جهان پس از بن لادن!...
Added Date: 5/10/2011 12:11:30 PM
Bookmark and Share              Balatarin
دکتر حمید رضا آهنگر ـ مشهد
سنی نیوز: صدای مهیب و دلخراش انفجار برجهای دوقلوی آمریکا در 11 سبتامبر2001م جهان را گیج و منگ کرد. از بخت قضا در همان روز یکی از مفکران بسیار میانهروی جهان عرب به دیدارم آمده بود. بدو گفتم: مثل اینکه "القاعده" کار خودش را کرد!
لبش را زیر دندان گرفته، مشت راستش را محکم کوبید در کف چپش و آهی سرداده گفت: ای کاش کسی در جهان اسلام چنین قدرتی میداشت تا بدینصورت بتواند حق آمریکا را کف دستش بگذارد و فرعون جهان را گوشمالی دهد. این کار سازمانهای اطلاعات آمریکاست که میخواهند بهانهای بیابند برای حمله به افغانستان!
پوزخندی زده گفتم: از کی تا بحال آمریکا در پی بهانه است؟! چه بهانهای لازم بود تا کشورهای عربی را به استعمار گیرد؟ برای ویرانی عراق چه بهانهای میخواست؟ دوست عزیز آمریکا مثل همان گرگی است که بر سر چشمهای به آهویی رعنا برخورد، و خواست لقمه چپش کند، به او گفت: پدر بزرگ پدریت روزی آب را برای پدر بزرگ مادریم گل آلود کرده، و من باید به انتقام او تو را لقمه چپم کنم!
نوشتههای داغ مفکرین آن روزها هرگز نمیتوانست باور کند کسی جرأت پاره کردن بکارت آمریکا را در خانهاش داشته باشد. ( با عرض پوزش: این عبارت نویسندگان سرشناس آن روزهاست).
قاعده دو پایش را در یک کفش کرده بود که: کردم و خوب کردم، انتقام مظلومان را از ظالم گرفتم!
آمریکا هم که با این سیلی محکم بکلی دست و پایش را گم کرده بود، چون شیر زخمی بخود میپیچید و داد و هوار براه انداخته مثل ابرهای کبود تابستان با رعدهای هولناک جهان را تهدید میکرد. موشهای ترسو به سوراخها خزیده بودند، و قاعده هم چون بچههای بازیگوش بدون هیچگونه توجهی به اطرافش جشن و پایکوبی سر داده بود که: من کردم، و خوب کردم، و اگر دست از سر ما برندارید باز هم میکنم!
تنها وقتی رسانههای گروهی آمریکا و سازمان تبلیغاتی آن جنبیدن گرفت و قاعده را مترادف با اسلام معرفی کرد، و پرچم جنگهای صلیبی را بلند کرد، و به حریم هر آنکه خود را مسلمان زاده میدانست تازید و وعدهها و وعیدها سر داد و جهان را بین دو قطب: با منها و دشمنها، تقسیم کرد، لهجه بسیاری از مسلمانان عوض شد، و این حرکت "القاعده" را مذمت کردند.
هر چه بود و نبود، همه ملتهای ستمدیده که شعلههای آتش مکر آمریکا دامن آنها را سوزانده بود، بگونهای با قاعده تعاطف نشان دادند. برخی از باب دوستی با آن، و برخی از باب: دشمن دشمن من دوست من است!
و روزی که آمریکا در پی اشغال افغانستان برآمد، تا موی دماغ چین و چشم سرخی به شوروی و استعمار نوینی برای ایران و پاکستان و غیره گردد، همصدایی با القاعده از مرز دین و مذهب نیز تجاوز کرد.
گرچه بسیاری از روشنفکران اسلامی بسیاری از کارهای منسوب به القاعده را مخالف با قواعد اخلاقی اسلام، و سیاست نظامی آن میدانستند، ولی چه اسلامگرایان جهان عرب و چه ناسیونالیستهای عرب و چه ایران و چین به این حرکت نوپایی که با وجود همه فشارهای جهانی ـ نه تنها آمریکا و غرب ـ توانسته بود در زمانی که همه در مقابل آمریکا کمر خم کرده بودند، به ایستد، و با یک "نه" بزرگ غرور آمریکا را بازیچه مسخره خود سازد به دیده احترام مینگریستند. و 3500 کشته دوقلوهای آمریکا را در مقابل یک ملیون نیم قربانی تهاجم آمریکا به عراق هیچ نمیدیدند!
القاعده توانست طی جنگ نابرابرانه بین عقیده و ایمان و توپ و خمپاره و طغیان بسیاری از مفاهیم را تغییر دهد. صدام با آن همه تجهیزات نتوانسته بود چند صباحی بیش در مقابل نیروهای آمریکا و هم پیمانانش مقاومت کند، و در نتیجه آن روحیه یأس و نا امیدی را به جهان عرب تزریق کرده بود، در حالیکه القاعده در کنار طالبان پابرهنه مفاهیمی چون مرگ و زندگی را از نو تعریف کرد، و هیبت و هول و هراس کابوس مرگ را در چشمان جوانان بسیار بیمحتوا جلوه داد. گر چه این مفاهیم در تنظیم کوچکی که از سوی بسیاری خوارج این امت خوانده میشد رشد میکرد، از طریق رسانههای گروهی و از پشت صحنه تبلیغات سوء غربیها ـ ناخواسته ـ به فضای گسترده جهان میرسید.
رد فعل حرکتهای عدوانی و هجوم ددمنشانه رسانههای غربی به اسلام و قاعده باعث شد کتاب اسلامی پر فروشترین کتابهای سالهای گذشته در جهان غرب شود، و آمار گرایش به اسلام چند برابر گردد.
از طرف دیگر تبلیغات و پیامهای صوتی و تصویری و صدای رعدآسای انفجارهای القاعده پرده از حقیقت جهان غرب و دست نشاندههای آنها در کشورهای اسلامی برکشید و مفاهیمی چون؛ آزادی، کرامت، عزت، شهامت، قیام بر علیه استبداد، مردانگی و مقاومت را به جامعههای اسلامی و کشورهای عربی تزریق میکرد.
به جرأت میتوان گفت انقلابهای اخیر کشورهای عربی چون؛ تونس و مصر و لیبی و اردن و سوریه و یمن وغیره پژواکی است از صدای آزادی خواهی و مقاومت در برابر ظلم و ستم و روح استعمار ستیزی که قاعده و طالبان در کوههای افغانستان سر دادهاند.
شکی نیست انقلابهای مخملی تونس و مصر در ابتدای کار توانسته بود تا حدود زیادی از درخشش شیوه مسلحانه القاعده بکاهد، ولی غرب و دست نشاندههای آن چون دریافتند قلعههای پوشالی آنها در جهان اسلام در حال سقوط است، سوار بر مکر و حیله خود به داد مهرههایی چون علی عبدالله صالح یمنی و قذافی لیبی و بشار سوری رسیدند تا به هر قیمتی شده خود را نگه دارند و مانع گسترش انقلابها به کشورهای دیگر شوند، و به مردم آزادی خواه درسی دهند تا کسی خواب آزادی را در کشورهای دیگر نبیند!
این سیاستهای غربی و حکام دست نشانده آن باعث شد چهره انقلابهای مخملی عوض شود و بوی بارود در فضا برپیچد، و شیوه برخورد القاعده بار دگر درمان درد گردد! و اگر حکومتهایی چون مصر و سوریه از اخوان المسلمین به عنوان مترسکی برای ترساندن غرب استفاده میکردند، حکومتهای یمن و لیبی قاعده را مترسک قرار داده بودند، و قذافی در لیبی راه را برای درگرفتن جنگهای داخلی و رشد تفکر القاعده فراهم نمود!
اخیرا بن لادن به آرزوی خود رسید. او تمام عمرش آرزو داشت با تیری که هرگز برای خدا سجده نکرده روحش را به پروردگارش تسلیم کند.
آرزوی بن لادن، آرزوی اوباما را نیز برآورده کرد تا خودش را رستم سیاه زالوی آمریکا جای زند و هم برای انتخابات آینده ماهیچههایش را به نمایش گذارد، و هم سیناریویی برای فرار آبرومندانه نیروهای شکست خوردهاش ـ پس از 5921 کشته و 42673 زخمی بر جای نهاده (البته آمار واقعی باید به مراتب بیش از این باشد) ـ از افغانستان فراهم کند. و هم پاکستان را که گه گداری با چین غزلسرایی میکند را به باتلاق فرو برد!
بخصوص در این برهه از زمان که سفره لیبی بسیار پربارتر است و میتواند با نفت خود شکم سربازان گرسنه آمریکایی را سیر کند، و افکار عمومی جهان هم برایش کف خواهند زد، و جاهلان سوتی هم..
کنار رفتن بن لادن از صحنه تبلیغاتی غرب شاید میدان افغانستان را سردتر و میدانهایی دیگر چون لیبی و یا یمن را گرمتر کند، ولی کمترین لطمهای به روند مقاومت و جهاد بر علیه استعمارگران نخواهد زد، بخصوص که جهان شاهد بود طرفداران اسامه بن لادن نه تنها در فراقش اشکی نریختند بلکه او را "شیر اسلام" و "امیر مؤمنان" و "سالار شهیدان" لقب داده، شهادتش را بیکدیگر تبریک گفته، جشن گرفتند!
جهان غرب و مهرههای دست نشانده آن در شرق، و کشورهای استبدادگر و سردمداران فرعون منش باید دریابند دیو ملت از سماور بیرون جسته و تا ظلم و ستم و چپاول و استبداد در جهان است، مقاومت توده ادامه خواهد داشت. و این مقاومت چه با سینههای برهنه سترگ در برابر توپ و تانگ فرعون، و چه با سنگ ریزه و چه با اسلحههای بسیار ساده طالبان پیروز خواهد شد!
Reader Count
8873

Bookmark and Share              Balatarin
 
Tuesday 17 May 2011 12:05:18 GMT
hamed  
az belgium
Allah shahadat osama ra qabu kunad islam aziz ba chunin osama ha niyz darad.Allah danesh binesh ra nasib mosalmanan kunad ta dost ra az dushman tamiz dehand, Allah sait suninews ra dar hefuz wa aman khud neghah darad amin ya rabulalamin
Monday 16 May 2011 02:05:42 GMT
موحد 
برادران وخواهرانی فارسی زبانی که می خواهند درباره جهاد و القاعده بیشتر بدانند به این سایت ها مراجعه فرمایند:
http://www.tawhed.in/
http://www.tammkeen.net/
و برادران و خواهرانی که می خواهند درباره زندگی نامه و شخصیت شیخ اسامه بیشتر بدانند به این مقاله مراجعه فرمایند:
http://www.tawhed.in/index.php?w=com&sw=view_content&id=372
Monday 16 May 2011 02:05:19 GMT
موحد 
برادران سنی نیوز
با درج این مقاله دلهایمان را شاد کردید.خداوند پاداش خیر به شما دهد.
الله تعالی به برادرمان دکتر حمید رضا آهنگر بهترین پاداشها را بدهند که حقیقت را از یر آوار تبلیغات منفی رسانه های غربی و عرب زده،صحیح و سالم بیرون کشیده و جلوی چشم حق طلبان بدهد.
سنی نیوز! بیشتر از گذشته تو را دوست دارم.خدا حفظت کند. وهمه دست اندرکاران و همکاران سایت را بهشت برین عطا کند.آمین.
Monday 16 May 2011 05:05:59 GMT
عبدالله 
سلام علیکم
مقاله بسیار زیبایی بود.
اسامه بن لادن عزیز به شهید شد والله به آرزوی خود رسید و این آرزوی هر مسلمانی است.
به همه برداران تسلیت و تبریک میگم.
ایشان خیلی زحمت کشید البته فقط به خاطر خدا و دفاع از مظلومین.
من همین جا به آمریکا و دشمنان اسلام میگم که مطمین باشد با مرگ اسامه هزار تا اسامه متولد شدند و راه جهاد با قوت ادامه خواهد داشت تا پیروزی اسلام عزیز
ان شاالله .
ممنون
Saturday 14 May 2011 03:05:25 GMT
خدایا از شکمهای ما بگیر و بر... 
دیدگاه نویسنده یک نیاز مبرم جامعه ایران است. ایران ما هنوز نه اسامه را شناخته و نه طالبان را..و بدتر از همه اینکه هنوز درنیافته نیازش به وجود آنها چقدر حیاتی است. گروهی از نظام این حقیقت را درک کرده اند ولی "ان الله لا یهدی القوم الظالمین" این ظالمان مستبد درنیافته اند چگونه با این نیاز حیاتی کشور ایران برخورد کنند. ایران با همکاریش با آمریکا و استعمارگران برای سر کوبی طالبان و حرکت مقاومت افغانستان چون ملا نصرالدین است که روی شاخه درخت نشسته بود و آنرا از بیخ می برید. نیاز جهان عرب نیز بدانها کمتر از نیاز ایران نیست. ولی کجا بود عقل در این کله ها!!!
امیدوارم در این باره بیشتر قلم زنید..
Saturday 14 May 2011 09:05:44 GMT
امیر 
واقعا تعجب می کنم که جنابعالی چگونه انقلابهای دموکراسی طلبیانه مصر و تونس را به تروریست های طالبان و القاعده در افغانستان نسبت می دهید؟ با این اوصاف هر چیزی را می شود به هر چیزی ربط داد.
Friday 13 May 2011 01:05:48 GMT
محمد 
مقاله بسيار خوبي بود و نشاندهنده سواد نويسنده اش بود بله راه شيخ شهيدان اسامه ادامه دارد
Thursday 12 May 2011 06:05:51 GMT
salam 
كل يوما عاشورا كل ارض كربلا
اري تاريخ دوباره ورق خورد گويا ورقي است تكراري درست است دوباره به ياد حماسه كربلا مي افتيم زماني كه بزرگ مرد تاريخ اسلام ندا سر داد كه هل من ناصر ينصروني؟ هيچ كس به اين ندا پاسخ مثبت ندادند جز اندكي اري اين هنگام بود كه خدا گفت الا تنصروه فقد نصرالله با اين مژده بود كه رفت سوي كربلا وبه ياد اريند شيعيان را زمانيكه به عهد خود وفا نكردندزماني كه ننگ بزرگي براي خود خريدندو در زماني كه يزيديان عليه حضرت حسين افتراء زدند هيچكس از او حمايت نكرد بلكه به اين افتراء دامن زدند وگفتند تو باغي هستي وعليه حكومت اسلام مي جنگي اما حسين به تهمت انها گوش نداد ورفت . رفت زيرا بايد ميرفت رفت و با ياران اندك خود چنان حماسه اي ساخت كه باعث افتخار اسلام شد او را در كربلا به شهادت رساندن و خانواده او را به اسارت بردند اما باز هم هيچ كس چيزي نگفت
باز ميگرديم به حال زماني كه مردي متولد شد كه جهان را به شگفت در اوردي مردي كه دنبال غزت از دست رفته اسلام بودآري او امد ونداي ياري سر داد كسي به او پاسخ نداد اما اوهمچنان مصمم بود وتصميم گرفت انچه را دارد بدهد تا عزت اسلام را حفظ كند اوبراي ما جنگيد اما ما به او تهمت زديم او را به انچه كه لايق او نبود صدا زديم(تروريست) ولي او تصميم خود را گرفته بود تا زمانيكه اسلام غزت از دست رفته خود را بگيرد دست از تلاش بر نداردامريكا به او تروريست ميگفت وما نيز جاهلانه يا از روي هدفي تكرار ميكرديم و همينطور شيعيا ن بجاي از بين بردن ننگي كه داشتن( در حادثه كربلا ) ازبين ببرد به خباثت خود ادامه دادند وهمراه امريكا دست دوستي دادند و شروع به مبارزه با اسلام كردند امريكا نيز به اين متحد وفادار خود عراق.افغانستان. لبنان.سوريه و...داد ولي اينها چيزي نبود كه ان مرد بزرگ را از هدف خود دست بكشاند تا اينكه ابرمرد تاريخ در كربلاشهيد شدو خانواده او به اسارت رفت اري تاريخ دوباره تكرار شد
روحت شاد اسامه بن لادن
Wednesday 11 May 2011 12:05:58 GMT
ابو حسين عمر  
با سلام و صد سلام خدمت برادر عزيز آقاي دکتر حمید رضا آهنگر .
خداوند شما را جزاي خير عنايت فرمايد
مطلب خوبي نوشتيد ، الله به شما مزد دهد.
برادر عزيز ! همانطور كه در بالا ياد آور شديد ، مجاهدين ما براي كسي نميجنگند (الحمد لله ) ، شيخ اسامه رحمت الله بر او باد با پيماني كه با الله رب العزت بسته بود وفا نمود و ديگر مجاهدين هم منتظر استند تا با عهدي كه به الله سبحانه و تعالي بسته اند وفا كنند (به اذن الله)‌
و به خدا قسم روز به روز نصرت الله را به چشمان خود در اين كشور بيچاره و فقير (افغانستان) ميبينيم (الحمد لله)، انشاءالله روز پيروزي بسيار نزديك است .
با شهادت شيخ شهيد اسامه بن لادن عزم مجاهدين ما كم نشد و سست نشدند ، چرا كه هيچ يك از مجاهدين ما براي شيخ اسامه جهاد نميكردند ، بلكه جهاد و دفاع از كشور اسلامي را ما به عنوان يك فرضيه و وظيفه ي خود ميدانيم . انشاءالله .
همين حالا هم مجاهدين ما هيچ يك فرماندهان بزرگ امارت اسلامي را نميبينند ولي سخت در مقابل متجاوزي ميرزمند ، كفار را ميكشند و در راه الله سبحانه و تعالي به شهادت ميرسند .
الله همه ي مجاهدين ما را در تمام عالم اسلام پيروز و نصرت بفرمايد (آمين)

برادران و خواهران ايماني !
لطف نموده به لينك زير مراجعه نموده و از اخبار جهاد و مقاومت برادران مجاهد خود آگاه شويد و حتمآ‌ براي مجاهدين ما دعاي خير كنيد . اجر كم عند الله .
http://shahamat-farsi.com/


الله اكبر
Tuesday 10 May 2011 11:05:51 GMT
مجاهد 
السلام علیکم ورحمت الله
نوشته عالی دکتر را از سر تا پا مطالعه کردم واز تحلیل وبررسی شان خیلی خوشم آمد. راستی هم دکتر حقیقتی را درک کرده اند که خیلی ها یا آنرا درک نکرده اند ویا هم از آن چشم پوشی وتغافل کردند واین پیروزی بزرگ را از آن امریکا دانستند وگمان کردند که مسلمانان توان این را ندارند که در مقابل این فرعون عصر ایستادگی نمایند ویا چنان لطمه یی بر آن وارد کنند که کالبود خبیث آن چنان با خاک یکسان شود که وحشت آن اشکها را بر چشمها خشک سازد.
با اینکه در مجموع افکار با دکتر موافقم اما میخواستم که دو نقطه را تذکر دهم ویا به عباره دیگر توجه دکتر را به آن مبذول دارم:
1- دکتر فرموده اند "گرچه بسیاری از روشنفکران اسلامی بسیاری از کارهای منسوب به القاعده را مخالف با قواعد اخلاقی اسلام، و سیاست نظامی آن می‫دانستند" سوال درینجاست که این "بسیاری روشنفکران اسلام" کیستند؟ آیا علمای سلطان، متملقین عظام، خطیبان رهیب زبان بر علیه مسلمانان را "بسیاری از روشنفکران" می دانید؟ آنانیکه بر خلاف این عملکرد مبارک شرعی واسلامی عکس العمل نشان دادند بجز عده یی خودفروخته، علمای نابینای سلطان، متملقین ریال،ودرهم ودالر کس دیگری نبودند. ویا آنعده از کسانی بودند که بر خود لقب "شیخ الاسلام" میزنند وخودرا مفتی دیار اسلام مینامند اما در نزد آنان بهترین واعلی ترین وسیله تقرب به دین در خدمات امیران کشورهای مزدور وغلام امریکا ومرام های آنان نهفته است. آنان کجا عالم شدند؟ آنان کجا روشنفکر سپس روشنفکر اسلام شدند؟ تا دربارهء واقعهء که تاریخ بشریت نادرا شاهد آن بوده است رأی دهند ورأی آنان رأی اکثریت گماشته شود. از دکتر میخواهم که این عبارت را تصحیح کنند وآنانرا یک مشت علمای خود فروخته آنانیکه یحملون أسفارا بنامد.
2- دکتر گرچه به صیغه شک نوشتند اما بعضی خوانندگان از آن چنان برداشت کنند که با شهادت رادمرد تاریخ گویا آتش جنگ بر علیه صلیب در افغانستان کمتر میشود اما باید دانست که افغانستان نیز مهد شیر مردان است، چنانچه این شیرمرد را در آغوش خود جا داده بود هزاران شیر بچه های دیگر را نیز در آغوش دارد وبا رفتن یکی دو تن از آنان در گرمی آغوشش تغییری نمیاید ونه در خصلت شیری، شجاعت وشدت بر دشمن او تغییری رونما میگردد وان شاءالله روزهای نزدیک همه وما شما شاهد این مدعی خواهیم گردید
Tuesday 10 May 2011 11:05:53 GMT
حامد 
نویسنده محترم راست گفته است که شیخ اسامه رحمه الله به آرزوی دیرینه اش رسید.. شیخ اسامه رحمه الله بارها در سخنرانی های مختلفش و همیشه میگفت: ... أو نموت کما مات حمزة بن عبد المطلب.. (یعنی: .. یا مانند حمزة بن عبدالمطلب خواهیم مرد..) واقعا همینطور شد به آرزویش رسید و در راه پروردگارش جانش را فدا کرد و همچون حمزة بن عبدالمطلب شهید شد و جسدش چون جسد حمزة رض به دست دشمنان افتاد و آنها حتما جسدش را مانند جسد حمزة بن عبد المطلب رض مثله و پاره و پاره کردند..
الله رحمت کند شیخ اسامه بن لادن رحمه الله را.. و شهادتش را قبول کند و جنت فردوس را نصیبش کند و با شهدای بدر و احد حشرش نماید.. و به یاران و همراهانش کمک و توفیق عطا نماید تا راهش را به خوبی پیش ببرند.. و امریکای جنایتکار و مزدورانش را درسی بیاموزند که برای هر مستکبر و ظالم درست و عبرت باشد.
Tuesday 10 May 2011 11:05:56 GMT
خالد 
حرفهای استاد گرامی دکتر حمید رضا آهنگر کاملا درست و واقعت گراست.. دست شان درد نکند.. واقعا شیخ اسامه رحمه الله و همراهانش بودند که به طاغوت عصر، امریکایی جنایتکار دست رد زده و بینی آن را به خاک مالیدند و وقتیکه همه دنیا به امریکایی جنایتکار سر تسلیم خم نموده بودند این مردان قهرمان و فرزندان اسلام بودند که توانستند با امکانات کم خود اما با توکل به پروردگار توانا وقدیر خود امریکا را در داخل خانه اش ضربه ای زدند که تاهنوز از آن به حال نیامده، و همچنان توانستند امریکای جنایتکار را به دو کشور خطرناک مسلمانان افغانستان عراق بکشانند تا شکار سربازان جنایتکار امریکایی آسان گردد و امریکا نتواند خود را از آن گودالها خلاص کند و ان شاءالله بزودی غرق میگردد.
Tuesday 10 May 2011 09:05:58 GMT
کریمی ـ رشت 
جهان غرب و مهره‫های دست نشانده آن در شرق، و کشورهای استبدادگر و سردمداران فرعون منش و ولی فقیه مطلق و آخوندهای مستبد باید دریابند دیو ملت از سماور بیرون جسته و تا ظلم و ستم و چپاول و استبداد در جهان است، مقاومت توده ادامه خواهد داشت. و این مقاومت چه با سینه‫های برهنه سترگ در برابر توپ و تانگ فرعون، و چه با سنگ ریزه و چه با اسلحه‫های بسیار ساده طالبان پیروز خواهد شد!
 
Name:
Comment Body: