دین ستیزی یا مذهب گریزی
The Writer: هادی نیک اندیش
Added Date: 8/30/2010 3:51:28 PM
Bookmark and Share              Balatarin

سنی نیوز: اصطلاح "دین ستیزی" چند پگاهی بیش نیست که در زبان رسانهای جای پا پیدا کرده است.

برخی از به اصطلاح روشنفکران، و جامعه شناسان، یا کسانی که خود را چنین معرفی میکنند بر این نقطه اصرار دارند که جامعه ایران با موجی شدید از دین ستیزی روبروست، و ملت ایران در سایه خفقان سیاسی و چوب مذهبیت و تک بعدی فکری نظام، از دین بیزار و گریزان است!

نمیتوان این دیدگاه را بکلی از جامعه ایران زدود. و این بسیار طبیعی است که در جامعه  75 ملیونی افرادی باشند که با ایدهها و اندیشههای وارداتی، و یا میراث مرده جامعه کهن همخوانی نشان دهند، ولی سؤال اینجاست که؛ آیا این درصد بسیار ناچیز را میتوان نماینده جامعه ایران تلقی کرد؟!

جامعه ایران به طبع جامعهای سنتی است، و با افکار و ایدههای وارداتی با ذکاوت خاصی آمیزش پیدا میکند. آنچه با سنتها و فرهنگ ایرانی نزدیکی دارد را به راحتی هضم میکند و آنچه با فرهنگ سنتی آن مغایر است را یا با مزاج خود مناسب میسازد و یا رد میکند.

من بر این باورم که جامعه ایران با موج "دین ستیزی" مواجه نیست، بلکه با طوفانی از "مذهب گریزی" درگیر است!

تازه پس از سه دهه از حکومت آخوندهای، ایرانیان دریافتهاند که دین با مذهب دو واژه کاملا متفاوت و در بسیاری موارد متضاد هستند. و آنچه پتک تقدس را بر سر مردم ایران میکوبد مذهب است نه دین!..

دین اسلام یک مرام اصلاح گرا و سازنده و یک حرکت ساختاری چه در زمینه ساختار عمرانی جامعه و رفاه و آسایش افراد، و چه در راستای ساختار کیان انسان میباشد. تاریخ این دین ثابت کرده است که همواره در مسیر سعادت و رفاه انسانیت گام برداشته، از انسان صحرانشین بیسواد و بیفرهنگ توانسته نمونه و اسوه تاریخ ساز تربیت کند.

اما آن هنگام که مزاجهای سیاسی برای رسیدن به قدرت، و یا چپاول ثروتهای مردم مذاهبی بکلی سیاسی چون تشیع صفوی را بنا ساخته جامه دین بدان پوشیدهاند، چهره زیبای دین بکلی به یک چهره خشن و خونخوار تبدیل گشته است. به طور مثال: مهدی که در دین یک مصلح اجتماعی و یک مجدد است در مذهب فردی است خونخوار که چون از پشت پردههای غیب و افسانه بیرون پرد، هفتاد قبیله از قریشیان را سرمیبرد، و مردههای چند هزار سال قبل را از قبرهایشان بیرون کشیده تکه پاره میکند، و آن میکند که هیتلرها را از آن شرم میآید!!

جامعه نوین ایرانی در سایه رشد فرهنگی و عقلی، و پس از کشف حقیقت مرموز چهرهی آخوند جاه طلب شهوتران، که برای رسیدن به قدرت و ثروت از هیچ جنایتی چشم پوشی نمیکند، دریافته آنچه ایران را ویران ساخته و وحدت ملی کشور و امنیت جامعه را به مخاطره انداخته، و جامعه ایرانی را بسوی تجزیه و برادرکشی سوق داده، همین نعره مذهبیت و تیغ بران تشیع صفوی است که بر گردن عقلها سوار شده، زنجیر بردگی و غلامی بر آزادی و اندیشه و عقل و تفکر جامعه نهاده است.ین بسیار طبیعی است که در جامعهه ایران زدود. با موجی شدید از دین ستیزی روبروست، و ملت ایران در سایه خفقان سیاسی و چوب مذهبیت و ت

و چون حکومت و نظام و بر سر آن بت "ولایت دروغین مطلقه فقیه" علم بردار این تفکر ویرانگر و ضد انسانی میباشند، ملت ایران و بخصوص نسل جوان و روشنفکر جامعه از "مذهب" گریزان شده است.

این طوفان "مذهب گریزی" که در مقابل خود مشت آهنین و چکمه نظام را میبیند با هر آنچه از دهان این نظام برآید مخالفت میکند.

بطور مثال: جامعه سنتی ایران با حجاب هیچ مشکلی ندارد! پوشش اسلامی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ایرانی است، ولی چون حجاب از سوی حکومت تحمیل میشود حاضر نیست آنرا بپذیرد! جامعه در واقع با فرعونیت و استبداد حاکم از سوی نظام صفوی در ستیز است نه با دین!

نگارنده بطور جزم میتواند ادعا کند در سایه آزادی هشتاد درصد بیحجابها و بد حجابهای جامعه ایرانی با اختیار و عشق و اراده خود بهترین پوشش اسلامی را اختیار خواهند کرد!

طوفان "مذهب گریزی" اگر در راه خود با نهضت توحیدی "بازگشت به دین اسلام"، و کنار زدن مذهب یا تشیع صفویت روبرو شود، و از قبرپرستی و تقدس مآبی روحانیت جاه طلب، و اندیشه ساختگی امامت و مهدویت (بزرگترین دروغ تاریخ)، و نیابت او، و ولایت ساختگی فقیه مطلق، راه فراری بیابد، بدون شک توانسته از زیر ناودان به چتر هدایت راه یابد و با قرآن و پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) آشنا شده چهره زیبا و دلنشین دین را به آغوش گرفته، گواهی دهد که هیچ پروردگار و معبودی نیست مگر خدای یکتا، و حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) فرستاده و رسول اوست.

اما اگر چماق مذهب پرستان تنها بخاطر پر رونق بودن بازار خمس، و قبرها و امامزادههایشان راه بر دین ببندد، بدون شک جامعه نمیتواند حقیقت دین را دریابد، و به ناچار در مسیر لادینیت قرار گرفته راه بسوی نابودی برده، در بحران حوادث روزگار سردرگم گشته، شکار اندیشههای وارداتی شده بکلی ضایع میشود.

کسی که در متن جامعه ایران زندگی میکند بخوبی جایگاه و آثار دیانت و دین دوستی را در اخلاق، برخورد و ادبیات روزانه جامعه لمس میکند، و با یک نگاه گذرا بر وضع حسینیهها و مراسم عزاداری و لعن و نفرین صفوی و افت جایگاه آخوند، و کوشش در پرده کشیدن از خیانتها و جنایتهای سران مذهبی نظام، میبینی که مذهب روز بروز در ایران کم رنگتر میشود، و تشیع صفوی نفسهای آخر خود را میزند!

زنده بگور شدن تفکر خشن و تک بعدی و کوته فکری صفویت آغاز طلوغ خورشید تابان توحید و یکتا پرستی و اسلام ناب محمدی بر ایران زمین خواهد بود.

دوستی که تازه از قید مذهب تشیع صفویت رهایی یافته، به اسلام گرویده بود جوانان را چه خوش نصیحت میکرد:

قداست آخوندها را بشکنید تا از ناودانیهای خانههایمان به جای خون آب باران بچکد!

Reader Count
13757

Bookmark and Share              Balatarin
 
Wednesday 12 March 2014 06:03:13 GMT
سجاد 
اگرحضرت علی رض مدعي بوده كه رسول الله ص اوراجانشين تعيين نموده ايا اوچهارنفر عاقل و بالغ شاهد داشته
شما شيعيان چهار روایات ازچهار نفرکه از رسول الله شنیده باشندكه علي رض راجانشين تعيين نموده داريد
چرا حضرت علی وصحابه رض از روایت غدير برداشت خلافت نداشتند وعلی رض نگفت خلیفه شما من هستم که پیامبر ص مرا تعیین نموده وكسي از صحابه رض نگفت خلیفه ما کسی است که پیامبر ص معين نموده
اگرحضرت رض چهارشاهدنداشت ازكجا براي خويش رعيتي مي اوردكه برانهاخلافت كند
كسي كه ادعايي داردوچهارشاهدندارد براوحدقذف واجب است
Wednesday 26 February 2014 06:02:00 GMT
سجاد 
الخبيثات للخبيثين خداوندبراي رسول الله وامتش قاعده قرار داد كه زن ناپاک برای مردناپاک است اگرپیامبرص زنان ناپاک میداشت بعدنزول اين ايه لحظه اي درنگ نمیکردانهاراطلاق ميداد تا جز انهانباشداماخداوندميفرمايد
لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ
اجازه نداري بازن دیگری ازدواج كني ونميتواني يكي ازهمسرانت را طلاق بدهي وجايش بازن ديگر ازدواج كني
ايامرادخداونداينست كه همسرانت جزپاکان هستندحق طلاق انهارا نداري يا خداوند ميخواسته پیامبرش راتحقیرکندنعوذبالله
Thursday 13 February 2014 06:02:50 GMT
سجاد 
بعضي از علماي اهلسنت متاسفانه روش مناظره را نميدانند علماي شيعه ميخواهند بحث را منحرف كنند يك حديث ضعيف اهلسنت را بيان ميكنند تا عالم اهلسنت را وادار به دفاع از خود سازند عالم اهلسنت هرچه به این در و ان در بزند قبول نميكنندواخر خود را برنده اعلام ميكنند
در صورتيكه جوابش در دوكلمه است اگه حديث و روايت مامطابق با قران است شما نميتوانيدان را رد كنيد و اگر خلاف قران است ما هم ان را قبول نداريم ما بايد از قران جواب بدهيم در هرصفحه قران ما يك دليل داريم انان يك دليل هم از قران ندارند از توحيدبحث كنيم
Monday 10 February 2014 06:02:14 GMT
سجاد 
ادامه مطلب قبلي
در زمان خلافت سه خليفه كه رضاي خداوند بر انها باد بيش از توقع امت اسلام را پیشرفت و ترقی حاصل شد
اسلام از سه شهر مكه مدينه وطايف به هزاران شهر و روستا رسيد
و مسلمين بزرگترین قدرت دنيا گشتند و تمام وعده هاي فتح وپیروزی که خدا و رسول به مسلمين داده بودندتحقق يافت
اما شيعيان نادان به اميد اينكه اگرعلی رض خلیفه میشدبهتر ميشد اماهمينكه علي رض خليفه شد وضع بدترشداختلاف وبرادركشي بوجودامدشيعه ازهمان زمان تابه امروز حسرت اين راميخوردكه چرا علی رض خلیفه نشدازهمه مسلمين امان و ارامش رابرده
Sunday 9 February 2014 06:02:33 GMT
حسن 
بسم الله الرحمن الرحیم
شیطان نمتواند به قران دستبرد بزندو نیرنگ بزرگ زده یکی مذهب و احادیث هستند که مومنان را به سوی مرده پرستی و خرافات کشانده است
Wednesday 5 February 2014 06:02:27 GMT
سجاد 
اگه کسی را رییس یک شرکت تعیین کنن اون ان شرکت بیش از توقع ترقی دهد وسرمايه ان شركت را در مدت كوتاهي به هزار برابر برساند
بعديك عده احمق بياد بيگه اگه بجای این رییس فلان رییس میشد بهتر بودوشروع كنند به مخالفت با اين رييس او را هزاران اتهام بزنند وشركت از رونق وپیشرفت بیندازند
اماهمينكه فلان رييس شد هيچ بهتری صورت نگرفت بلکه هنوز اوضاع خرابتر شد
امااين جماعت احمق نه اينكه به خطاي خوداعتراف نكردندبلكه بازهم تمام خطاهارابرگردن رييس اول مي اندازند
مثال شيعه نيزچنین است همه زخمات خلفاراناديده ميگیرند
Monday 3 February 2014 06:02:15 GMT
سجاد 
اگه کسی بگوید كه ايت االله قزويني زنابي بي دين وبي تقوا وفاحشه دارد فورا مقلدان ومحبانش ميگویند نگویید زشت است هرگز ممکن نیست که کسی مانند ايت الله قزويني باچنین زنانی زندگی کند
احترام وابروي يك اخوند برايتان اينقدرمهم است و اگر هر احمقی هر تهمتی را برپیامبر ص بزند فورا مي پذيريد ابروي پیامبر ص اصلا مهم نیست باز هم ادعاي محبت پیامبرص را داريد اگر احمقی بگویه همنشین وهمراهان پیامبر منافق و کافر بوده اند برايتان مهم نيست اگرگویند پیامبرص داماد كافرمنافق داشته پدرزن كافرمنافق داشته برايتان مهم نيست
Saturday 1 February 2014 05:02:06 GMT
سجاد 
وقتی که من به بیچارگی مذهب شيعه فكر ميكنم ميفهمم كه ازمذهب شيعه هيچ مذهبي بيچاره تر وخوارتر نیست زیرا که تمام مذاهب مطابق كتاب اسماني خويش هستنديهوديت چنان است که تورات تحریف شده ميگویدمسيحيت همچنین بهاییت همچنیین امامذهب شيعه تنها مذهبيست كه يك ايه درتاييدمذهبش ندارديك نيمه ايه اي دارندكه ان را چنان بازتاب میدهد كه گویاقران فقط همین یک ایه است وان راایه تطهیرمیدانندكه در حقيقت براي همسران پیامبر ص است اماقران درباره صحابه فرموده رضي الله عنهم كه بهترازتطهيراست زيرا كه هدف ومقصداست تطيراسباب است
Thursday 30 January 2014 06:01:24 GMT
سجاد 
جناب منتظر مهدي
ايا اخوندي كه معتقد به تحريف قران است بهتر از مفتي و مولوي است
ايا اخوندي كه دروغ و دو رنگی به اسم تقیه عبادت مي داندبهتر از مفتي و مولوي است
ايا اخوندي كه به شما ميگویددختر وخواهرتان را براي يك ساعت كرايه بدهيد به اسم صيغه بهتر از مفتي و مولوي است
ايااخوندي كه پیامرخود متهم میکند بامنافقين وافراد بي دين همراه وهمنشين بوده وهمسران بي دين وتقواونعوذبالله فاحشه داشته بهترازمفتي ومولوي است
ايا اخوندي كه شما راميگویدكه منتظرمهدي شويدوازخطردجال كه قبل از مهدي مي ايدباخبرنميكندبهتراز
Monday 27 January 2014 06:01:04 GMT
سجاد 
إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
خداوند به چه کسانی امر میفرماید كه امانت ها را به اهلش بدهند
به پیامبر ص یا به مومنان
اگر امر به مومنان است پس چه امانتی بزرگتر از خلافت و امامت پس چگونه شیعیان ادعادارند كه پیامبر ص درغدير حضرت علي رض را به امامت تعين نموده
خداوند ميفرمايد كه خود شما مسلمانان هركه را اهل ميدانيد امنتش بدهيد
Sunday 19 January 2014 10:01:14 GMT
منتظرالمهدی(عج) 
شیعه راصفویه درست نکرده بلکه شیعه ها شیعه ی مولای متقیان علی(ع)اند.وهرآخوندشیعه(البته آخوندواقعی) می ارزدبه هزاران مفتی ومولوی سنی.شماوهابیانی که به علمای شیعه توهین می کنیدبدانیدکه تفرقه شما داریددرست می کنیددرحالی که عمرشماصدیقه ی کبری(س)راشهیدکرده است.
Sunday 21 April 2013 08:04:47 GMT
محمد 
برادر اشتباه می کنی ، دقیقا در ایران دین گریزی است نه مذهب گریزی اگر مذهب گریزی بود نباید رشد مسیحیت و زرتشتی در ایران زیاد می شد ، حتما بازدداشت نو گرویدگان به مسیحیت را در اخبار می خوانید . شما چون درگیر بحث شیعه و سنی هستید و تعصب مسلمانی هم دارید چنین برداشتی دارید و می خواهید اندیشه ی سنی را از گریز جوانان ایرانی استثنا کنید .
امروزه بسیاری از جوانان و نوجوانان را می بینیم که نمی خواهند خود را پایبند هیچ دینی کنند بخشی از آنها بیشتر به دنبال معنویت گرایی و خداپرستی بی دین هستند و بویژه از مسلمانی تنفر پیدا کرده اند گفتم مسلمانی و نه شیعه یا سنی آنها شیعه و سنی را به یک اندازه منحرف و گمراه می دانند . شاید اشتباه فکر کنند اما آنها به اطرافشان نگاه می کنند و می بینند و داوری می کنند . آیا آن چیزی که در عراق و افغانستان و سوریه و ایران و بحرین و... می بینیم برای رد اندیشه های شیعه و سنی کفایت نمی کند ؟
امروزه مردم ایران بیش از هر زمان دیگری با جهان در ارتباط هستند آنها به کشورهای دیگر رفت و آمد می کنند از راههای ارتباط جمعی ( اینترنت ، ماهواره و ... ) با جهان آشنا شده اند و هر اندازه که با کشورهای دیگر آشنا می شوند دین گریز تر می شوند آنها می بینند که هیچ کشور مسلمانی که بر اساس شریعت اسلامی حکومت می کند مردمانش به سعادت و خوشبختی نرسیده اند و جز جنگ و بمب گذاری و خون ریزی و کشت و کشتار چیز دیگری را از آنها نمی بینند . بنده هم چندی است نماز نمی خوانم نه اینکه خدا را فراموش کرده باشم اما هر بار که اخبار را می بینم بیشتر از مسلمانی دور می شوم . سخن بسیار است اما نمونه ای را می آورم شاید بد نباشد ، شما شیعه را می کوبید که با صیغه موقت زنا را گسترش می دهد اما روحانی سنی تونسی که جهاد نکاح می دهد را نمی بینید بنده به این نتیجه رسیده ام که شیعه و سنی زن را تنها در چار چوب ارضای جنسی مرد می بینند و دیگر هیچ ، یکی با صیغه موقت یکی با تعدد زوجات و کنیز و جهاد نکاح .
به دید من عقلی که خداوند به بشر داده است بهترین راهنمایش است .
در سایه ی همین عقل بشری است که اینک من و شما به گفتگو می نشینم و این پیشرفت به دست نمی آید مگر اینکه در جامعه ای عدالت اجتماعی نسبی و رفاه و آسایش نسبی و اقتصادی سالم و آزادی اندیشه و عقیده حاکم باشد و ملاک برتری انسان ها رنگ پوست یا زبان یا دین آنها نباشد .
Tuesday 5 April 2011 07:04:52 GMT
islam 
ميخواهم به اوني كه خودشو بجه كرد ميخونه بكم تو خواهر خودت رو هم نميشناسي مثل همون اروباييان كه دخترانشان توسط يكي از اعضاي خانواده مورد تجاوز قرار ميكيره توهم از اونها بدتر نباشي بهتر نيستي فقط كنم تو حتي در مورد تجاوز مادر خودت هم نشناسي جون كلا بيماري و تو را بايد سوزاند و من مطمن هستم كه در زندكي خيلي بدبخت هستي و انشاالله خدا تو را هدايت نكنند جون لياقت هدايت نداري بس در جهل خودت بمون هي سك صفت خدا تو و همكيشان و همفكرتنت را هدايت نكنند و همه را لعنت كند امين
Saturday 9 October 2010 10:10:32 GMT
ایت الله قزوینی 
بشنو اعترافات آخوند قزوینی
http://www.youtube.com/watch?v=CM8socsNjVA
Monday 13 September 2010 03:09:01 GMT
غلام عمر 
جناب کرد بچه دین خداپسند اسلام است ودین اسلام منهای حضرت رسول (ص) دین نیست وتو هم درنادانی مطلق بسر می بری خدا تو وامثال تو رو هدایت کنه وگرنه تو کافری ومستحق لعنت پس توبه کن وشهادتین رو دوباره برزبان جاری کن
Sunday 12 September 2010 11:09:35 GMT
کردبچه 
دینی که خامنای ملاعمر بن دلادن ازش دربیاد باید رید توش و همچنین دینیکه جز زنبارگی شهوت و کمر به پایین چیزی توش نیست این لینک را تو بالاترین دیدم بد نیست شما هم بخوانید درود بر اخلاق و انسانیت و خدا پرستی بدون واسطه اخوند و مفتی محمد یک بیمار جنسی بوده نه پیامبر.اگر دلیلی عقلی دارید به دیگران هم بگویید نه مثل تو جیهات بند تنبانی برای امام زمان که شیعه دارند خدا فقط یک پیامبر دارد که انهم عقل است .http://proosha66.blogspot.com/2010/09/blog-post_11.html
Tuesday 31 August 2010 01:08:52 GMT
یکتاپرست 
سلام.کاملادرست است چندصبایی دین ستیزی مدشده واین نیزبگذرد.مگراسلام به آخوندربط داردکه بخواهدگناه مشتی دکانداررابه پای آن نوشت؟اسلام یعنی تسلیم بی وچون وچرای پروردگارعالمیان.بنده مطلق خداشدن تارسیدن به پرهیزکاری.غیرخدارانخوانیدوبه حرفهای مشتی دغلباز که نه جیبشان پرمی شودونه طمع شان سیراب.که فقط خداوندعالمیان ازپس شکم پارگی اینهابرمی آید.خدای پناه به تومی بریم ازشرهرچه شیطان عفوام فریب.خدابه بندگان مومن وباتقوایش نورایمان وحب الهی ببخشد.خدای ازاینکه راه بندگی رانشانم دادی شکرت رابه جامی آورم.
Monday 30 August 2010 02:08:06 GMT
آخوند 
کاملا موافقم:
قداست آخوندها را بشکنید تا از ناودانیهای خانه‫هایمان به جای خون آب باران بچکد!
 
Name:
Comment Body: