اورا مسلمان ميگوييد کدام اينها مطابق شريعت اسلام است بلی در آخر بین طالبان مردم قوم پرست دزد قاتل ظالم پیدا شد از اسلام خارج شدن همین بود که الله (ج) گمشان کرد. در اصل بعد از حکومت کمونیستها دزد های که بنام اسلام مردم و مملکت را تباه کردن وضربه محکم به دین اسلام زدن در مقابلشان جهاد روا بود موفق باشيد.
Monday 30 August 2010 07:08:29 GMT
عمر از پنج شیر 
اگر طالبا ن در منا طق مرکزی و پنج شیر حمله نمیکرد کی جست با کی شان برای شک میداد سلام هم حریم ببا ید خا نه کسی اگر کا فر با هم حله درصورت جواب داد شجا عت است.
طا لبان قدر ت طلب بودن نه اسلام که شما تعریف میکند مثلا شیعه منا طیق مرکزی کا فربدن حمله میکرد پس جوا ب شما در حملات شما لی چه است؟ که سنی مذهب بود یم پیرو ی اما م اعظم رحمت الله علیه برای جنایات که برای ما سنی کرده با کدام دلیل پو ش دینی مید هید
Sunday 22 August 2010 06:08:51 GMT
سبزواری 
البته این چهل خانه سنی هم بدام روافض افتاده بودند یا اینکه از کمک های امداد امام شیاطین (خمینی ) بهره مند شده بودند ورنه هیچ عاقل سنی به دام مزخرفات صفور وروافض نمی افتد وسلام
سبزواری از ولایت هرات
Saturday 12 June 2010 12:06:05 GMT
علی 
چند سال قبل کم و بیش چهل خانه سنی در سر پل شیعه شدند
Wednesday 9 June 2010 07:06:08 GMT
ولی  
از سایت گرانمایه سنی نیوز اظهار سپاس و امتنان که در راه افشا سازی چهره های منحوس ، اجیر کفار و دسایس پشت پرده جنایکاران غربی و مسلمان نماهای که در لباس اسلام خود پنهان کرده اند سهم بسزای خود را ایفا میکند به امید دوام این مقالات .
Sunday 6 June 2010 09:06:37 GMT
زمری 
وای خداوندا. خاک بر سر شما. دنیا به کجا دراه میره شما کجائید.
انگار نعوذبالله شما خدا هستید و اینقدر راحت دیگران ره شیطان میدانید.تنها خداوند قاضی القلوب است. سنی و شیعه و نصرانی و یهود و همه. انسان خو هستند. شما همانطور گپ میزی که انگار خداوند پاک هم مسلمان است. خدا انسانیت و نیکویی را میبینه نه مذهب کسی ره صرف سنی بودن بن لادن هم سنی است و صرف شیعه بودن احمدی نژاد هم شیعه است. اما ابن سینا هم سنی بود و بسیار افراد پاک شیعه هستند.
Saturday 29 May 2010 05:05:39 GMT
توریالی رها... 
بیننده گان ویبسایت مغرض بنام سنی نیوز درست درد هایت را درک میکنم از همان وهابیون افراطی هستی ایران را ندیدم اما از راه انسانیت بیرون شده وبه عقاید مردم ما تجاوز ننمائید در افغانستان شیعه وسنی ندارد هردو برادر همدگراند وشما مغرضانه مردم را تحریک مینمائید ویا شاید هم مشت دلاری را زا بادارتان اسرائیل غاصب گرفته اید ونابود خواهید شد بزودی رهبر گرهک تروریست شما در همین روز ها یعنی عبدالمالک ریگی بسزای اعمالش میرسد وشما بار دیگر بی پدر وبی مادر خواهید شد گفتنی خاصی ندارم پدرود افغانی هستم
Sunday 16 May 2010 11:05:26 GMT
وحید 
بلای گلبدین وملا عمر بر سر خمینی و مجلسی تو بگردد یک دفعه دهن خود را بشوی باز نام گلبدین وملاعمر را بگیر احمق تو که از خواهر ومادرت دفاع کرده نمی توانی این قدر دووث شدی که کسانی که در دفاع از ناموست زنده گی را در کوهها می گذرانند انها را فاشست می گویی؟
بی غیرت ما افتخار می کنیم که پشت گلبدین برویم . اما رهبران خوته ببین کی هاهستند سلطان علی کشتمند ، خلیلی ، مزاری ، محقق تمامآ غلامان امریکاو ایران .
Wednesday 12 May 2010 11:05:52 GMT
يزدان پرست 
علاوه بر این خوش دارم بگویم که کاش الله تعالی بر شما شیعیان سنی نسب امامانی امثال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وامام عبد الوهاب بفرستد تا این بتان ومعبودان تانرا بشکنند واسلام صحیح وناب را برایتان نشان دهند
Wednesday 12 May 2010 10:05:14 GMT
Rahmatulah 
yasdan parast,rast megi wale swal injast ke agar to rast megi pas da..........o....m...drogh goy che,sutta khaada wa deste bell,bro dewane be aql as poshte Gull bu din wa ya Mullaie jenayat kar taleban fashist,tora che gharas ba eto gapa jahel
Tuesday 11 May 2010 07:05:05 GMT
يزدان پرست 
من متکی به آیت قرآنی "وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما" تنها ميتوانم بتو وبرادرت سید منصور بگویم "سلاما"؛ اما هرگز نمیتوانم که به سطح اخلاقی شما پائین بیایم ودشنام دهم وحرفهای پوچ وبیهوده بگویم.
علاوه بر این باید بگویم که از نوشتار تان واضح معلوم میشود که شما هردو برخلاف دعوای تان شیعه هستید ورنه از سنی مسلمان چنین توقع نمیرود.
Tuesday 11 May 2010 10:05:58 GMT
Rahmatulah 
Yasdan parast,megoyand ke insan haie moutaseb,koor ast drost in ra man dar wjode to mebinam.hala in farq namekona ke moutaseb,ki ha bashan,suni wa ya ham shia,wale in taasob marbot ba shakhsiate insan meshawad.as nazare man insan haie ba mecle shma kamelan be shakhsiat wa ahmaq hastand.as nazare man kalema goye khodawand hama islam hastan,ma name tanem ke ekhtelafate chon sahabe wa ahlubayt ra braye khod dalil sakhta wa hamdigar ra kafer qarar bdehem,in jehalat ast,as har tarafe ke gofta shawad
Monday 10 May 2010 08:05:29 GMT
Rahmatulah 
khetab ba yasdan parast,zirake to Ahmaq wa be shour asti,wa mazhabe paki ahle sunnat ra ba in nazare poch wa aqeede kaj khish laka dar sakhti.wa in harf haie bemanaie to ast ke harkas ba jaamie bzorge Ahle sunnat enteqad mekonad,ba mecle s mansoor sidiqyar.albatta man taqsir kar to ra medanam,ke as ehsasate digran sou estefada mekoni.me nago khodaie bad digran ra bad,take nagoyand bad khodaie khobe tora.pand bgi Ahmaq wa jwhel be aql
Monday 10 May 2010 01:05:26 GMT
یزدان پرست 
بلی رحمت الله! شما شخصیت محقق علم دوست وروشنفکر هستید واینهمه از نوشته هایتان وزبان صفایتان پیداست وهمه خوانندگان بدان غبطه میکنند ومیگویند که کاش ما را هم الله تعالی علم میداد اما مثل رحمت الله که شیعه رافضی شاتم اهل بیت وصحابه کرام را برادر میخواندیم ودوست خود میدانستیم ومیان او ومیان کسی که حقیقتا با صحابه کرام محبت می ورزند هیچ فرقی نمیکردیم، واگر کسی حقیقت مینوشت اورا کور دماغ، احمق وبی عقل میدانستیم، وای بر این عقل وعلم وفراست وروشنی. ای بار الها من از این علم جهانی پیشرفته بتو پناه میبرم
Monday 10 May 2010 12:05:51 GMT
سید منصور صدیقیار 
دوستان عزیز مشکل افغانستان بسیار فراتر از این بحث های مزخرفی است که شما در مورد آن بحث میکنید و در مورد شما صاحب نظران باید بگویم شما احمقهای آشغال چطور هنوز نفهمیدید که شیعه یکی از مذاهب دین مبین اسلام است نه یک دین مجزا
Sunday 9 May 2010 08:05:59 GMT
Rahmatulah 
Yasdan Parast,yainke to besyar ahmaq asti wa yainke kheli be aql,Ei ahmaq Man braye mosalman wa ya Hanafi bodane khod Permission insan haie chon to ra sarorat nadaram,be sawate ahmaq W Ejara dare mazhab.wa in ha taqsire to nest,zira ke to sawate to as madrassa shro shoda wa darse ma as Elm wa tahqiq jahane peshrafta
Sunday 9 May 2010 02:05:22 GMT
Az Rostam Dastan be sunni news 
Yazdan parast kamelan dorest mighoyad 500 haerf besyar kam ast. Yek Kalam dorest az yek Moslman Afghan sanidim.
Sunday 9 May 2010 06:05:19 GMT
یزدان پرست 
ثانیا! این جنایاتی را که ذکر کردید آنرا شما شیعه ها ودوستان تان مرتکب شده اند که فعلا همه در صف عبادت وشکرگزاری امریکا قرار دارید، ما الحمد لله از آن بیزار هستیم.
(از اداره سنی نیوز تقاضا بعمل میاید که ساحه مشارکات را بیشتر سازند) 500 حرف خیلی نا چیز است
Sunday 9 May 2010 06:05:09 GMT
یزدان پرست 
در جواب رحمت الله!
باید که بشرمید، زیرا تو که به امریکا شکر میگویی اگر قبل از این ذره یی از ایمان در قلبت وجود داشت انهم فرار کرد وفعلا تو ان شاء الله در آرت همراه با برادران امریکائیت ومزدوران شیعه آن حشر میشوی، واینکه خودرا حنفی میدانی همانند دعوای بعضی کسانی است که اوباما را مسلمان میدانند، حالانکه او یک مرتد است، وشما شاید هم یک وقتی حنفی بودید، مانند سیاف، ربانی، قانونی، مجددی وغیره که تا حال خودرا مسلمان ویا حنفی میدانند.
Friday 7 May 2010 07:05:21 GMT
Rahmatulah 
khetab ba yasdan parast,afsooooooooooos ast ke insan ha-e-moutaseb mecle to bayes gardida take mardome ma niaaz ba America paida karda ast.amma hazar shkor ba America,shoma chi ha bod ke nakardin,koshtan,sar boridan,chor chpawol,wa hazar mosakhrafat ha-e-digarera mortakeb shoden.man khejalat mekasham ke khodam ra mosalmane Afghan moarifi konam.wa bayese in moshkel,moutasibine chon to wa grohe Afratigar wa poch maghsan chon Taliban hastand................man ham yak mosalman wa mazhabe Hanafi dara
Friday 7 May 2010 02:05:05 GMT
Lutfullah jan 
In Ra megoyad ke jahallat wa nadani,Agar shoma waqeaan Nadan hasten,pas harfzadan wa ya naweshtan ba shoma beacar ast.dar ghaire insorat bekhod dast ba greybane kasi andakhtan jahallat ast,kalema go ra kafer goftan,bar khode shoma barmegardad,ei ahmaq.ya inke in hadise pyambere islam ra. niz nafi mekoned.
Thursday 6 May 2010 11:05:24 GMT
فاضل 
سلم به برادران!
باکمال تأسف باید بعرض برسانم که احول هیچ گاهی ماه را یک نمی بیند تاآنکه آن یک چشم غلط بین رانبندد،سنی های ایران زیر فشارکمر شکن دولت ایران قراردارندکه هرروز باتوطه های مختلف علماو فعالانشان را میکشند ولی شیعه درافغانستان در حکومت ساخت بوش معاونیت رئیس جمهوراحمق کرزی راعهده دار ووزارت خانه هارا نیز بسهم برده اند که ماباآنهم کاری نداریم، ولی ماارتباط و فعالیت های خرابکارانه ایشانرا باپشتی بانی دولت مداخله گرایران مشاهده میکنیم، وانتظارآنراداریم که سیستانیهای همچون عراق کشور رابخون بکشانند!!
Sunday 2 May 2010 04:05:51 GMT
یزدان پرست 
خطاب به غضبی که خودرا رحمت الله نامیده است!
بلی این برادران ترا به قرون اولی می برند تا پیامبرت را، خلفای راشدین، صحابه واهل بیت آنانرا بشناسی، وبدانی که شیعه ها دشمنان آنان ودشمنان دین آنان هستند واگر چنانچه گمان کردی درباره علم وروشن کردن اشخاصی همچو تو مینوشتند تو علم را آموخته وروشن میگردیدی وهمچو هزاران امثالت آن علم وروشنی را در پایگاههای امریکائی در بدل چند دالر میفروختی وبدینوسیله دین خودرا نیز از دست میدادی ویا حد اقل مزدور ایران می شدی
Saturday 1 May 2010 12:05:30 GMT
Rahmatulah 
Megan ke Kal agar tabib mebod awal sare khodra tadawi mekad.haminto insan haie be shour ba mecle Moafaq Afghan wa Ahmaqane ba mecle Mohammad Qol bodan ke Keshware Aziz mara ba Qrone Awal bargardandan,agar ami maqalara raje ba elm wa roshan karadane mardom Afg menawishted shayad ke Afghan chand qadami ba soye taraqi meraft,salam
Wednesday 28 April 2010 10:04:11 GMT
Abdul Wase 
Bradaran man Qabl as hama awal yak insanam baadesh ham yak mosalman.inke shia wa ya suni,maslak entekhabi ast,chizi ke padar wa padar klan ha-e-ma entekhab karda and wa man ham ta ja-e-raje ba aan din ke Islam ahle sunat ast tahqiq kardam,wale bauer koned ke Ekhtelaf faqad as nazar ast,man dostani ziadi daram ke as ahle shia hastand,hamesh ba Aanha baas wa goftogo raje ba ekhtelafate in do mashab dashtem,amma dar aakher ke natija greftem,ma hama asa-e-yak famil hastem,wa dar inja faqad Ekhtelaf
Wednesday 28 April 2010 11:04:28 GMT
خطاب به عبدالوصی 
اگر تو یک رافضی هستی که با تو حرفی ندارم اما اگر یک سنی هستی بدان که کسی که خلفای راشدین و اکثر صحابه کرام و امهات المومنین را کافر و مرتد میداند و با لعن به آنها تقرب می جوید و تمامی اهل سنت را چون به امامت سیدنا علی ایمان ندارند کافر میداند ، چطور با او میتوان برادر شد ؟
برو و کتابهای شیعه را بخوان تا عقیده شان را بدانی .
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=470
http://www.aqeedeh.com/ebook/view_book.php?rowID=794
Wednesday 28 April 2010 11:04:15 GMT
جواب به امیر  
کسی که ادعا داری سنی هستی و بنده در ادعای تو شک دارم. شما برو یک سفر به افغانستان و از نزدیک مناطق شیعه را ببین تا بفهمی که پنج فیصد هم نیستند نه سی فیصد.
در ضمن شیعه افغانی اکثرشان نوکر حکومت ایران و دشمن اهل سنت هستند نه مثل شیعه ایران که اغلب شان کاری به ای حرفها ندارند و حکومتشان را نیز قبول ندارند.
Wednesday 28 April 2010 10:04:08 GMT
Abdul Wase 
Ghobare Karwan ta kahkashan raft,to bar ja khofta goie karwan nist.Albatta baraye Aaqellan hamin kafi ast.ke khoda yaki Qoraan yaki din hatta ke Aaqida nazar wa imaan yaki.Dar haqiqat ma hamma bradarim harki ke dar sadade ekhtelaf bashad doshmane din wa imaan ma ast.
Tuesday 27 April 2010 09:04:34 GMT
خواننده 
تعلیق آقای شاه خیلی عجیب است، من اگر نویسنده میبودم از آقای شاه می پرسیدم که بفرمائید مرا بگویید که در کجا از آیت واحادیثی که تو آنرا با ترجمه مطالعه میکنی استدلال کنم، مثلا:
1- اینکه شیعه ها اصلیت افغانی ندارند،
2- شیعه ها 30% نفوس افغانستان را تشکیل نمیدهند،
3- امیر عبد الرحمن شیعه هارا از بین برد وحرکت شرکی آنان را خاموش ساخت،
4- حزب وحدت وشیعه ها مزدوران ایران هستند.
5- سلطانعلی کشتمند معاون رئیس جمهوری بود،
6- شیعیان با امریکائیان در اشغال کشورهای اسلامی همدست اند. و و و و
Sunday 25 April 2010 05:04:35 GMT
شاه  
برادر محترم نوسینده گرامی من خودم یک افغان و اهل سنت هستم و همیشه قرآن کریم را با ترجمعه و تفسیر میخوانم و از احادیث رسول خدا هم مطالعه میکنم و همچنان سخنان علمای اهل سنت را گوش مینمایم یعنی منظورم این هست که ناگاه نیستم از احکام و شرع در اسلام اما گفته های شما را تائید نمیکنم چرا که شمادر تما انجی که گفتیت نه از قرآن بود و هم در حدیث و نه ادرس داشت که ثابت نماید گفته های شما را بناً من از تما بردران و خواهران مسلمان خود خواهش میکنم که به هرنوشته و گفته که حتی نوسینده اش معلوم نیست توجه نکنند
Friday 23 April 2010 05:04:34 GMT
یزدان پرست 
در جواب تبصرهء اخير برادر فاضل!
منظور تان از شيعه چیست؟ اگر منظور از شیعه آنست که خلافت ثلاثه راشده را قبول ندارند وولایت را شرط ایمان میدانند ودر مورد صحابه وبعضی از اهل بیت آرای نیک ندارند پس نظر شما کاملا مردود است، اگر منظور کسی است که چنین نظریات ندارد پس وی شیعه نیست، باید شیعه را از غیر شیعه تفکیک کرد
Friday 23 April 2010 11:04:05 GMT
فاضل 
شیعیان عامه افغانستان که پیرو دولت ایران نباشند در صورتیکه بر ملا عام به سب صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم اقدام نکنند، قابل تحمل ومشارکت در امور کلی باید باشند و آنانیکه پیروی ایران را میکنند واز ایران پول میگیرند پس معلومست که برای استقلال کشور مضرند وباید جلو شان گرفته شود.
Friday 23 April 2010 07:04:22 GMT
يزدان پرست 
گمان میکنم که مشکل افغانستان بزرگتر از مشکل ایران است، زیرا اغلب سنیان ایران می دانند که شیعه صفوی دشمن شان است واز آن در حذر باید بود مگر در افغانستان، چنانچه در مضمون نیز ذکر شده است، مشکل اینست که سنیان تا حال شیعه را درک نکرده اند، مردم عامه را بگذار ملاها نیز در حق شیعیان خوش باورند واغلب مردم گمان می کنند که شیعه نیز مانند مذاهب فقهی یک مذهب محترم ومسلمان است ودر فروعات خورد وکوچکی با سنیان اختلاف دارد.
این وظیفه بلکه وجیبه هر جوان، هر مسلمان وهر افغان است که در هر مجلس وبرنامه مردم رااز توطئه آنان خبر دهد
Friday 23 April 2010 02:04:54 GMT
امیر 
من به عنوان یک سنی ایرانی از خواندن این اراجیف شرمنده می شوم. همانطوریکه ما اهل سنت ایران از کم نشان داده شدن جمعیت مان و تحریف تاریخ مان ناراحت می شویم،‌ خیلی زشت است که بیاییم خودمان همین کار را در مورد شیعیان افغانستان- که مستقل از اینکه ۱ درصد باشند یا ۳۰ درصد- اقلیت هستند و در حقشان اجحاف شده است. همانطور که ما به عنوان اهل سنت ایران- به حق- انتظار داریم که متناسب با جمعیت مان در مناصب عالی مشارکت داشته باشیم، باید همین حق را به افغان های شیعه بدهیم.
Thursday 22 April 2010 01:04:22 GMT
فاضل 
سلام عزیزان!
واقعابرحال ماسنی هادرهرکجاکه هستیم جای گریستن است.شمارابخداخاموش ننشینید!
تنهاشخصی که درین راستابافشاگری دست میزد،جناب ملازاده بودکه توسط حکومت ایران باپرداختن پول بکسیکه اسم خود راعمر خطاب گذاشته وبروت هالیش بمانند مجوس است،صدایش خاموش ساخته شدوشریکش عباسی میگفت:زیرپای ماشیعه ها آتش درداده بودندوحالاازنهایت گمراهی اعلان ثریاشبنم رقاصه وسایراعلانات ضد اسلامی راپخش میکندوتمام اعلانات جاسوس گیری برای خارج راانجام میدهد،جدیدا شخصی رابنام ویکتور آووره که میگوید خدا راادیان تراشیده اند
Wednesday 21 April 2010 01:04:39 GMT
هراتی 
امروز بر صاحبان قلم واجب است که علیه این گمراهان وقاتلان قلم بزنند. صاحبان رسانه باید صحبت کنند. علما مصلحت اندیشی را کنار بگذارند، سکوتشان را بشکنند وچهره واقعی این جنایت کاران را معرفی نمایند. حرکت هایی که تاکنون گاهی با سکوت وگاهی هم با همراهی وتایید انها به فکر وعقیده امت خیانت کردند به خیانت خود پایان دهند وبه واجب شرعی امر به معروف ونهی از منکر، عمل کنند. نمیدانم در زمانی که مسمانان در عراق وافغانستان وایران توسط شیعیان ذبح می شوند چرا بعضی از حرکتها همچنان شیعه را تایید وهمراهی می کنند!!
Wednesday 21 April 2010 01:04:23 GMT
درازهی 
مه میگم باید علمای امت همت کنند و عقیدة توحید و قران و سنت را یان مردم نشر کنند و این بیدینان را رسوا کنند و به جامعة افغان معرفی کنند. جهاد و مبارزه با اینها به والله از جهاد با امریکا و غرب واجب تر است. شیعیان و دین فروشان پلید مثل انها مثل ربانی وسیاف که فکر شوم اخوانی دارند باعث سقوط کابل و بغداد شدند. این خائنان بی دینی که الان هم در عراق و افغانستان با امریکا همراه هستند و مسلمانان راستین را به قتل می رسانند باید به مسلمانان معرفی شوند. وقران وسنت وعقیده توحیدی را به مردم معرفی کنند.
Wednesday 21 April 2010 11:04:59 GMT
فاضل 
نا گفته نبایدگذاشت فروزی فر اخواهد رسید که شیعه های دنباله رو ایران جوی از خون در کابل براه خواهند انداخت وشما سنی هادر ساز غرب و دولت دست نشانده برقصید و عیاشی کنید!"هرکه آب از دم شمشیر خورد نوشش باد" برای مذهب باطل خود کار میکنند و ثمره زحمت خود را خواهند چشید که " لیس للا نسان الا ما سعی"
Wednesday 21 April 2010 05:04:46 GMT
گلاب  
به گفته هاي دوستان هيچ يك از شيعه ها چيزي نگفتند پس راست ميگويند اين همه كه گفتند واقعيت دارد با يد جلو منافقين را بگيرند ولي كي جلو شان را بگيرد؟ از كجا؟ كو كسي كه از خود دفاع كند از دين خود دفاع كند از وطن دفاع كند اينهاي كه هستند به ايشان تكيه نكنيد كه ازاين همه گذشته جلو فاميل هاي خود را هم گرفته نميتوانند چي خاصه كه از اين كار هاي مهم را بگيرند . دنگ دنگ همه يك رنگ  
Wednesday 21 April 2010 11:04:25 GMT
جلال الدین 
حسین انوری والی قبلي هزارة هرات از مهره هاي آیت الله محسني مكار با تباني پنهاني ايران طي يك پروتوكل با حكومت بي كفايت و مزدور كرزي چندين سال پياپي بر مسند قدرت هرات تكيه داشت. او با استفاده سوء از قدرت بطور مستقیم و غیر مستقیم به انتقال دسته جمعی هزاره ها به هرات پرداخت و هزاره ها با دالر های باد آورده از آن سوی مرز به خرید و غصب زمین و جایداد هراتیان پرداخته و می پردازند.
Wednesday 21 April 2010 11:04:35 GMT
هراتی 
از سالهاست کشور ایران مشغـول کشیدن کریدوری از تشيع میباشد ، که قـرار است اين كريدور، از سرحد ایران تا قـلب افغانستان امتداد یابد. دفتر ولي فقيه ايران در نظر دارد در ولایات هـرات، فـراه، نیمروز، غـور و بادغـیس را توسط افغانهائی که از جملۀ سران جهادی شاخه های حزب وحدت امروزی، متنفـذین محل، سران اقـوام هـزاره و ارکان دولتی تشيع در داخل رژیم مي باشند كاملا تحت تسلّط شيعه در آورند
Wednesday 21 April 2010 11:04:09 GMT
جان آغا 
سیدحیدر هاشمی که از بزرگان شیعه د ربلخ محسوب میشود و درعین حال ارتباط مستقیم با کشور ایران دارد از دوسال بدینسو تفیسر نمونه، رساله توضیح المسایل خمینی، کتاب آنگاه هدایت شدم و اهل سنت واقعی وغیره... از تیجانی اغواگر وده ها رسائل از این قبیل را به اهل سنت بطور مجانی توزیع و هدیه میدهد. متاسفانه بر اثر نبود مراکز اسلامی و تبلیغاتی اهل سنت افراد سنی معلومات کافی از مذهب و از آگهی کافی دینی برخوردار نیستند این هدیه ها زهرآلود و مسموم کننده را میگیرند نتیجه اش اینست که گمراه می شوند
Wednesday 21 April 2010 11:04:41 GMT
بلخی 
درسالهای اخیر در کنار دعوتهای مسیحیت، در ولایت بلخ دعوت ویرانگر دیگری بنام شیعه آغاز گردیده است. فعالیت های اغوا گرانه ایشان به منظور حمله برباورهای پاک اهل سنت وترویج کفریات و شرکیات خودشان اوج گرفته است.
آنها باتوسل بذرائع واسباب مختلف وارد ساحه اسلام شده اند، واز شیوه های مختلف در جهت ضربه زدن بعقیده پاک وبی آلایش اهل سنت، وتوهین به بزرگان دین استفاده می کنند. واصحاب پیامبرصلی الله علیه وآله وسلم را آماج تیر اتهامات قرار میدهند.
Wednesday 21 April 2010 11:04:26 GMT
محمد قل 
زنده باد برادر موفق افغان بخدا مه خبر نبودم که ای شیعه ها ایقدر در کشور ما نفوذ کرده اند لیکن مه دلم برای ای درد می کنه که ای رهبرهای بی غیرت ما در کجا خواب هستند
Tuesday 20 April 2010 07:04:27 GMT
امین 
این نشان می دهد که مسلمین چقدر در مقابل انواع انحرافات از دین بی دفاع هستند. وظیفه بزرگان دینی است که از دنیای کوچک خود در ایند و با بالا بردن سطح دانش خود و تعمیق اعتقادشان یک جامعه اصیل اسلامی بر پا کنند که در مقابل این بیماریها مصون باشد.
 
Name:
Comment Body: