اعلامیه امارت اسلامی (طالبان) درموردکنفرانس کابل
Added Date: 7/23/2010 1:35:56 PM
Bookmark and Share              Balatarin

سنى نيوز: بتعقیب کنفرانسهای ناموفق امریکاومتحدینشان این بار بازبنام کنفرانس کابل یک تعدادکشورهای شامل درائتلاف اشغالگرظاهرابرای این  جمع شدندتادرباره تفویض

صلاحیتهای اداری ،ونظامی آینده افغانستان به اداره مزدورکابل،وکمک وهمکاری باآن ،ووجوهات مصارف  مبالغ پرداخته شده قبلی ازسوی آنان به بحث وبررسی بپردازند..

باوجوداینکه جهت تدابیرامنیتی یکروزه کنفرانس متذکره ازطرف امریکائیهادوازده هزار(12000)نیروی خارجی وداخلی موظف گردیده بودند،وساحه زمینی وهوائی کابل تحت مراقبت شدیدهلیکوپترهای نظامی ووسائل امنیتی قرارداشته وازدو روزباینسو،درکابل بررفت وآمدمردم ممانعت صورت گرفته بودباهمه این مواردمجاهدین دلیرانه توانستندبرمیدان هوائی بین المللی کابل حمله موشکی نموده وآرامش شرکت کنندگان این کنفرانس رابترس وهراس تبدیل کرده توانائی وموفقیت خویش وکنترول شان براوضاع امنیتی رابنمایش بگذارند.. 

 این کنفرانس ازطرف سازمان ملل ببها نه سپردن صلاحیتهای اداری ،ونظامی ،واقتصادی به اداره مزدور کابل چندروزبعدازان دائرمیگرددکه ازطرف کارمندان مالی اداره مذکوراعلان گردیدکه تنها درظرف سه ماه گذ شته ازطریق میدان هوائی کابل ازجمله کمک های مالی خارجی بمبلغ سه ملیاردودوصدملیون دالربخارج قاچاق شده است ،وهمچنان

یک هفته قبل موسسه موسوم به مبارزه بافساد اداری درنتیجه ارقام سروی شده خویش راپوردادکه درظرف یکسال کارمندان اداره کرزی ازافغان هامبلغ یک ملیون دالررشوت اخذنموده اند.

درکنارفساد بی بندوبارمالی وضع امنیتی ونظامی اداره کابل بسطحی تنزل کرده است که باموجودیت یکصدوپنجاه هزار(150000)نیروی خارجی رئیس اداره مزدوردرقلب کابل جرئت رفتن ازراه زمینی رانداشته وازارگ تاهوتل انترکانتیننتال به هلیکوپترنظامی ضرورت پیش میشود پس ازکجامیتوان بیرون ازکابل حاکمیت این اداره راعملی دید.

باوجوداین همه ضعف هابازهم سازمان ملل بدستورامریکااین راپذیرفت تاصلاحیت های آینده اداری ،نظامی واقتصادی افغانستان رابه این اداره ازهم پاشیده ،ناکام ،مفسد و آزموده شده بدهد.

ازمحتوای نامعلوم وپاشیده کنفرانس هم معلوم میشودکه امریکائیها وجامعه بین المللی میخواهندبیک طریقی ازافغانستان خودرابکشندوتمامی ناکامیهاورسوائیهارابعهده اداره بی مسئولیت کابل بیندازندچراکه مشکلات اداری ،اقتصادی و مالی که امریکائی هادرمدت ده سال نتوانستندحل شان کنند،چطورممکن است تادرکانفرانس پنج ساعته طورهمه جانبه ودقیق بررسی گردیده و راه حلش پیداشود؟

امریکائیهامیخواهندبمنظورملتفت نمودن اذهان جهانیان ازشکست ورسوائی خودبمثل کانفرانس کابل همچوتلاشهای بی نتیجه وبی ثمری رابکاراندازندنه جهت اینکه روزگاربدافغانهابپایان برسد.

امارت اسلامی افغانستان همچون سابق اکنون هم اشغال امریکائیها و موجودیت اشغالگران درافغانستان راعامل وعلت اصلی ناآرامی و تباهی افغانهاومنطقه میداندوتنهاراه بیرون رفت ازین معضله رافقط وفقط درخروج بی قیدوشرط اشغالگران ازافغانستان میداندوبس . 

لهذا امارت اسلامی، کانفرانس کابل ،فیصله ها و مواردمطرح شده دران راپلانهای فتنه انگیزان امریکائی جهت دوام دارنمودن  جنگ درافغانستان دانسته وکا ملا رد مینمایدامارت اسلامی بنصرت خداوندجل جلاله وپشتیبانی ملت مسلمان خویش بمبارزه برحق خویش تازمانی ادامه خواهدداد تاراه حل اساسی وواقعی این موضوع بمیان آمده ودرین کشورمستقل وآزاد،حاکمیت اسلامی قائم گردد.

Reader Count
11754

Bookmark and Share              Balatarin
 
 
Name:
Comment Body: