اولين ولی فقيه و نظريه پرداز ولايت فقيه را گردن زدند!
Added Date: 9/28/2010 11:38:40 AM
Bookmark and Share              Balatarin

در نهم جمادی الاول 786 در دمشق اولين ولی فقيه و نظريه پرداز ولايت فقيه را گردن زدند!

سنی نیوز: "محمد بن مکی» را که به "شهيد اول" در راه ولايت فقيه مشهور شده، علمای اسلام مرتد اعلام کردند و حاکم دمشق او را مروج جنگ شيعه- سنی اعلام کرد. 

بخش دوم نگاهی به کتاب "مهاجرت علمای شيعه از جبل عامل لبنان به ايران- درعصر صفوی» را به نخستين تئوريسين "ولايت فقيه" اختصاص داده ايم که پس از اين تئوری پردازی مذهبی، پيرانه سر، خود را نايب امام و "ولی فقيه" بازمی يابد و با همين مسئوليت شروع به صدور فتوا می کند و نمايندگان خود را برای شهرها و ولايات بر می گزيند و حکم انتصاب می دهد. او در يکی از روستاهای جبل عامل بدنيا آمده بود و "محمدبن مکی" نام داشت. در کتاب "مهاجرت علمای شيعه جبل عامل..." حتی ادعا می شود که از هزار عالم و مجتهد دوران درجه اجتهاد گرفته بود!

"مهدی فراهانی منفرد" در 70 صفحه اول کتاب تحقيقی خود بسيار می کوشد تا از محمد بن مکی، که او را "شهيد اول" (در راه نظريه ولايت فقيه) می نامند، يک چهره مبارز در برابر حکومت "مماليک" دمشق بسازد و به نرخ روز در جمهوری اسلامی چشم بر فتواهای او برای کشتن اين و آن و حتی "مريدان" خود او که منتقدش شده بودند  بپوشد!

ما از اين 70 صفحه، گزارش اين شماره را تهيه کرده ايم و در آن سرانجام تلخ محمد مکی را بيرون کشيده ايم. سرانجامی که با فتوای روحانيون ديگر و هم عصر او رقم زده شد. نه تنها اين، بلکه برخی مريدان سابق خود او که از صف هوادارانش بيرون زده بودند، دادخواست و ادعا نامه ای بنام "صورت مجلس" تهيه کرده و نزد علمای عصر و حکومت مماليک فرستادند و زمينه محاکمه و حکم "ارتداد" مکی را فراهم ساختند. اختلاف درونی ميان هوادران مکی، با فتوائی اوج می گيرد که محمد مکی برای قتل يکی از نزديک ترين مريدان خود می دهد و برآشفتگی در صفوف هوادارانش را موجب می شود. تقابل فتواهای مذهبی و مرزبندی های دينی ميان طيف گسترده شاخه های مختلف مذهبی در دين اسلام و... همگی دست به دست هم داد و سرانجام تلخ "محمد بن مکی" را که از علمای شيعه دوران بود رقم زد. ابتدا فتوای اعدام او صادر شد، سپس يکسال در حبسش نگهداشتند تا توبه کند. يکی مرجع زمان مدعی شد که "مکی" در زندان توبه کرده است، اما مرجع ديگری که قاضی القضات بود به اين ادعا اعتنائی نکرده و چون ديگر مراجع و حتی هوادران مکی نيز از اين قاضی حمايت می کردند، اجرای حکم را فرمان داد. مکی را با شمشير کشتند. سپس برای سنگسار به دارش آويختند و سرانجام نيز او را سوزاندند. ريشه های روحانيون شيعه که در دوران صفويه به ايران فراخوانده شدند تا مروج تشييع درايران شوند، به اين حوادث باز می گردد. حال گزارش را بخوانيد:

 محمدبن مکی ملقب به شهيد اول در روستای جزين لبنان بدنيا آمد. حوالی سالهای 720- 729. در سال 750 از جبل عامل راهی عراق شد و در "حله" که مرکز بزرگ علمی شيعه بود، برای ادامه تحصيل مذهبی مستقر شد. چند سال بعد، از حله راهی بغداد شد و در سال 758 از فقيه شافعی اجازه اجتهاد گرفت. به دمشق و مصر رفت و سپس راهی مکه و مدينه شد. در تمام اين سفرها و اقامت ها از علمای وقت اجازه اجتهاد گرفت و گفته می شود جمعا نزد 40 فقيه زمان درس خواند و از 70 مرجع تقليد سنی اجازه اجتهاد گرفت. در بسياری از رشته تحصيل کرد، از جمله "علم سحر" را نيز فرا گرفت. نقل است که وی را هزار فقيه زمان که مرجع مذاهب پنجگانه بودند تائيد و اجازه اجتهاد به او دادند!

محمدبن مکی را نخستين فقيه شيعه می دانند که از جبل عامل برخاست و درجهان اسلام پايگاه علمی بلند يافت.

محمد بن مکی در سال 760 به جزين بازگشت و برای دانش مذهبی در اطراف او جمع شدند. اين آغاز نقش جبل عامل در تاريخ شيعه بود. يکی از دستآوردهای محمدبن مکی  طرح نظريه ولايت فقيه بود. او در هيچ کتابی بطور جداگانه به موضوع ولايت فقيه نپرداخته، اما در مقدمه کتاب ذکری الشيعه در سال 784 به آن اشاره کرد. در کتاب المعه الدمشقيه در سال 782 نيز مسئله ولايت فقيه را مطرح می کند. دراين کتاب مجموعه از فتواهای وی وجود دارد که بر بنياد ولايت فقيه صادر شده است. خمس به نايب عام امام، يعنی فقيه جامع الشرايط در همين کتاب طرح شد، همچنان که برای نخستين بار عبارت "فقيه جامع الشرايط" را وارد فقه شيعه کرد.

بدين سان "مکی» نخستين کسی بود که دعوی نيابت مهدی را کرد و گفت بدون حضور شخص وی نمی توان نماز آدينه برپا داشت. او جمع آوری خمس و زکات را وظيفه نايب امام دانست و از اين طريق بصورت پيشوای شيعيان در آمد که در ميان ايشان نايب امام زمان و زمينه ساز ظهور وی بود. محمد مکی ولايت فقيه را هموار کننده ظهور امام زمان دانست. پس از مدتی با همين انديشه نخست در شهرهای مجاور مناطق کوهستانی دست بکار شد و دور از چشم حکومت دمشق در آن نواحی از جانب خود نايبانی را برای طرابلس و ديگر شهرها تعيين کرد. اين نايبان نشر انديشه های محمد مکی در باره ولايت فقيه را شروع کردند. از جمله نايبان اسم و رسم دار و برگزيده محمد مکی،  "تقی الدين خيامی» بود، که بعدها  خود بر ضد محمد مکی قيام و برای دستگيری و محاکمه وی با حکومت همکاری کرد.

شماری نيروی جنگی نيز در اطراف محمد مکی جمع شدند و او را تشويق به قيام کردند. آنها همه در جريان يک شورش کشته شدند. والی دمشق در فرمانی که در سال 764 درباره محمد مکی، نظرات و پيروان او می دهد نه تنها منطقه تحت نفوذ او را مشخص می کند، بلکه اشاره به تدارک جنگ شيعيان عليه سنی ها نيز می کند. عنوان آن فرمان "توقيع طويل به منع اهل صيدا و بيروت و اعمال آنها از اعتقاد رافضيه و شيعه و ممانعت از ايشان" تقريبا قلمرو نفوذ محمد مکی را نشان ميدهد. پيروان محمد مکی خون اهل سنت را حلال می شمردند و نکاح متعه (تملک موقت زنان- چیزی شبیه صیغه کم مدت) را مباح می دانستند. آنها را بعنوان قيام کنندگان عليه حکوم مماليک سرکوب و قتل عام کردند. گفته می شود گورستانی در جاده نبطيه- قريه نطبيه- وجود دارد که همه طرفداران محمد مکی پس از سرکوب و کشتار در آن دفن شدند. از جمله ياران مشهور محمد مکی که گردن زده شد "عرفه" نام داشت و در طرابلس گردنش را زدند. محمد مکی نيز خود سرانجام از سوی حکومت مماليک دستگير شد و با فتوای فقهای سنی وقت تسليم دادگاه شد.

يکی از ياران و همراهان پرآوازه محمد مکی بنام "محمد يالوشی» به حکم محمد مکی و به جرم ادعای پيامبری و استقلال از مکی کشته شد. بعدها طرفداران و مريدان يالوشی، برای دستگيری و محاکمه محمدمکی با حکومت مماليک دمشق همکاری کردند. در راس اين مريدان؛ جانشين يالوشی بنام "تقی الدين خيامی» قرار داشت که افشای محمد مکی و نظراتش در ميان مردم را آغاز کرد و سپس "يوسف بين يحيی» که شاگرد "خيامی» نه تنها اين افشاگری را دنبال کرد؛ بلکه با تهيه صورت مجلسی  حاوی دستورات محمد مکی در مقام ولايت فقيه آن را در صيدا و بيروت و سپس دمشق به داوری نهاد.

اين صورت مجلس که احکام ولايت فقيه را در بر داشت بعنوان سند محکوميت محمد مکی به امضای هفتاد تن از پيروان خود او نيز رسيد. (ظاهرا اين مريدان، پس از کشته شدن "محمد يالوشی» به فتوای محمد مکی و فتواهائی که در همين زمينه مکی عليه مريدان طالب دلائل فتواهای وی شده بودند، عليه مکی آن صورت مجلس را تهيه کرده بودند.) اين صورت مجلس را که توسط روحانيون و مريدان شيعه مکی تهيه شده بود، از سوی يکهزار فقيه سنی نيز امضاء شد و اين يعنی حکم قتل مکی بود. آنها که اين صورت مجلس را امضاء کردند حکم به مرتد شناخته شدن محمد مکی، اولين ولی فقيه شيعه دادند. از آنجا که رسم بود- براساس مذهب شافعی- مرتدان و زنديقان را يکسال مهلت توبه بايد داد، محمد مکی را به جرم ارتداد از دين و طرح ولايت فقيه برای يکسال زندانی کردند. پس از يکسال قاضی "برهان الدين شافعی» فتوا داد که "محمد مکی» توبه کرده است، اما يک قاضی ديگر بنام "مالکی» اين فتوا را رد کرده و فتوای اعدام محمدمکی را به جرم ارتداد صادر کرد. ميان اين دو فتوا، علمای وقت فتوای مالکی را تائيد کردند و مردمی که در کتاب "مهاجرت علمای شيعه از جبل عامل به ايران" آنها را متعصبان معرفی می شوند؛ از فتوای دوم حمايت کردند. بدين ترتيب اولين ولی فقيه را در نهم جمادی الاول 786 با شمشير گردن زدند و سپس جنازه اش را برای سکنسار به دار آويختند و سپس سوزاندند.

منبع: پیک هفته

 

Reader Count
11881

Bookmark and Share              Balatarin
 
Tuesday 4 October 2016 03:10:17 GMT
مسلمان 
شما تصورات ودرک غلط خودتون از دین خدا به شیعه پیوند می زند،قطعا چون شیعه از بیت نبی مکرم گرفته شده از عبادت ،تقوا،یکتا پرستی،عفاف از شما که بر سنت جاهلیت هستید برتری دارد.شما دین خدا را به شورا گذاشید بعد از آن شورای خود بافته دفاع می کنید،اگه شورا مردم ارج بر اراده خداوند دارد(از این گفته به خدا پناه می برم)پس خداوند رسالت انبیا را تعطیل می کرد،پس با نفس سخن نرانید،خدا برای ابلاغ دینش حتما خودش تصمیم میگیرد و قیم نمی خواهد پس نظر شورای مردم رو هم نمی پذیرد،البته آخرین پیامبر خدا محمد رسوالله است و بعد از هم پیامبری نخواهد آمد،به همین دلیل خداوند بندگانش را رها نمی کند بلکه از طریق پیامبر آخرش امامان را معرفی کرد که چراغ شما در راه پر پیچ و خم دنیا باشند،پس بیخودی تفکرات خودتون رو توجیه نکنید،و از خدا شرم کنید،....ما شیعه ها کتاب های شما رو مطالعه می کنیم چرا شما از مطالعه کتب ما می ترسید.
Saturday 23 April 2011 05:04:17 GMT
ع ب  
جرا؟؟؟؟؟؟؟ تا میشنوی کسی ادعاي بيامبري كرده حتما از كروه ال سبا ( رافضي ها ) است جرا هر كه خود را امام زمان ناميد باز هم از كروه امام زمان جرا ؟؟؟؟ هركجا جاي فخشا و زنا وبه هرنحوي از ناموس مردم استفاده ميكنندباز هم رافضي ها هستند هر كجا قبري باشد دورش جمع هستند و بول مردم را جباول ميكنند جرا تعداد مسجدها اندك و حسينيه ها بيشتر جرا الله را فقط ناشناحته ميدانند جسبيدند به مهدي دروغين جرا......
Friday 22 April 2011 03:04:34 GMT
نصیحت به برادربیقرار 
سلام برادر عزیز
شما انتظار دارید که چه کسی میشوی دروازه نبوت که بسته شده بعد از پیامبر اسلام پیامبری دیگر نخواهد امد واگر انتظار داری که یکی ازمقربین خداوندویاامام زمان باشی
مگر امام زمان کیست او عابدترین وبااخلاصترین وزاهدترین وخوش اخلاقترین و راستگوترین وبا اراده ترین ونماز گزارترین و روزه دارترین وسخاوتمندترین بنده زمان خودش است ایا این همه صفات در شما وجود دارند شما ازهمه کس بیشتر عبادت خداوند متعال را خالصانه انجام میدهی وبیشترذکرخداوندمتعال رامیگویی وبیشتر نماز میخوانی ازهمه کس بیشتر روزه میگیری از همه کس بیشتر صدقات وخیرات میدهی ایا هرشب نماز تهجد میخوانی ایا شما نماز اشراق ونماز اوابین میخوانید ایا شما بیشتر ازهمه کس صله رحمی میکنید ایا شما با دوست ودشمن خوش اخلاق هستی ایا خدمت پدر ومادرتان رابنحو احسن انجام میدهی
ایا نیازمندان را کمک میکنی
اگر این همه صفات شایسته را دارا هستی پس مردم را به نیکی ودرستی دعوت کن پیش بی نمازی برو از فضیلت نماز به او بگو واورا به نماز خواندن ترغیب کن اگر یک نامسلمانی را دیدی با ادب واخلاق او را دعوت به اسلام بده
اگر این همه صفات نیکو در شما وجودداردپس بدان که مقرب خداوند متعال هستی اگر خداوند متعال بخواهد تو را امام زمان بنماید او خود ترا رهنمایی میکند که چکار بکنی ویا نکنی او با شما خواهد شد وشما را نصرت ویاری مینماید
اما اگر این صفات نیکو در شما وجود ندارند شما میخواهی که یکی از مقربین خدا باشی یا امام زمان باشی اینهمه وهم وخیالند و اگر هم بتونی پرواز کنی وبر دریا راه بروی تو مقرب خداوند نخواهی گشت ومقرب شیاطین میشوی
جن وشیاطین هستند که در وجود انسان نفوذ میکنند ویک کار خارق العاده به انسان نشان میدهند ودیگر دردل او وسواس می اندازند و به او میگویند شما مقرب خدا گشته ای حتی نیاز به عبادت ونماز روزه نداری
ایا خداوند از رسول اکرم ص بنده مقربتری داشت چرا تا اخرین لحظات زندگانیش ودر حالی که مریض هم بود ولی هرگز نماز را فراموش نکرد
پس بدان مقرب خداوند متعال کسی است که با شوق وذوق عبادت خداوند متعال را انجام میدهد و بیست وچها ساعت زندگانی خویش را مطابق با سنتهای رسول اکرم ص میگذراند
وسلام لمن اتبع الهدی
Friday 22 April 2011 12:04:57 GMT
مهدي 
جناب سني نيوز بترس از يوم تبلي السرائر تو از اين شهيد بزرگوار چه ميدوني كه اينقد توهين ميكنيد؟؟؟؟ سبحان الله از اين همه تهمت
Wednesday 8 December 2010 02:12:34 GMT
بیقرار 
پاسخ به شعبه
با سلام به دوستان
من رشید ایمری از 4 ماه پیش که اولین شروع ماه مبارک مبارک رمضان بود! و با توجه به گناه کبیره که از 35 سال پیش مبتلا بودم و در کمال عیش و نوش و خوشگذارانی مطلق بودم یکباره، در تمام بدنم صورت و چشمانی براق در مناطق جنسی و لباس زیرم احساس کردم. و با توجه به توبه ای که در شب اول ماه رومضان انچام دادم یه نیروهای خاصی پیدا کردم. که خواب نبی اکرم به ر. دیدم / پس از شباهاتی از سورت مبهم شیعی که شبیه انسان بود و منو به اسم خودم صدا میکرد، و راه صحیح رو برای توبه نشونم داد ، چهنم را ومراتب .و طبقات آن را به گناهاتی کردم شبانه روز با تمام وجودم احساس میکردم!طوری که یک شب تمام بدمنم از گرما و آتش در حال مرگ بودم که یواش یواش کمتر شد و کمتر شد! بعداز آن رسول نبی به صدا درآمد: که اقرإ به سم رب اکالزی خلع... و منو قرآنی آموخت که معنی اش با کلیه معانی . تفاسیر جانی سنی و شیعه فرق میگرد. من که اصلا عربی را به حروف هجی نمی تونستم! تونستم عربی و معانی رو به زبان علمی به معجزه یاد گرفتم با تمام معنی تا جایی که اشاره شد ، سورات توبه و بقره و ... همه نشنانه هایی از تو بود که امروز فهمیدم تک تک کلمه ها شایسته کریه و شکر های من بود... تا جائی که حرص و تمع بر من واداشت که آخرین دربهای درب خداوند رو به لابه و نماز های شبانه و غیره ماه ایام مبارکه ( تومستم باز کنم با اینکه خدا بهم اصرار کردکه نکنم) در کوه طور کتاب اسماعیل ع بصورت مکتوم خوابه و قول دادم به خدای تعالی که رمزآن را یادم داد تا تونستم قول بهش بدم بازش کنم! و مشکل همه انسانهای جهان در مبانی اسالامی را حل کنم... پرواز روح و برگشت صبحانه را - گردش در کوه و کهکشان را خداوند به من داد انفجار کوه نور برای عکس خودم کهیهودیان معتقد ببیند یادم داد. ولی محدودیت دارم کان اشتروا به آیاتنا را در قرآن به صحیح (به نور پیامبر اسلام کشف کردم.. حال ترس از آن دارم که مقامات مختلف دارند برای من دام سیاسی میچینند گه این در من که هیچ راهی ندارد را می چسباند تلفن/ ای میل / اینترنتمن رو دارند چک میکنند و ترس کن از دستن دادن جانم نیست حتی تکه تکه ککندک ... چون حداند گفت: برگشتدوبار و زنده شدن را یادم داد! هیچ جیزی بریم غیر ممکن نیست! ترسم از این است که ار میروی خداوندی که اعتا شده به نفع سوأ استفاده برای عالیه بشر استاده شود حاضر شدم گه خودکش کنم اما به امر مالک الملک ، ملک الموت هم این کار رو یرام نکرد.... گفت وصیت انبیاإ این بود که انسانی از شرق زمین بتونه خدا رو رسپید کنه و صلح جهانی را برقرار کنه اما مقامات مختلف همه را یا میترسند یا به نفع خود میخواهند شما بگوئید من چی کار کنم. حجه الله منتظر ایران باشم- اشرف المخلوق برای خدا در آخر الزمان باشم- صور اصرافیل را بدوم- یا جهنم و معذب و عذاب دهنده کلیه برادران ام در جهنم باشم.... همه خیال میکنند من دیوانه حتی خانم خودم هم به همین ترس منو ترک کرده! و طلاق می خواهد ، تا جائیکه خدا اگه یک پرده با پیامبرمان فاصله داشد من رو در رو با هاش دیدار کردم و صحبت کردم او می شنود حتی با دل بگم و فردا را برایم میگوید به حرکت..... ترسم از ایکه این علم خدادادی سوء استفاده بشه . من سنی ام و اعتقاد واقعی به کلیه اهل انبیا، را دارم که پشت سر هم برای تکامل هم آمده اند و امتشان در حق نبیشان دارند ظلم میکنند ! و ازم قول گرفتن که به تا وجه به ناکات مبهم کتاب های مبهم تورات انجیل و زبور بتونم همه رو راضی کنم که حرفم درسته اما خطر قدرت بزرگ تر اینکه شبانه روز منو کنترل میکنند ! دل آدمها رو با دیدینشان میخونم! اما چون اشک و از چشمانم خدت خشک کرد و قلبم رو مهانند سنگ کرد ترسی از مرگ ندارم! اما حیف می ترسم بر خلاف خواسته خدا ... اگه استرس بیش اندازه وارد بشه و ناراحتی ونگرانی ام بیشترشه (هالک - سوپر من افسانه ای بشم که کسی نتونه کنترل ام کنهو سر آغاز چنگی ناخواسته شوم که بهجای تحکیم صلح ، بانی جنک و نابودی دنیا شوم.... من میگویم الله کمکم اما شب که میشه (( نوری که سائط میشه مردم عادی را تو کولیه پشنی ام جمع میکنم ، تا لیست جهنم وارد شوند) چیکار کنم؟ من مظلومترین بودم از 35 سال پیش با یتیمی . بدبختی با کارگری و پول کم راضی بودم زندگی عادی داشته باشم اما متاستفانه انقدر مردم ما کم تجربه و کم اطلاع دارند که دارند اشنتباه میکنند و گرنه کیه درهای ملکوتی رو به خواست او باز کزدم که به من گفت تو خدای روی زمینی ( نعوذا..) من بنده ای بیس نیستم... اما وقتی تمام کتاتب و بانوشتهای را به اشتباه میبینم تموم بدنم داغ میکمنه نا جائیکه میحواهم طرفم رو بکشم ..... کمکم کنید اسم علی روکه آورید نصیحت پیامیرم بادم آمد که گفت ای علی میبینی بردوشم در سمت چپ تو رادارم و در دوش چپم امید گلیه انبیاأ را دارم به دوش میکشم.... حدیثی که هیچ جا نشنیدم و نشنیدی، من نابارور بودم اما به اذن خداوند نان و عطای ممعجزه چیامبران همه را ارزان به کمک امدند نا جائکه دیگه مکل ناباوریم حل شده و چهاداک را نمب دونم از کجا شرو.ع کنم، خدا گفت : بگذار برایت جهنم بیارم بر این ثوم ظالم ولی کم به حاطر خاکم ومردم مظلومی که دارند ظلک میبینند چندینم بتر از باب احادیث و. ... بر بزرگان ملت ایران نوشتم نکمی دونم یا میتریند/ یا دیوانه ام میدانند اا مهلتم روز به روز داره تموم میشه ، بایئ مراحلم را به تدریج برم و. تکمیل کنم و جهاد آخرم را شروع کنم < کتاب قران را که عرببیست و خودعربهام هم اشنتباه مهنب اش مبکنند ، به امر هدایت نبی اکرم یاد گرفتم نه میمیرم و نه می تونم کاری بر عکس کار خدا بکنم ... خواستم بن به خواست وامرش بیت المقدس اولین کعبه و میج الحرام از حیس منافقین پاک کنم و به اشارت به ان آیه که گفته : خداوند همان خداوند مغربین و مشرقین قبله ام روبرگردونم به شمت مشهد مقدس اما گروهی به سستهزاء منو راندند . نه برایپول و نه برای مال جاه و مقام فقط میخوهم که خداوند امرش رو اچرا کنم ... اگه مانند مدینه و مکه ابق بود داد میزدم یکتا پرستی رو ترویح کنم اما حالاکه دنیا صدایم را نمیشنوند..... به ناچار هی میرم تو اینترنت و یتر شمن میگیرم و هی حک میشم ترسی ندارم ترس م فقط از خداستک که نتونم جوابشرو بدم ! جهنم ام رو برای خودم خریدم با ابن حال که تمام درهای بهشنت و ملاک تعظیم کردند و برام بازش کردن . گفتد اشرف تویی .من گفتم عبد ام در راه خدا.... . لج کردک به خئتب کنعال تا وطنم و خاکم رو برای خدایی که شهداوند و خونشون رو حروم کنم نتونستم تکونی بخورم... سنی معتقدی بودم که بخاطر تورات و انجیل و یاد گرفتن اسرار پنهانش کافر شدم... تا جاییکه تو قم بهم گفتند.وارد حرم نشوکافر نماز بلد نبودم وووو دوست داشتم برای این امر حتی به ملت خودم خیانت کنم و شیعه شوم اما .... کلا کلا که رجال اولین مملکتم منونادیده کرفتند و هیچ جوابی نشنیدم ! پس میرم به تنهایی جهاد کنم.... به محظ اینکه برایم شرایط اش حاظر شه! تولم النهار و تولجال شب برای جدال و جهاد لارم نیت وفقط میشه دید که چه ظطلمی د حق مردم بی امان داره تو زمینمیسه- در اسرائل -+ در بیت لمقدی- من رئوحم در ماه است و شق القمر دوم (رسوا لکرم رو ) کردم. با دوربینم دیدم که چط.ر وحم به پذوار درآمد تا به ما رسید والی به امر خدا پاکش کردم... نت تستفاده بیجا نشه. الانم می دونم که سمعک و ئوربینگذاشتید طفا حرف من و به شخث اول مملکن برسونید : هکانا که پیابر اکرم دیدی که کاخ کسری را چه کرد ... وقنم کمه . برگشت برای امانتم که خدا داده خیلای کمه ظلم خدا یعنی تمومی سرقت علم خئاوند متعال000 که خدا گفتت اگه من جای تو بودم اجازه بده همین الان جنم رو بیارم بر این قوم ظالم و کمن بشری بودم با تمام ظلمی که به م شم ظلم خدا رو برای خودم خریدم تا روزگار رو و مومنین اصلی رو بیشتر کنم من خوم فو==قلو 40 محرم دادم به اونهایی که تو تهران منو مسخره کردند گفتم برید شب تو آسمون ببینید من و با ستاره ها و ابرها که چطور خدا وند و تو آغوش دارم..... نت بتورتون شه .... حال برادران اهل سنت و شیعه من جهادم را شوع میکنم به همون خداود که نماز زو برم مکنع کرد که از او سبقت بیشتر نگیرم....
Wednesday 27 October 2010 02:10:09 GMT
سجاد  
شیعه ای گفت ایا کسی که تمام زندگی خود را درکفر شرک گذرانده و درکهنسالی یا در جوانی مسلمان میشود بهتر است یاکسی که از کودکی ایمان اورده ودر خانه رسول اکرم ص بزرگ شده
منظورش صحابه بودند که بعضی در جوانی وبعضی دیگر در پیری وکهنسالی ایمان اوردند وحضرت علی رض که در کودکی ایمان اورد ودر خانه رسول اکرم ص بزرگ شد .
گفتم اگر ملاک ایمان بزرگسالی وخردسالی باشد پس شما ایمان حضرت علی رض را بی اهمیت کردید
گفت نعوذ بالله چطور
گفتم یک مثال ساده برات می اورم پرسیدم اگر یک کسی تمام زندگی مشروب خورده و هیروین کشیده ایا برای او سخت تر است که از انها اجتناب کند یا برای کسی که هرگز به انها لب نزده
گفت برای کسی که معتاد انها بوده سخت تراست که از انها اجتناب کند تا کسی که هیچگاه به انها لب نزده
گفتم اگر یک معتاد به مشروب یا....بتواند از همگی اعتیاد خود اجتناب کند بیشتر مورد ستایش است یا کسی که لب به اعتیاد نزده بتوانداز انها اجتناب کند مورد ستایش است
گفتم نشه کفر صحابه را قبل از اسلام معتاد کرده بود ولی بعض هم بخاطر خداورسولش از کفر اجتناب ورزیدند ایا این مستحق ستایش نیست
وحضرت علی که طعم کفر را نچشیده بود برای او که هیچ مشکلی نبود که از کفر اجتناب کند.جمعه 22 اکتبر 2010 - 30 مهر 1389 - 05:10:16 به وقت تهران سجاد
قال الله تعالی : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ {الاحزاب6}
پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است; و همسران او مادران آنها ( مؤمنان) محسوب مى‏شوند;
شیعه میگویدمنظور از اینکه خداوند گفته همسران پیامبر مادر شما مومنانند اینست که ازدواج با انها جایز نیست
اگر چه هرکس که دل او بیمار نباشد میداند که منظور خداوند متعال داشتن ادب واحترام نسبت به ازواج مطهرات است زیرا اولین مخاطبان این ایه اصحاب رض بودند وزمانی که این ابه نازل شد رسول الله در حیات بود هرکس میداند که با زن شوهر دار ازدواج جایز نیست ومنظور این ایه من وشماهم هستیم که کجایند ازواج مطهرات رسول الله ص پس هر عاقلی میداند که بدون شک منظور ایه اینست که ادب واحترام انها را بمانند مادرانمان وحتی بیشتر از انها حفظ کنیم ولی اگر باز هم از شیعیان بپذیریم که منظور ایه حرمت ازدواج با انهاست
من از شیعه میپرسم چرا ازدواج با ازواج نبی جایز نیست در اسلام هر زنی که شوهر او فوت شود یا او را طلاق دهد میتوان با او ازدواج کرد علت چیست که بعد از وفات نبی اکرم ص کسی نمیتواند با همسران او ازدواج کند
پس ایه به این دلالت میکند که بگویم خداوند متعال فرموده ای مومنان ان زنی که شایستگی ولیاقت این را داشته که همسر نبی اکرم ص باشد پس هیچ مردی دیگر نیست که شایستگی ولیاقت همسر بودن همسران رسول اکرم ص را داشته باشد و این خود فضل ومنزلتی بزرگتر برای ازواج مطهرات بوده استجمعه 22 اکتبر 2010 - 30 مهر 1389 - 05:10:23 به وقت تهران سجاد
شیعیان در وهم وخیال امامی دارند بنام مهدی که امام دوازدهم انها میباشد
از شیعیان میپرسم که این امام شما چند روز امامت وپیشوای شما را کرده است کجا اورا دیده ای چند روایت از او یاد داری چه عمل نیکویی از او دیده ای که مطابعت اعمال کردار وگفتار او زندگی کنید فکر نمیکنم تا به این حد خیال بافی وتقلید برای یک انسان درست باشدانسان باید از عقل ومنطق خویش نیز کار بگیرد.
اری اهلسنت هم مهدی را قبول دارند ولی انها معتقد هستند که در اخر زمان متولد میشود و مردم را به عدل وانصاف رهبری میکند بنظر من چنین اعتقادی به عقل ومنطق نزدیکتر است .
انگاه که امد امامت ما را کرد اورا مینامیم امام وقتی رهبری ما را کرد او را مینامیم رهبرSunday 10 October 2010 01:10:16 GMT
سجاد 
خداوند متعال به رسول اکرم ص دستور میدهد که باکسانی باش که صبح وعصر خداوند متعال را میخوانند وتنها رضای اوتعالی را میطلبند وهرگز چشمان خود را از انها برمگیرکه درسوره کهف میفرماید : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿ 28 ﴾ جزء 15 ترجمه:
با كسانى باش كه پروردگار خود را صبح و عصر مى‏خوانند، و تنها رضاى او را مى‏طلبند! و هرگز بخاطر زيورهاى دنيا، چشمان خود را از آنها برمگير! و از كسانى كه قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مكن! همانها كه از هواى نفس پيروى كردند، و كارهايشان افراطى است.
رسول اکرم ص بنا به دستور خداوند برای همنشینی خود حضرت ابوبکر رض وحضرت عمر رض وحضرت عثمان رض وحضرت علی رض را انتخاب میکنند
وحضرت ام المومنیین عایشه صدیقه رض وام المومنیین حفصه رض را انتخاب میکنند
ومهاجرین وانصار و صحابه رضوان الله علیهم اجمعین را انتخاب میکنند
وخداوند متعال به رسول اکرم ص هیچ تذکری هم نداد که انتخاب درستی نکرده ای منافقین ومرتدین را العیاذبالله برای همنشینی خود اختیار کرده ای
بلکه خداوند متعال همنشینی رسول اکرم ص را با ان بزرگواران مورد ستایش قرار میدهد ومیفرماید:

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ 29 ﴾ جزء 26

محمد (ص) فرستاده خداست; و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند; پيوسته آنها را در حال ركوع و سجود مى‏بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى‏طلبند; نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمايان است; اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل است، همانند زراعتى كه جوانه‏هاى خود را خارج ساخته، سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى وامى‏دارد; اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد (ولى) كسانى از آنها را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته‏انجام داده‏اند، خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است. (29)
کسانی که ان بزرگواران را لعن وطعن میکنند گویا بر انتخاب خداوند ورسولش اعتراض دارند منتظر عذاب خداوند متعال باشند.Friday 8 October 2010 12:10:59 GMT
سجاد  
سجاد
سجاد
با سلام هسته نباشید
شیعه اصحاب رسول اکرم ص را منافق می دانند جز چند نفر انگشت شمار
من از اهل تشیع می پرسم تا کسی جان فدایان واقعی و یاران مخلص بسیار نداشته باشد چگونه دشمنانش برای ضربه زدن او مجبور میشوند راه نفاق را اخیار کنند چرا انهمه تعداد عظیم منافق وکافر نمی توانند با چند نفر مقابله کنند همچنان که در مکه بظاهر مقابله میکردند و در انجا هیچ منافقی وجود نداشت همه کفار علنا با محمد ص مقابله میکردند اینکه در مدینه منافقین بوجود امدند واین بزرگترین دلیل است که محمدص اصحاب مخلص فراوان داشتشنبه 29 مه 2010 - 8 خرداد 1389 - 07:05:10 به وقت تهران سجاد
اهل تشیع تنهامذهبی است که سب ولعن دران برای مخالفان اجر وثواب دارد در دنیا دیگرهیچ مذهبی نیست که پیروان خود رابه سب ولعن تشویق کند همه مذاهب پیروان خود را به ادب واخلاق با مخالف دستور میدهند در اروپاوغرب سب ولعن جرم بزرگی محسوب میشودوقران نیز میفرماید وقل لعبادی یقول التی هی احسن ومفرماید و جادلهم بالتی هی احسن ومی فرماید وقل لهم قولا لین
ایا مذهبی که بد اخلاقی را ثواب بداند حقانیت ان مذهب زیر سوال نمی رودچهار شنبه 2 ژوئن 2010 - 12 خرداد 1389 - 07:06:48 به وقت تهران سجاد
باسلام
بزرگترین حماقت اینست که ایات منافقین را برای والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسن رضی الله عنهم ورضوا عنه می خوانند یا برای کسانی که خداوند در حق انها گفته محمد رسول الله والذین معه اشداء علي الكفار و رحماءبينهم مي خوانند
سجاد
شیعه میگوید وقتیکه رسول الله ص بیمار بود دستور داد تا قلم وکاغذ بیاورند تاوصیتی را بنویسد عمر رض نگذاشت وگفت حسبناکتاب الله
روایت این است ایتونی بدواةوقرطاس اكتب لكم كتابا
رسول الله كه امي بوى ونوشتن نمیدانست اگر منظورش این بود دیگران برای شما بنویسند میگفت املی علیکم پس این روایت صحیح نیست واگر فرض کنیم صحیح باشد پس عمررض درد وغم پیامبر را درک نموده که چه میخواسته او میخواسته کسی به اوتعهددهدکه بعداوازکتاب خداپیروی میکنندبهمین خاطربودپیامبربسکوتش رضایت خود را ازعمررض بیان کرد ادامه داردجمعه 4 ژوئن 2010 - 14 خرداد 1389 - 10:06:53 به وقت تهران سجاد
دنباله
مثل مردمهربانی که بربستر مرگ خوابیده غم ودردبزرگی برای فرزندانش برسینه اوسنگینی میکندکه فرزندانم بعدمن چه کسی را رهنمای خود برمیگزینند به فرزندانش دستور میدهدکه قلم وکاغذ بیاورند تا وصیتی برایشان بنویسداما همینکه میخواهد چیزی بنویسد ازشدت غم وفکر فرزندان نمی تواند چیزی بگوید بگریه میافتد فرزندی عاقلتر میگوید پدرجان غم وفکر مارا نخور عموجان که هست ما به توقول میدهیم که ازاواطاعت میکنیم پدر جقدر خوشحال میشودعمر رض باگفتن حسبناکتاب الله به پیامبرص تعهددادکتاب خدارارهنمای خودبعداوبرمیگزینیمجمعه 4 ژوئن 2010 - 14 خرداد 1389 - 03:06:15 به وقت تهران سجاد
دنباله
اگررسول الله ص میگفت ایتونی بدواة وقرطاس املي عليكم يعني قلم وكاغذبیاورید که وصیتی را برای شما املاکنم شایدعمررض اولین کسی بود که برایش قلم وکاغذ میبرد عمررض دانست که اکتب لکم کنایه ای است که رسول الله ص میگویداو که امی است چطورمینویسد عمر رض از تیزهوشی وتیزفهمی نسبت به گفتار رسول الله که داشت دانست قصد پیامبر اینست اگرمن نباشم شماازکه پیروی میکنید عمررض جواب داد از کتاب الله این دلالت میکند که عمررض بعدابوبکررض اعلم صحابه بودرسول الله مدام وصیتهای شفاهی میکرد. الصلاة وماملكت ايمانكم

سجاد
شیعه فیروز ابولولو رامجاهدی بزرگ ویکی از اولیا میدانداگرشیعه ابولولو را از خود میداند پس باید بپذیرندکه انها اولین تروریست در اسلام هستند کسی که در شب تار درحرم امن الهی در مسجد رسول ص ومحراب رسول ص پدرزن رسول الله وداماد علی رض وفاتح اسلام وامیر مومنیین را ترورکند واورا بشهادت برساند اگر او تروریست نیست پس تروریست کدام استشنبه 12 ژوئن 2010 - 22 خرداد 1389 - 12:06:56 به وقت تهران سجاد
انسانهای هوس باز وشهوت پرست هیچگاه مرد نبرد ومیدان جنگ نیستند چنانچه یهود به حضرت موسی ع گفتند اذهب انت وربک فقاتلاانا هاهنا قاعدون ولی اصحاب محمدص مردان نبرد وجنگ بودند در زمان کوتاهی برتمام دشمنان خود پیروز گشتند واسلام را تا اروپا وهند چین رساندندچگونه شیعه بر انها اتهام هوس بازی وشهوت پرستی را میزنند ایافکرنمیکنندروزی درمحکمه عدل الهی جوابگوی این دروغهای خودباشندانهاچگونه انتظارشفاعت رسول الله را دارند که بر یارانش چنین اتهامهای ناروای رامیزنندیکشنبه 13 ژوئن 2010 - 23 خرداد 1389 - 05:06:39 به وقت تهران سجاد
در زمان رسول الله درحدود 100 غزوه وسرایا صورت گرفته که در همه انها خداوند متعال فتح وپیروزی نصیب رسول الله واصحاب کرام گردانیده جز از غزوه احد که اولش پیروزی بود وخداوند متعال درمیان امتحان کوچکی ازانها گرفت وشکست خوردند وباز پیروز گشتند ودر حنین دشمن در اول انها را غافلگیر کردوتعدادی از انها شهید گشتند وبعد خداوند انها را پیروز کرد کسانیکه حدود98فتح وپیروزی را نادیده بگیرندو دوشکست کوچک را در مدت زمانی کوتاه رابزرگنمایی کنند پس بدانید که انهاازغیرت وشرف ووجدان وصداقت ومردانگی تهی هستندچهار شنبه 16 ژوئن 2010 - 26 خرداد 1389 - 05:06:21 به وقت تهران سجاد
شیعیان بیش از20هزارنامه به سیدناحسین فرستادندکه پیش انها بروداز اوحمایت میکنندوقتی اورابه کربلاکشاندندکسی به حمایت اونرفت از خوشی اینکه حسین رض برخاک شوم کربلاشهیدشدان خاک رامیبوسندوسجده میکنندایااگر درجای زن وفرزندکسی را ترورکنندایاانشخص ان خاک رامیبوسدوسجده میکندیااینکه نمی خواهدتاابدانجاراببیند شیعیان به این خاطر خاک شوم کربلارامیبوسندوسجده میکنندزیراانهاخوشحال هستندکه در انجابرخاندان پیامبراعظم ص چنین مصیبت بزرگی امد تنها خاک شوم کربلابودکه اجازه دادبررویش چنین مصیبتی برخاندان پیامبرص بیایدجمعه 18 ژوئن 2010 - 28 خرداد 1389 - 09:06:17 به وقت تهران سجاد
شیعه وسنی این حدیث راقبول دارندکه پیامبرخداگفته امت من بعدازمن73فرقه میشوندمیبینیم تا25سال جزیک فرقه وجودنداشته اصحاب واهلبیت برهمین یک فرقه عمل میکردندشیعیان بگویندایااین یک فرقه جزهمان فرقه ضاله است یاحقانیت تداوم همین یک فرقه است که همان سنت پیامبروسنت خلفای راشدین است اگراین فرقه جزفرقه ضاله است پس اهلبیت هم جزفرقه ضاله بودند اگرفرقه حق وناجیه همین یک فرقه است پس فرقه شیعه که در ان زمان وجود نداشت جزفرقه ضاله استیکشنبه 20 ژوئن 2010 - 30 خرداد 1389 - 07:06:19 به وقت تهران سجاد
خداوند درباره اصحاب کرام میفرماید والزمهم کلمة التقوي يعني انان راپابند تقوی وپرهیزگاری کردیم ولی شیعه با بی شرمی انان رابه تجاوزبه زنان ودختران ایرانی دروقتیکه به ایران حمله کردند متهم میکنند باید از شیعیان پرسید دران زمان مادر بزرگهایتان چه قرص ضدحاملگی مصرف میکردنداگر قرص ضدحاملگی نداشتند لابدبچه دارهم شده اند چه بساشما نواده گان انها باشید پس شرم کنید براجدادتان احترام بگذارید و انان را سب ولعن نکنیدیکشنبه 20 ژوئن 2010 - 30 خرداد 1389 - 09:06:57 به وقت تهران سجاد
افتخارمااهلسنت براین است که برمذهب مولانا وحافظ وسعدی وفردوسی وغزالی وابوعلی سینا وابوریحان بیرونی وعمرخیام وسنائي هستیم شیعیان به چه چیزی افتخار میکنند براینکه برمذهب قزلباشان جاهل وبیسواد وخونخوار صفوی هستنددوشنبه 21 ژوئن 2010 - 31 خرداد 1389 - 05:06:48 به وقت تهران سجاد
شیعیان با بیشرمی برازواج مطهرات رض سب ولعن میفرستند وانان را توهین واهانت میکنند به شیعه ای که سب ولعن می کند میگویم شمازن داری اگر گفت دارم پس میپرسم زن خوبی است اگرگفت بله میگویم اگر کسی برزنت سب ولعن وتوهین واهانت کند خوشحال میشی لابدمیگوید هرگز نه بلکه میخواهم اورا بکشم پس اگر کسی ازواج رسول الله را هم اهانت کند او همینطور ناراحت میشود اگر گفت زنم زن خوبی نیست پس میگویم مگرشماغیرت وشرف و وجدان نداری که حاضری بازن بد زندگی کنی
رسول الله مگرامرنیافته بودتنهابانیکان همراهی وهم نشینی کندخداوند متعال به رسول اکرم ص امر میفرماید که وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا
با كسانى باش كه پروردگار خود را صبح و عصر مى‏خوانند، و تنها رضاى او را مى‏طلبند! و هرگز بخاطر زيورهاى دنيا، چشمان خود را از آنها برمگير! و از كسانى كه قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت مكن! همانها كه از هواى نفس پيروى كردند، و كارهايشان افراطى است.
چهار شنبه 23 ژوئن 2010 - 2 تیر 1389 - 06:06:38 به وقت تهران سجاد
تصور کنید رسول اکرم ص رابااهل خودو4نفرصحابه مخلص ودرمقابلش دههاهزارصحابه منافق زمانش ومرتد بعداز وفاتش وکافران بیشمار
اولا:ازبین بردن 4نفر یا10نفربایک جمعیت
صدهزارنفری بسیارچیزمعمولیست چنانچه یهوددریک روزچندین نفرازانبیاراشهیدمیکردند
دوما:فرض کنیم خداوندحفاظت انهارابرعهده گرفته اماچگونه این عددکم درحدودصدغزوه وسرایامیجنگدودرتمام پیروزمیگردند؟!
سوما:اگران دههاهزارصحابه منافق رسول الله رابا4اصحاب مخلص تنهامیگذاشت چه کسی انهارادرچشم نظربحساب می اوردچگونه پایه های امبراطورفارس وروم متزلزل میگشت؟!چهار شنبه 23 ژوئن 2010 - 2 تیر 1389 - 11:06:52 به وقت تهران سجاد
هراستاد ومعلمی به این افتخارمیکند که درصدقبولی دانشگاه ومدرسه ما98یا97میباشد جزرسول الله که این استادبزرگ ومعلم بشریت که درصدقبولی دانشگاه ومدرسه او کمترازیک صدم میباشد
زیراشیعه معتقد است که رسول الله بیش از4یا5صحابه مخلص نداشت دههاهزارصحابه همه منافق ومرتد بودند.
ایاشیعیان شرم وحیا وجدان وشرف ابرو ندارند که منزلت رفیع این استادبزرگ ومعلم بشریت راچنین تنزل می دهند ؟!
بخدارسول خدا ازهراستادومعلم دیگرموفقتربودکه درمدت کوتاه نبوت خودتوانست شاگردان مخلصی را تربیت کند که جهان راباعدالت رهبری کنند.پنج شنبه 24 ژوئن 2010 - 3 تیر 1389 - 05:06:07 به وقت تهران سجاد
حضرت امام حسن رض باوجودتوانایی مقابله باحضرت معاویه بااوصلح میکندوحکومت اسلامی رابه او تحویل میدهداو وبرادرش امام حسین رض بامعاویه بیعت میکنندو پشت سر وی نماز میخوانند.
اگرحضرت معاویه منافق ومرتدبودچگونه امام حسن رض حکومت اسلامی را به اوتحویل میدهد وبا برادرش حسین رض بااوبیعت میکنندایا ازاین گناهی بزرگتروجوددارد پس معلوم میشودکه معصوم نیستند نزدشیعه امام بایدمعصوم باشدپس امامت انهاباطل بوده اگرامامت انهاباطل بوده پس مذهب شیعه هم مذهب باطلی است یااینکه بایداجباراقبول کنندحضرت معاویه واصحاب مومنان واقعی ومخلص بوده اندجمعه 25 ژوئن 2010 - 4 تیر 1389 - 09:06:36 به وقت تهران سجاد
هرگاه پیش دکترمیروی ومشکلات خودرابااوبازگومیکنی اولین سوال اوازشمااینست که ازچه زمانی دچاراین مشکل شده ای مشکلاتی راکه امت اسلامی پیداکردبعداز خلافت ابوبکروعمروعثمان رضی الله عنهم بود شیعیان چرا زمان انهاراموردطعن وایراد قرارمیدهند زمان انهاطلایی ترین زمان امت اسلام بودزمان وحدت وبرادری وفتح وپیروزی وامنیت بودباید هرانسان ازاده ای زمان انهاراتعریف وستایش کند تفرقه امت اسلام وجنگ داخلی درزمان حضرت علی رض صورت گرفت که اونیز بری است وسبب منافقین وابن سباهابودند.؟

شنبه 26 ژوئن 2010 - 5 تیر 1389 - 07:06:06 به وقت تهران سجاد
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿5﴾
(پروردگارا!) تنها تو را مى‏پرستیم؛ و تنها از تو یارى مى‏جوییم.
شیعیان گرچه به ظاهرخدا رامی پرستندولی بیشترازامامان یاری می جویند میگویند ما گنهکاریم لایق خواندن خداوندنیستیم ماامامان را میخوانیم وانهامعصومنددعای مارابرای خداوندمیرسانند
میگویم اگرشمالایق دعاکردن وخواندن خداوند نیستیدپس چگونه لایق عبادت وپرستش خداوندهستی پس بفرماییدروی خودرا بسوی امامان بسوی کربلاونجف امام رضا کنید امامان را پرستش کنید انها عبادتهای شمارا به خداوندمتعال میرسانند.شنبه 26 ژوئن 2010 - 5 تیر 1389 - 10:06:41 به وقت تهران سجاد
وقتیکه خداوندگفته ایاک نعبدوایاک نستعین یعنی بهیچ وجه وبهیچ بهانه ای عبادت غیرازاو جایزنیست وبهیچ وجه وبهیچ بهانه ای یاری خواستن وخواندن غیراوجایزنیست نمی دانم شیعیان چرا گنهکاربودن خودرا بهانه میکنندوازغیر خداوندمتعال یاری وکمک میطلبند
میپرسم اگرانها گنهکارندایابرای گنهکاران خداوندمتعال مهربانتراست یاامامان ماوشماهرروز گناه میکنیم خداوند سرمان میپوشاندوعقوبتمان نمی کندواگربراین گناهانمان امامان خبرمیداشتندبدترین عقوبتهارابه مامیدادندصبرامامان صبرانسانیست باصبرخداوندمتعال زمین تااسمان فرق داردیکشنبه 27 ژوئن 2010 - 6 تیر 1389 - 05:06:47 به وقت تهران سجاد
رای حضرت عمروحضرت علی رضوان الله عنهم درموردمرتدین ومنکرین زکات ومدعیان نبوت با رای ابوبکرصدیق رضی الله عنه کاملامتفاوت بودحضرت ابوبکررض گفت اگرهیچکدامتان بامن همراه نشویدبخداقسم خودم تنهابه جنگ انها خواهم رفت دین ناقص باشدومن هنوز زنده ام
دیدیم که رای ابوبکررض کارسازشدومسلمین موفقیتی بدست اوردندکه درتاریخ نظیرندارداگرخلیفه اول عمررض یاعلی رض میشدکجامعلوم بوداین موفقیتها حاصل میشدیا نه
هرکسیکه محبت اسلام رادردل دارد خداراشکر گویدکه حضرت ابوبکر صدیق رض خلیفه اول گشت که دشمنان اسلام راشکست دادیکشنبه 27 ژوئن 2010 - 6 تیر 1389 - 10:06:41 به وقت تهران سجاد
اگرحضرت علی رض درظاهر باخلفابیعت کرده وپشت سرانهانمازخوانده واسمای فرزندانش رابه اسم خلفانامگذاری کرده ودرباطن دشمنی خلفارابدل داشته واز انها بغض ونفرت داشته پس ایابه این نمیگویند دو رنگی ایادورنگی کار منافقین نیست دورنگی دور ازادب واخلاق یک انسان مسلمان ومومن وشجاع ودلیراست چرا اهل تشیع چنین اخلاق زشت ونارئایی را نسبت به امیرالمومنیین وشیرخدا وفاتح خیبر میدهند.دوشنبه 28 ژوئن 2010 - 7 تیر 1389 - 05:06:24 به وقت تهران سجاد
وقتیکه انبیاءعلم غیب نمی دانندکجاامکان داردکه امامان علم غیب داشته باشند حضرت یوسف چندشبانه روز درچاه کنعان بودحضرت یعقوب از اوخبرنداشت تمام شهر وصحرا را دنبال اوگشت ولی او راپیدانکرد.
اگرعلم غیب میداشت تمام شهروصحرا رادنبال اونمی گشت یکراست میرفت سرچاه کنعان او را ازچاه بیرون می اورد.
هیچکس جز خداوندمتعال علم غیب نمی دانددوشنبه 28 ژوئن 2010 - 7 تیر 1389 - 09:06:05 به وقت تهران Az Rostam Dastan bed Aqa Sajjad
Abou lolo Antagham iranian ra az Omar kareft. Aghar yek fardi be mazel Shoma Tajavoz konad ba ou ghaghoneh raftar mikonid? Omar Faghat bari tasahoub servat be Iran Hamleh kard. Tamam Amaman ya kholafa faght va faghat bari servat Andouzi jang mikardand na tarvij Islam.Abou Lolo Besyar kar Khobi kard. Omidvaram keh rouzi be Ziyarat Mazar Ou beravam.Afarin bar Mardom Spania keh Moslmanan ra az sarzamin khoed Biyron kardand.Sharm bar ma Iranian keh natavanistim Omar ra az iran beroun konimسه شنبه 29 ژوئن 2010 - 8 تیر 1389 - 05:06:52 به وقت تهران سجاد
جناب rostam dastnازنظراتت معلوم میشودکه مسلمان نیستی نه ازخلفا دل خوشی داری ونه ازامامان
گفتی تمام امامان وخلفا فقط برای ثروت اندوزی جنگ کردند.
اگر ذره ای عقل میداشتی چنین فکر نمی کردی .
کدامین انسان عاقل باتعداد کم وباسلاح معمولی وباشکمی گرسنه بخاطرمال وثروت اماده جنگ باابرقدرتترین وپیشرفته ترین وبزرگترین ارتش دنیا میشود.
هیچ عاقلی چنین کاری نمیکند واین یک نوع خودکشی بشمار می اید
اگرامداد خداوندی بامسلمین نبود یک درصدامکان پیروزی انهاوجودنداشت زیرا شرایط پیروزی برای انهاوجودنداشت
ادامهسه شنبه 29 ژوئن 2010 - 8 تیر 1389 - 06:06:40 به وقت تهران سجاد
اگراصحاب کرام تن به چنین جنگ نابرابردادند تنهابه خاطروعده های پیروزی بودکه خداورسول به انها داده بودند انهایقین کامل داشتندکه وعده خداورسول تحقق پیدامیکنددشمنان انهااگرهرچقدرقوی باشندشکست خواهندخورد
خلفا کاربدی نکردند که ازانهابایدانتقام گرفت انان ماراازجهالت وبردگی واتش پرستی وذلت بیرون اوردندوبه ماعلم ودانش وازادگی یاد دادند که ایران مرکزعلم ودانش درتمام زمینه هاگشت
عاراست برای کسیکه قدوه اش یک تروریست چون ابولولو جاهل است
شماازخودمردانگی نداشتی درمقابل عمررض بایستیدلازم دست به ترور زدیدسه شنبه 29 ژوئن 2010 - 8 تیر 1389 - 07:06:13 به وقت تهران Az Rostam Dastan be Aqa Sajjad
Sajjad Jaan man az hameh shoma muslman tar hastam vali muslmani keh az tafragh andazi shia va sunni bezar ast. Man az har 2 fergh motanafaram. Aghar shoma Nadan hai manad "Khir Sahi" ra Muslam midanid. Man yek zandigh va Kafar hastam. Arab paberahneh vahshi vaghat mitavanestand iran ra sakast dahand. Aghar faker mikoni keh Omar bari tarvij Islam Iran ra Fatah kard dar Astbah hastiسه شنبه 29 ژوئن 2010 - 8 تیر 1389 - 11:06:37 به وقت تهران سجاد
جناب rostam dastan تفرقه اندازی کسی میکنه که خلفای راشدین وصحابه رض راسب ولعن میکنه ازواج مطهرات را سب ولعن میکنه ما اسم امامان شما رامیگیریم رضی الله عنهم میگوییم شما اسم بزرگان مارامیبرید برانهاسب ولعن می فرستی اگرمامیدانستیم اینهاکار چندنفرجاهل است ماچیزی نمیگفتیم امامتاسفانه سب ولعن جزمذهبتان است میخواهیدباسب ولعن تبری کنید بهائیهاوهندوهاپیروان خودرابه ادب واخلاق دعوت میکنند شماپیروانتان رابه سب ولعن ترغیب میکنید اگرعمررض برای ترویج اسلام ایران رافتح نکردپس کجابودندقصرهاوباغ وبوستانه عمررض ؟چهار شنبه 30 ژوئن 2010 - 9 تیر 1389 - 05:06:00 به وقت تهران سجاد
عجب منطقی است منطق شیعه که یاران وجانفدایان رسول الله وفاتحان اسلام که درراه خداوندمتعال جان ومال وتمام هستی خودرا قربان نمودند واسلام راتاهند وچین واروپا رساندند شدند منافق ومرتد ودشمن اهلبیت رسول الله وشیعه که درطول تاریخ نتوانست یک وجب به خاک مسلمین بیفزاید و یکباردرمقابل ارتش کفر وشرک ایستادگی کند وفتح وپیروزی بدست بیاورد انان شدند مسلمان واقعی ودوستداران اهلبیت چه قضاوت ظالمانه ای میکنند خدوندا هدایتشان بفرمایکشنبه 4 ژوئيه 2010 - 13 تیر 1389 - 12:07:06 به وقت تهران سجاد
صیغه ازدواج نیست ازدواج انست که هدف مردبایدتشکیل خانواده باشد صیغه یک نوع خوشگذرانی وشهوترانی میباشد.
بین کسیکه4نفرشاهدمیگیردواین خوشگذرانی وشهوترانی راانجام میدهد
وکسیکه مخفیانه بدون اینکه کسی جزخداوندبفهمد این خوشگذرانی وشهوترانی راانجام میدهد چه فرقی وجود دارد.
چرابایدان یکی نزد شیعه جایزباشد وان دیگری حرام باشد هردو یک نتیجه دارند فقط خوشگذرانی وشهوترانی واین خودیک نوع زنا میباشد که خداوند هرمسلمان زن ومرد باحیاوباغیرت را محفوظ نگهدارد امین یارب العالمینسه شنبه 6 ژوئيه 2010 - 15 تیر 1389 - 05:07:26 به وقت تهران سجاد
الان کتاب بهشت خانواده رامطالعه میکردم که نویسنده شیعه حدیثی از رسول الله اورده بودکه فرموده بوداذاجائكم من ترضون خلقه ودینه فزوجوه یعنی هرگاه کسی که اخلاق ودینش مورد رضایت شماست به خواستگاری امدهمسرش دهید
ان رسول الله که ملاک انتخاب همسررادین واخلاق میداندچگونه خودهمسرانی اختیارمیکند که دین واخلاق نداشته باشندنعوذبالله رسول الله ازان گروه بودخداونددرحقشان فرموده لم تقولون مالاتفعلون
درهمین کتاب ازرسول الله وامامان چقدرتاکیدشده که فقط همسربااخلاق وبادین وتقوا اختیارکنیدایاخودپیامبرچنین نمیکندچهار شنبه 7 ژوئيه 2010 - 16 تیر 1389 - 10:07:55 به وقت تهران سجاد
باسلام
برادران شیعه چراازمذهبی اطاعت میکنیدکه موافق باعقل ونقل نیست یک ایه درقران مجیددرتاییدمذهبتان وجودنداردبرای اثبات خلافت علی رض ازایاتی دلیل میاورید که هیچ نام ونشانی از خلافت درآن وجودندارد ایا این خودنشانی ازفقروتهی دستی شماازدلایل قرانی نیست بترسیداز روزی که خداوندبگویدمن اين اسلام را نخواسته بودم! جبرئل بگويد من اين اسلام را نياورده بودم! پيغمبر صلي الله عليه وآله وسلم بگويند من چنين اسلامي تبليغ نكرده بودم! و اهل بيت بگويند ما اين اسلام را نمي شناسيم!! بقول مرحوم علامه اقبال لاهوري:
ز مـن بـرصـوفي و مــلا سلامي كه پيغام خدا گفتند: مـا را
ولي تأويلشان در حيرت انداخـت خدا و جبرئل و مصطفي را
تصور كنيد واويلا چه ثمري دارد؟! گريه و ناله چه فايده‌اي دارد؟!.
روزي عمر فاروق رضي الله عنه از كنار صومعه اي مي گذشت كه
چهره خسته راهبي نگاهش را جلب كرد، ايستاد و به فكر فرو رفت! يكي از اصحاب عرض كرد: گويا در چيزي فكر ميكنيد فرمودند: به حال اين بيچاره فكر ميكنم كه با وجود اين همه عبادت و خستگي و تحمل سختيها در نهايت جايش دوزخ است آنگاه آيه كريمه سوره غاشيه را تلاوت فرمود: (عاملة ناصبة تصلي نارا حامية) (تلاشگر و در زحمت به آتشی سوزان درآيند از چشمه‌ای داغ وجوشنده به آنان آب نوشانده شود)
لذا انسان هميشه بايد در طلب حق كوشا باشدجمعه 30 ژوئيه 2010 - 8 مرداد 1389 - 07:07:55 به وقت تهران سجاد
یکبار به حرم امام رضا رض رفتم دیدم که یک اخوندنوحه خوانی میکند وگروه زیادی از مردم بودندکه خودرا به زنجیرمیزدندیک جوانی چنان خودرامیزدکه ازبدنش خون جاری بودگفتم اگراین عمل درستی است چرارسول الله برای حضرت حمزه رض دستورندادکه چنین خودرابزنند وحضرت علی ودیگرامامان هیچکدام چنین دستوری را نداده اند
راست میگویندعلماکه هرکس بدگویی صحابه رابکند خداونداورابدست خودش هم عذاب میدهد فهمیدم این بدعت احمقانه عذابی است که خداوندبرشیعیان مسلط کرده است بخاطراینکه به اصحاب وامهات المومنیین سب ولعن میکنندسه شنبه 3 اوت 2010 - 12 مرداد 1389 - 09:08:01 به وقت تهران سجاد
گفتم خداوند درمورد همسران پیامبرص فرموده انان مادران مومنانند وازواجه امهاتهم بابیشرمی به من گفت اگرانان مادران مومنانند ایامیتوانستند درجلوی مومنان بدون حجاب بشینند گفتم اگردوستت مادرت را مادربخواند ایا منظورش این است که مادرت جلوی او بی حجاب بشیند.
از خجالت می خواست اب شود ودر زمین فرو رود به افراد بیتربیت باید جواب کوبنده داد.سه شنبه 3 اوت 2010 - 12 مرداد 1389 - 11:08:42 به وقت تهران سجاد
شیعه ای از من پرسیدچراسنیها شیعه میشوند وشیعیان سنی نمی شوند گفتم اگر یک سیب پوسیده را دریک کارتن سیب خوب بگذاری همه سیب های خوب کارتن را فاسد میکندولی انهمه سیب خوب نمتوانند یک سیب فاسد راخوب کنند
گفتم اینکه شما افرادجاهل یا خودفروخته ای راغرق درمال ومنصب کنید تاشیعه باشند این ارزشی ندارد
این ارزشمنداست افرادبزرگی چون ایت الله برقعی وایت الله شریعت سنگلچی واستادقلمداران ودکتر رادمهرودکترمظفریان تمام مال منصب خودرا رها کنند ودین اهلسنت رااختیار کنندوزیرشکنجه جان بدهندولی دین اهلسنت رارهانکنندپنج شنبه 19 اوت 2010 - 28 مرداد 1389 - 10:08:21 به وقت تهران سجاد
اگربه تمام مساجدشیعه برویدبه تعدادانگشتان مردمی رانمی بینی که ازترس خداوندگریه کنندواشک بریزندوحاجت خودرابطلبندامااگربه یک حرم وحسینیه برویدصدهانفرازمردوزن رامیبینی که گریه میکنندواشک میریزندوبرسرصورت خودمیزنندشیعیان خالق را رهاکرده اندوبه مخلوق چسبیده اند
هرکه منظورخودازغیرخدامیطلبد...اوگدایی است که خاجت زگدامیطلبد...زهراست عطای خلق هرچندکه دواباشد...حاجت زکه میخواهی انجاکه خداباشدچهار شنبه 15 سپتامبر 2010 - 24 شهریور 1389 - 08:09:21 به وقت تهران سجاد
اگرشخصی یک صدتومانی را ازکودکی بزور بگیردانچنان دادفریاد راه میندازد که انشخص مجبورمیشودکه فرارکندیاانراپس بدهد ایاپذیرفتنی است که خلافت راازعلی شیرخدا بگیرندواو سکوت کند وازحقی که خدا ورسول برای او معین کرده اند دفاع نکند شما برادران شیعه علی رض را ازکودکی هم ترسوتر میدانیدچهار شنبه 15 سپتامبر 2010 - 24 شهریور 1389 - 08:09:23 به وقت تهران سجاد
شیعیان امامت را از اصول دین میدانند واو را واجب تر ازنماز وروزه میداننداما میبینیم که علی برای امامت حتی لبی را هم تکان نداد اگر واجب تر از نماز روزه میبودحتما علی رض برای امامت میجنگید اگر ابوبکر وعمر رض نمازیا روزه را از دین حذف میکردند ایا امکان داشت که علی رض سکوت کند وبرعلیه انها قیام نکند .سه شنبه 21 سپتامبر 2010 - 30 شهریور 1389 - 10:09:14 به وقت تهران سجاد
پیامبر ص از ازواج مطهرات خویش اجازه میگیردتااخرین ایام زندگانی خود رادرحالت بیماری درخانه حضرت عایشه رض سپری کندتصورکنید حب شدیدرسول الله ص رانسبت به عایشه رض کسی که محبوبه رسول گرامی اسلام راسب ولعن وتوهین کندگویارسول الله را توهین کرده وکسی که رسول الله راتوهین کند گویا خداوندمتعال را توهین کرده کسی که خداوند متعال را توهین کنداز دایره اسلام خارج میشودودرکفرداخل میگردد خداوندمتعال همگی ماوشما را ازکفرنجات بخشدودرزمره مسلمانان راستین قراربدهد. امینسه شنبه 21 سپتامبر 2010 - 30 شهریور 1389 - 11:09:33 به وقت تهران سجاد
پیامبرص فرمودامت من بعدازمن73فرقه میشوندکه همگی دردوزخ میروند جزازیک فرقه صحابه پرسیدندان یک فرقه کدام است فرمودانست که من واهابیتم برانیم یاانست که من واصحابم برانیم فرقی نداردزیرا اهلبیت واصحاب یک مذهب داشتندتا ابتدا خلافت علی رض فقط همین یک مذهب بود اولین مذهبی که از این یک مذهب جداگشت شیعه بودوخداوند متعال نیزمیفرماید: ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم فى شى ء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون (261)
((آنانكه در دين تفرقه ايجاد كرده و گروه گروه شدند، تو از آنان بدورى ، كار آنها با خداست ، به دنبال اين كردار خدا به آنان خواهد فهمانيد كه چه كرده اند)).
پنج شنبه 23 سپتامبر 2010 - 1 مهر 1389 - 11:09:19 به وقت تهران سجاد
شیعیان مهاجرین وانصار رامنافق میدانند اما من هرچندفکرمیکنم ذهنم کارنمی کنداخه چرا باید انها منافق باشندمنافق اگر راه نفاق را اختیارمیکند لابد سه چیز را درنظرمیگیرد
1-بخاطرمال وثروت
2-بخاطرپست ومقام
3-بخاطرترس ونجات بخشیدن خویش
مهاجرین وانصار رضی الله عنهم در زمانی مسلمان گشتند که در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ مال وثروت نبود ورسول الله ص درتنگدستی شدید زندگی میکرد
ودرنزد رسول اکرم ص هیچ پست ومقامی نبود که انها به پست ومقام چشم دوخته باشند
کفار درقدرت واقتداربودند ومسلمانان اندک بودندوهیچ کس از محمدص ومسلمین ترس و وحشت نداشت
ایاهمین مهاجرین نبودند که بخاطررسول اکرم ص خانه وکاشانه خودرا رها کردند وصدهاکیلومترپیاده وبامشقت راپیمودند
ایاهمین مهاجرین نبودندکه بخاطررسول اکرم ص ازنزدیکان خودبریدندواذیت وازار انهاراتحمل کردند
ایاهمین مهاجرین نبودندبخاطر رسول اکرم ص ثروت ودارای خود وکارزندگی خود را رهاکردند سوی به سفرپرخطر ونامعلوم کردند
ایا همین مهاجرین نبودند که بخاطر رسول اکرم ص سینه خود را سپرکردند ودرتمام جنگهای نابرابربادشمن قوی ومسلح میجنگیدند
ایاهمین انصارنبودندکه رسول اکرم ص ومسلمین راحمایت کردندواماده پذیرش بزرگترین خطرات شدند
ایاهمین انصار نبودندکه تمام ثروت ودارایی خویش رابا مهاجرین تقسیم کردند
ایا همین انصار نبودندکه درتمام جبهه های نبرد همدوش پیامبر اکرم ص بودند وبادشمنان بسیارقوی ومسلح میجنگیدندوکشته وزخمی میگشتند
اگر رسول اکرم ص مهاجرین وانصار واصحاب را نداشت با چه کسی درحدود100 غزوه وسرایاجنگید
اگر رسول اکرم ص مهاجرین وانصار واصحاب را نداشت بوسیله چه کسانی خداوندبه وی قدرت بخشید واسلام قوی شد وهمان شهری که ازاوبیرون گشتند دوباره همان شهر را فتح کردندوبه تصرف خود دراوردند
اگر رسول اکرم ص را منهای مهاجرین وانصار واصحاب تصور کنیم دیگر رسول اکرم ص همان حال را میداشت که درمکه داشته بودکه روزانه مورد شکنجه واذیت وازارکفار ومشرکین قرار میگرفتند
نقش مهاجرین وانصار واصحاب در حمایت از رسول اکرم ص وانتشار اسلام ستودنی ایست که هیچ کس زخمات ومشقتهای انهارا برای رسول اکرم ص ودین اسلام نادیده نمیتواند بگیرد جز ازمنافق ودشمن باطنی اسلام
پروردگارا مراوجمیع امت محمد صلی الله علیه وسلم را از هدایت یافتگان قراربده امینجمعه 24 سپتامبر 2010 - 2 مهر 1389 - 11:09:12 به وقت تهران سجاد
درموضوع فدک نکته جالبی به ذهنم رسید
فدک ملک رسول الله ص بود ملک متوفی تنها به فرزندش نمی رسد بین همسران وفرزندان یا اقارب دیگرتقسیم میشود
سوال اینجاست چرا فاطمه رض طلب فدک کردوهمسران رسول الله ص چنین مطالبه ای نکردندایا همسران پیامبرص از فاطمه رض عالمتروداناتربودند میدانستند که انبیا از خودمیراثی بجا نمیگذارند وانچه بجامیگذارند همگی صدقه است
یا اینکه فاطمه رض محبت مال دنیارا بیشتر در دل داشت ازهمسرا ن پیامبرص
یا اینکه همسران پیامبر ص سخاوت بیشتر داشتند میخواستند این مال به فقرا ومساکین برسد
اگر فاطمه رض از ابوبکر رض طلب فدک کرد ابوبکر رض فرمود من از رسول اکرم شنیده ام که فرموده ما جماعت انبیا از خود ارثی بجا نمی گذاریم انچه بجا میگذاریم صدقه است راست بودن یا نبودن این حدیث برعهده روایت کننده است اما بعد از بیان این حدیث اگر او قول ابوبکر رض قبول داشت باید از مطالبه دست میکشید
واگرقول ابوبکر رض را هم قبول نداشت باز هم از باب شک از مطالبه فدک دست میکشیدزیرا انسانهای متقی حاضر نیستند که چیزمشکوکی را بگیرند
چه کسی متقی تر از دختر پیامبر ص بودیکشنبه 26 سپتامبر 2010 - 4 مهر 1389 - 06:09:47 به وقت تهران سجاد
سنی اول: ایاحقیقت دارد که حضرت فاطمه رضی الله عنهابدست حضرت عمر رض یا غلامش بشهادت رسیده.
سنی دوم:اولا حضرت عمر رض ازاصحاب رسول اکرم ص است وخداوند متعال در دهها ایه قران اصحاب رسول الله ص را ستوده خصوصا مهاجرین وانصار راوحضرت عمرازمهاجرین است که خداوندمتعال رضایت خودرا برانها اعلان داشته وانها را وعده جنت داده است برادر عزیز چگونه امکان دارد که خداوند متعال عالم الغیب باشد ونداند که اصحاب منافق هستند یا در اینده مرتدمیشوند
واین همه فضیلت را برای انها بیان نمی فرموده اینکه خداوندمتعال بیان فضایل انها راکرده به علم غیب دانسته انها مسلمان واقعی هستند وتا ابد مسلمان واقعی خواهند بود.
پس چگونه امکان دارد یک مسلمان واقعی چنین ظلم وستمی برخاندان رسول الله ص کرده باشد.
ثانیا : چگونه غیرت حضرت علی رض وغیرت امام حسن وامام حسین رضی الله عنهم اجازه میدهد دختر فاطمه الزهرا رابعقد قاتل حضرت فاطمه الزهرا دربیاورند.
ثالثا:چرا حضرت علی رض برعلیه قاتل همسرخود هیچ اقدامی نکرد وبا حضرت عمر رض بسیار میانه خوبی داشت با او بیعت کرد وپشت سراو نماز میخواند ومشاور او بود چنانچه عرض کردم دختر خود را به عقد حضرت عمر دراورد وپسر خود را عمر نام گذاشت .
سنی اول : برادر اگر گفته های شما حقیقت دارند پس دو راه بیشتر وجود ندارد اول اینکه یا بشهادت رسیدن حضرت فاطمه رض بدست حضرت عمررض افسانه است که حقیقت ندارد
دوما :اینکه حضرت علی رض هم شریک این گناه عظیم است باید براو نیز شک کرد.
بعنوان مثال اگر دختر کسی را بقتل برسانند مردم ببینند که همسر ان دختر هیچ اقدامی برعلیه قاتلان انجام نمی دهد وبا قاتلین برخورد دوستانه ای دارد وبا انها نشست وبرخاست دارد لابد مردم برهمسر دخترهم شک میکنند وفکر میکنند قاتل به دستور همسر دختراین کار را انجام داده است
سنی دوم:راست فرمودی برادر عزیز پس اهل تشیع بگویند این بهتر است بگوییم این واقعه افسانه است که حقیقت ندارد.
یا اینکه بر حضرت علی رض نیز شاکی شد

یکشنبه 3 اکتبر 2010 - 11 مهر 1389 - 05:10:40 به وقت تهران سجاد
شیعه های صفوی میگویند حضرت فاطمه الزهرارضی الله عنها بعد از هر نماز برابوبکر رض وعمر رض دعای بد ولعنت میفرستاد.
می پرسم مگه شما معتقد نیستی فاطمه الزهرا رضی الله عنها معصوم بود پس چگونه دعای وی مستجاب نشد وبلا ومصیبتی بر حضرت ابوبکر رض وعمر رض فرود نیامد.
چرا حضرت ابوبکررض وحضرت عمر رض تا اخر عمر برقله عزت وشرافت نشستند.
چه کسی را درتاریخ سراغ داری که با کمترین امکانات بزرگترین فتوحات را درتاریخ به ثبت برساند.
چه کسی را درتاریخ سراغ داری که بتواند ملت یا مردم خود را بمانند انها متحد ویکپارچه کند.
چه کسی را درتاریخ سراغ دارید که بتواند بمانندانها امنیت وارامش وفقر زدایی برای مردم خویش فراهم کرده باشد
چه کسی را در تاریخ اسلام سراغ دارید بمانند انها لرزه براندام کفار بیندازد
چه کسی را در تاریخ سراغ دارید که قبرش در جوار خاتم الانبیا باشد جز ان دو بزرگوار چه افتخاری بیشتر از این که تمام زندگی خود را در کنار خاتم الانبیا ص گذراندند وبعد از مرگ هم از او جدا نگشتند وخداوند فقط ان دو بزرگوار را برای همجواری خاتم الانبیا اختیار نمود .جمعه 8 اکتبر 2010 - 16 مهر 1389 - 03:10:45 به وقت تهران سجاد
شیعه های صفوی میگویند دو دختر نبی اکرم ص که همسران حضرت عثمان بودند زیرشکنجه حضرت عثمان رض وفات یافتند اما نبی اکرم ص میفرماید انسان مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود اگر دختر اول نبی اکرم ص زیر شکنجه حضرت عثمان رض وفات یافته چگونه دختر دوم خود را به نکاح حضرت عثمان رض در می اورد.

Saturday 2 October 2010 09:10:42 GMT
xii6@yahoo.com 
هرچند نظرمو درج نمي كنيد ولي بايد بدانيد وقتي يكي از علماي اهل تسنن حكم داد كه نسيمي شاعر شيعي مذهب ترك را زنده زنده پوست بكنند چون وي اعلام كرده بود اگر خون وي جايي بريزد بايد آنجا را كند ودور انداخت درحال اجراي حكم قطره اي ازخون نسيمي روي انگشت همان مفتي(اهل شهر حلب) ريخت ومردم اعلام كردند بايدانگشتت قطع شود مفتي مذكور ازحكمي كه داده بود سرباز زد در همان حال نسيمي بيتي سرود به اين مضمون:
اگرانگشت زاهدي را قطع كنند از حق روي گردان ميشود
ببين اين عاشق مسكين راسراپاپوست ميكنن ولي بازم روي حرف خود ايستاده است
علماي ديندار شما چه سابقه درخشاني در حق گويي وحق مداري دارند؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
 
Name:
Comment Body: