پیش بینی سقوط حکومت در ایران
Added Date: 1/5/2010 12:00:09 PM
Bookmark and Share              Balatarin

محمدرضامدحي، 46 ساله، یکي از ماموران ارشد اطلاعاتي سپاه پاسداران که ادعا می کند محافظ رهبر ایران، آیت الله علي خامنه اي محسوب بوده و حالا قصد دارد همه چیز را علنی کند .

آقاي مدحي، که از سال 1981 در اطلاعات سپاه بکارمشغول بود، علیه دولت فعلي ایران، در جریان توقفي که در شهر بانکوک داشت، دست به افشاگري زد. وی مدعی است در سال های اخیر  اطلاعاتی در اختیار آیت الله حسینعلي منتظري رهبر معترضان و مخالفان حکومت گذاشته . همان مرجعی که  19 دسامبر درگذشت.

آقاي مدحي، که در ماه فوریه سال 2008، بعد از اینکه محکوم به گذراندن 73 سال زندان شد،از ایران گریخت او ادعا کرده که با گروه های هوادار جنبش سبز همکاری دارد.

بانکوک پست با وی مصاحبه ای کرده است که خلاصه ای از آن را می خوانید:

وضعیت سیاسي و اقتصادي ایران را در حال حاضر چگونه ارزیابي مي کنید؟

راهي که دولت ایران در پیش گرفته است، راه اشتباهي است. آنها وعده هایي که به مردم داده اند را فراموش کرده اند. آنها همه قدرت مملکت را در دست گرفته اند و تلاش مي کنند کشور را جوري اداره کنند، گویي مثل شاه که در سال 1979 سقوط کرد، بر آن سلطنت مي کنند. شاه تاج بر سر داشت و آیت الله ها عمامه. هیچ فرقي با هم ندارند. هر دو بر کشور سلطنت مي کنند.

بر اساس اطلاعات شما چند گروه مخالف در ایران وجود دارند، آیا این گروه ها با هم متحد هستند؟

در حدود چهار گروه بزرگ و بیستگروه کوچک در ایران وجود دارد. گروه هاي بزرگ با هم متحد هستند و با یکدیگر کار مي کنند، اما گروه هاي کوچک چنین نیستند. با این حال، همه براي یک هدف کار مي کنند، که آن برکنار کردن دولت است. من معتقدم که اکثریت مردم در ایران، مخالف دولت هستند.

آیا منتظر سقوط دولت در کوتاه مدت هستید؟

دولت همین الان هم سقوط کرده است. بزودي تغییرات زیادي اتفاق مي افتد. باور کنید، این اتفاق بزودي خواهد افتاد. من قول مي دهم که مصاحبه بعدي را بزودي در تهران انجام خواهیم داد. اما من از این مي ترسمکه این انتقال با روشي صلح آمیز صورت نگیرد. شما دیدید که در مراسم عاشورا چه اتفاقي افتاد. تعداد زیادي را کشتند، تعداد آنها 11 نفر بود و نه هشت نفري که توسط رسانه هاي غربي اعلام شد.

اکثر مردم می خواهند  کشور بعنوان جمهوري اسلامي باقي بماند، اما دین باید از سیاست جدا شود. آن ها خواستار تغییر ساختاري دولت هستند و می خواهند  روحانیون خوشنام به مردم و دولتکمک کنند و روحانیون فاسد از دولت و قدرت دور شوند

شما گفتید که ازنزدیک در کنار آیت الله علي خامنه اي کار مي کردید، ممکن است توضیح بیشتري بدهید؟

من نزدیک به نوزده سال با او کار کردم. دائما او را مي دیدم، بعضي روزها بیش از ده بار او را مي دیدم. ما خیلي به هم نزدیک بودیم. من محافظ رهبري بودم و هر کاري مي کردم تا حکومت اسلامي تضعیف نشود. من به رهبر کمک مي کردم. رهبر، مرد خوب و روشنفکري بود، تا زماني که روابط نزدیکي با آیت الله محمدتقي مصباح یزدي، مشاور معنوي تندروهاي ایران، برقرار کرد. او مرد دیوانه اي است که از اسرائیل و آمریکا متنفر است.  احمدي نژاد  هم از طرفداران پر و پا قرص مصباح است.

درباره  روحانوین بگویید. آیا در بین آنها دو دستگي ایجاد شده است؟

دو دستگي شدیدي بین آیت الله ها  بوجود آمده است. آنها مشکلات زیادي بین خودشان دارند. تعداد آیت الله ها زیاد است و آنها مثل هم فکر نمي کنند. با این حال کساني که در حکومت هستند همه قدرت را در دست دارند.  ایجاد تغییرات مذهبي در ایران، محال است. مردم ایران همیشه مذهبي بوده اند و خواهند بود. اگرچه من فکر مي کنم بزودي باید دین و سیاست را از هم جدا کرد.

نظامیان از این وضع چه احساسي دارند؟ آیا دولت مي تواند روي آنها حساب کند؟ آیا آنها وفادار هستند؟

در حال حاضر حکومت نمي تواند صد در صد روي ارتش و حتي روي سپاه حساب کند. تنها چند تندروي مذهبي در داخل سپاه هستند که بر ضد مردم هستند. تعدادي هم در سپاه هستند که بر ضد دولت و  در کنار مردم هستند. دولت هم این را مي داند. چنین موضوعي در مورد ارتش هم صدق مي کند. بسیاري از آنان بامردم اند. تعداد زیادي از آنان بر ضد دولت هستند اما از ترس اینکه مشکلي ایجاد شود، آن را براز نمي کنند.

روابط بین ارتش و سپاه چنین است که از لحاظ تئوریک آنها با هم متحد هستند اما در حقیقت چنین نیست. آنها به هم اعتنماد ندارند. دولت به سپاه اعتماد بیشتري دارد و به آنها بیشتر سود مي رساند تا ارتش. برخي از ماموران سپاه به داخل ارتش نفوذ کرده اند تا آنها را زیر نظر داشته باشند.

 

 

آیا کشور شما مشغول توسعه سلاح اتمي است؟

معتقدم که اگر ایران از سوي سایر کشور ها تحت فشار قرار بگیرد، ممکن است دست به چنین کاري بزند. اما در حال حاضر چنین فکري نمي کنم و هیچ مدرکي ندارم. شاید آنهااین کار را آغاز کرده باشند.  ایران احتیاجي به سلاح اتمي ندارد. ما به انرژي هسته اي براي استفاده صلح آمیز مثلا براي تولید برق احتیاج داریم.

سرویس هاي اطلاعاتي ایران چگونه است؟

حکومت دولت ایران یک شبکه بزرگ اطلاعاتي را در خارج و داخل ایران هدایت مي کند. بیشترین سرویس هاي اطلاعاتي مربوط سپاه است.

 برنامه شخصي تان چیست؟

می خواهم اطلاعاتی را درباره عملکرد  سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات علیه دانشجویان و همه مردم ایران افشا کنم.  دلم  خواهد بعد از تغییر حکومت با خانواده ام در ایران زندگي کنم. آنها دوران سختي را مي گذرانند.

به نظر شما آیا دولت ایران از تروریست هایي مثل القاعده حمایت مي کند؟

نه آنها از این  گروه خاص حمایت نمي کنند.اما از گروه هاي دیگر حمایت مي کنند باید به دولت هاي غربي هشدار داد  که دولت ایران ممکن است دست به قتل در خارج از کشور بزند، این کاري است که قبلا هم کرده اند. تعدادي از افراد را در خارج از ایران شناسایي کرده اند. من مطمئنم که بزودي مردم ایران سلاح بر مي دارند با دولت مي جنگند. آینده مردم ایران روشن است.

منبع: بانکوک پست 3 ژانویه

 

Reader Count
8848

Bookmark and Share              Balatarin
 
Tuesday 5 January 2010 08:01:38 GMT
Hamzah 
"ایجاد تغییرات مذهبي در ایران، محال است. مردم ایران همیشه مذهبي بوده اند و خواهند بود."به این گفته نمی توان اعتماد کرد، همه شاهد هستند مردم دانا وحقیقت جوی ایران به خرافاتی بودن تشیع صفوی پی برده اند و اگر بستر گفتمان آزاد بارعایت احترام متقابل فراهم شود اکثر مردم ازخرافات توبه خواهند کرد. ان شاء الله
 
Name:
Comment Body: